Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Stikkord:

Stadig bedre tilvekst og fôrforbruk

Slaktegrisen har aldri vært mer effektiv

Norsk slaktegris har aldri vært mer effektiv. Den store for­bedringen i daglig tilvekst og fôrforbruk vi har sett de senere årene fortsatte også i 2018. Samtidig synker dødeligheten.


Solveig Kongsrud, Norsvin

Det er også stadig flere slaktegrisbesetninger som registrerer tallene sine i Ingris, slik at informasjonsmengden bak registreringene øker.

Tilveksten skyter i været
De siste årene har det vært en fantastisk fremgang på daglig tilvekst for både slaktegris og smågris. For slaktegris var gjennomsnittlig daglig tilvekst 1032 gram i 2019 (figur 1). Dette er en forbedring på 14 gram fra året før. De siste fem årene har tilveksten for slaktegris økt med 77 gram per dag. Dette resulterer i at framfôringstida for slaktegris er 6 dager kortere i 2018 enn i 2014. Den beste 25 prosenten av besetningene med slaktegris har nå en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1134 gram. I de alle beste besetningene vokser slaktegrisene 1220 gram om dagen.

I 2018 er gjennomsnittlig daglig tilvekst for smågris i perioden fra avvenning til overgang til slaktegris er 595 gram (figur 2), og dette er en forbedring på 13 gram per dag fra året før. I den beste fjerdedelen av besetningene med smågris er tilveksten 670 gram per dag, og hos de alle beste er den daglige tilveksten hele 750 gram.

Fôreffektiviteten øker
I løpet av de fem siste årene har fôr­effektiviteten økt betraktelig. Fôrforbruket hos slaktegris gått ned fra 2,74 FE per kilo tilvekst i 2014 til 2,65 FE per kilo tilvekst i 2018, og for siste året er det en forbedring på 0,03 FE (figur 3). I denne femårsperioden er det samlede fôrforbruket på å fôre fram en gjennomsnittsgris fra 30 til 120 kilo levendevekt redusert med 8,1 fôr-enheter, eller ca. 7,5 kg slaktegrisfôr. Gjennomsnittlig slaktevekt er i 2018 80,0 kilo som er 1,5 kilo lavere enn året før. Den beste 25 prosenten av besetninger rangert etter fôrforbruk har i gjennomsnitt 2,42 Fe per kilo tilvekst, og de beste besetningene er nå helt nede på 2,2 FE per kilo tilvekst.

Hos smågris er fôrforbruket stabilt sammenliknet med 2017, men om vi ser de fem siste årene under ett er forbedringen i fôrforbruk på 0,17 FE per kilo tilvekst (figur 4). Totalt sett utgjør dette i gjennomsnitt 3,4 fôrenheter eller omtrent 3 kg redusert fôrforbruk per smågris fra 10 til 30 kilo. De beste smågrisbesetningene har nå et fôrforbruk på 1,53 FE per kilo tilvekst.

Mindre slaktegris­dødelighet
Det har vært mye fokus på helse og dyrevelferd i slaktegrisbesetninger de siste årene, og sett i lys av dette er det svært gledelig å registrere at både andel griser som dør i slaktegrisperioden og som av ulike grunner må kasseres på slakteriet, er redusert siste året. Gjennomsnittlig andel døde slaktegris er 1,8 prosent i 2018 og en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2017. 0,2 prosent av slaktegrisen ble kassert på slakteriet i 2018 og dette er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før. For smågris har dødeligheten økt med 0,2 prosentenheter til 1,3 prosent i 2018 og er tilbake på nivået fra 2015 og 2016.

Kjøttprosent
Etter noen år med fallende kjøttprosent er det igjen en økning på 0,1 prosentpoeng til 59,9. De beste besetningene har kjøttprosent mellom 59,4 og 61,9.

Gode resultater med SPF
Det er ingen hemmelighet at frisk gris gir gode resultater. Mange svineprodusenter har gått over til SPF, og 25 prosent av slaktegrisen i Ingris 2018 kommer fra besetninger med SPF-status. Gjennomsnittlig daglig tilvekst i SPF-slaktegris er 1085 gram og den beste fjerdedelen av SPF-besetningene har 1176 gram i daglig tilvekst. Den beste 25 prosenten av slaktegrisbesetningene med konvensjonell helsestatus har 1105 gram daglig tilvekst. Det er med andre ord 70 gram høyere daglig tilvekst og 6 færre fôrdager i SPF-besetningene.

SPF-slaktegris har i gjennomsnitt et fôrforbruk på 2,55 FE per kilo tilvekst, men gris med konvensjonell helse­status har et fôrforbruk på 2,68 FE per kilo tilvekst i gjennomsnitt. Sammenligner vi den beste fjerdedelen av de to gruppene besetninger har de med konvensjonell helsestatus 2,60 FE per kilo tilvekst, mens SPF besetningene ligger 0,21 FE lavere med 2,39 FE per kilo tilvekst.

En gjennomsnittlig SPF slaktegris bruker dermed nær 11 kg mindre slaktegrisfôr fra 30 – 90 kilo sammenlignet med en gjennomsnittlig gris med konvensjonell helse status.

Flere avvent per årspurke og per kull

Antall beregna avvente små­griser per årspurke og antall avvente per kull fortsetter å stige, men den eksepsjonelle effektivitetsutviklingen de siste årene ser nå ut til å flate noe ut.

Antall avvente øker
2018 blir nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker med 27,1 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt (figur 1). Dette er en økning på 0,2 be-regna avvente sammenlignet med 2017. De foregående fire årene har vi hatt en økning årlig på nesten en beregna av-vent per årspurke, slik at det ser nå ut som om den eksepsjonelt store effektivitetsutviklingen hos norske purker har ­flatet noe ut. Utflatingen av resultatframgang har nok sammenheng med flere ting, men en vesentlig årsak er nok at vi nå er tilnærmet ferdig med å skifte ut den gamle LY-purka med TN70 purka. TN70 har som kjent en høyere effektivitet sammenlignet med den gamle hybridpurka. Det er store forskjeller i resultat mellom besetninger og grupper av besetninger. Den beste 25-prosenten av besetninger har 30 beregna avvente per årspurke (Tabell 1), de beste 10 besetningene har 32,7 avvente per årspurke og topp-besetningen har 33,7 beregna avvente per årspurke.

Kullstørrelsen fortsetter å øke. Antall levendefødte i 2019 er 14,1 i gjennomsnitt som er en økning på 0,2 fra året før (figur 2). Gjennomsnittlig antall dødfødte er stabilt på 1,1 per kull. Antall avvente per kull øker 0,1 til 12,3 i gjennomsnitt. De beste 10 besetningene har i snitt 15,9 levendefødt og 14,2 avvente per kull.

Etter en årrekke med redusert tap, og dermed økt overlevelse i dieperioden er det i 2018 en økning i tap på 0,1 prosent. I noen mer detaljerte beregninger med tap fordelt på måned ser det ut til at det er den ekstremt varme sommeren i 2018 som har gitt økningen i tap fram til avvenning. Total-dødeligheten fram til avvenning inkludert de dødfødte er stabil på 18,6 prosent.

Kull per årspurke litt ned
Kull per årspurke er i gjennomsnitt 2,19 for alle besetninger i 2018, en nedgang på 0,01 fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak at antall tomdager har økt med 0,6. Økningen i antall tomdager har nok sammenheng med at antall dager fra avvenning til ny bedekning har økt fra 5,9 til 6,0 i 2018. Både grisingsprosenten og drektighetsprosenten har økt i 2018 sammenlignet med 2017. Grisingsprosenten inkludert purker som er solgt drektige er i gjennomsnitt 83,4 i 2018, eller 0,4 prosentpoeng høyere enn foregående år. De beste 10 besetningene har i gjennomsnitt 2,32 kull per årspurke, 7,7 tomdager per kull og en grisingsprosent på 91,6.

Fylker og slakteri
Oppland har de mest effektive purkene med 28,6 beregna avvente per purke, fulgt av Akershus og Nordland med henholdsvis 27,9 og 27,7 beregna avvente per årspurke. Når besetningene deles inn etter slakteritilknytning er det det høyest antall beregna avvente blant leverandørene til 
Nortura region Nord med 27,5 beregna avvente per årspurke. På de neste plassene følger Fatland og Nortura region Øst som begge har 27,4 avvente griser per purke.