Publisert: 02.04.2024 Oppdatert: 02.04.2024

Stikkord:

Skal analysere moregenskaper ved hjelp av kunstig intelligens

Norsvin har fått innvilget et nytt forskningsprosjekt som skal gå over fire år med tittelen «Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi»


Bildet: I prosjektet “Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi” skal Norsvin gjøre detaljerte registreringer av egenskaper knyttet til purkas morsevne. Dette er komplekse egenskaper hvor veldig mange faktorer spiller inn. Målet er bedre presisjon på registreringer og et enda bedre avlsarbeid.

 

Marte H. Evju, kommunkasjonsrådgiver i Norsvin
Foto: Norsvin 

 

Spedgrisoverlevelse er en viktig egenskap for bonden både økonomisk og ut fra et dyrevelferdsmessig perspektiv. I 2022 var gjennomsnittlig spedgrisdødelighet frem til avvenning på 12 prosent, hvilket betyr at det er muligheter for å redusere denne ytterligere.

 

Eksteriør og bevegelse
Viktige faktor som påvirker spedgrisoverlevelse er purkas eksteriør og bevegelse sammen med morsatferd i fødebingen både rundt grising og videre i laktasjonsperioden. Denne typen egenskaper er lavarvbare og måles ofte manuelt av personer. Dette øker sannsynligheten for subjektivitet, og medfører høye kostnader til registrering for genetiske studier. – I det nye prosjektet skal vi ta i bruk kunstig intelligens (KI) for å registrere disse egenskapene automatisk og objektivt, forteller teamleder for forskning og utvikling Kristine Hov Martinsen i Norsvin.

 

Kristine Hov Martinsen er teamleder for forskning og utvikling i Norsvin.

 

Basert på video og audiodata
Modeller for å detektere nye egenskaper skal utvikles basert på video og audiodata fra fødebingen. På den måten kan forskerne fange opp nye egenskaper knyttet til morsevne med høyere presisjon, objektivt og automatisert. Dette vil kunne forbedre arvbarheten og bidra til økt genetisk fremgang for egenskapene, og økt spedgrisoverlevelse.

 

Lyd og bilde fra fødeavdelingen
Ved å inkludere lyd I tillegg til bilde har Norsvin også mulighet til å fange opp egenskaper som er knyttet til purkas kommunikasjon med grisungene, og grisungenes kommunikasjon med purka. Dette gjør at kompleksiteten i egenskapene blir større, og forskerne kan forstå mer om vokal kommunikasjon mellom mor og avkom.

 

Økt spedgrisoverlevelse
De spesifikke egenskapene som skal undersøkes i prosjektet skal velges ut basert på litteraturstudie som ser etter relevante egenskaper ved purka som bidrar til økt spedgrisoverlevelse. Dette vil typisk være eksteriøregenskaper som gir funksjonelle dyr med god bevegelse og holdbarhet, sammen med egenskaper knyttet til grising, som redebyggingsatferd og grisingsforløp. Når egenskapene er definert, modellene er utviklet og det er gjort registreringer for et tilstrekkelig antall dyr, skal genetiske analyser av disse egenskapene gjøres for å se hvor stor genetisk variasjon som finnes i egenskapen.

 

Skal potensielt inn i avlsprogrammet
Gjennom prosjektet skal også genetiske sammenhenger med andre egenskaper i avlsmålet undersøkes, og om nye egenskaper er aktuelle å implementere i Norsvins avlsprogram for å direkte forbedre spedgrisoverlevelse og dyrevelferd i spedgrisperioden.

 

Oppstart 2024
I prosjektet skal Norsvin primært samarbeide med forskere fra Norsk Regnesentral (NR.no). De har erfaring med metodene som skal benyttes for å analysere lyd og video samtidig. Totalt budsjett er 9,7 millioner kroner, hvorav halvparten er finansiert gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Prosjektet, som har fått forkortelsen survAIv, starter opp i 2024 og avsluttes i 2027.