Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sinkoksid til gris – to nye produkter


Sinkoksid til gris – to nye produkter

 

Bakgrunn for dagens situasjon

Sinkoksid er et veldokumentert forebyggende tiltak mot avvenningsdiaré og ødemsjuke på gris. I løpet av de siste årene er det fra felten rapportert om økende forekomst av de to sjukdommene, og parallelt med dette har salget av sinkoksid til svineprodusenter økt betydelig. Fram til februar 2006 ble sinkoksid omsatt åpent over disk hos de fleste fôrfirmaer og leverandører av landbruksutstyr, og i den forbindelse ga veterinærer og rådgivere råd for å få til en fornuftig bruk og god innblanding i fôret til grisene.

I februar 2006 kom Mattilsynet med en presisering av det eksisterende regelverk for bruk av sinkoksid til gris. Det ble blant annet understreket at sinkoksid til terapeutisk bruk defineres som et legemiddel, og skal kun utleveres fra apotek etter resept fra veterinær. Det som imidlertid her er viktig å presisere er at veterinærer ikke har generell adgang til å forskrive rensubstans av sinkoksid uten at det innhentes en særskilt tillatelse fra Legemiddelverket, ref. § 2-3 siste ledd i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. For sinkoksid vil slike tillatelser ikke bli gitt, da det nå foreligger to godkjente preparater på markedet, som dekker behovet for behandling av avvenningsdiare og ødemsjuke på gris.

Fordi sinkoksid solgt fra apotek har en garantert farmasøytisk kvalitet har den en vesentlig høyere pris enn den svineprodusentene før var vant til. Dette har ført til nokså kreative, og ikke helt lovlige, løsninger for å anskaffe sinkoksid billigere og enklere. I HT-svin ser vi med bekymring på at det stedvis forekommer anskaffelse og bruk av sinkoksid med usikker kvalitet i strid med gjeldende lovgivning og næringens terapianbefalinger. I tillegg til at kvaliteten på slik sinkoksid kan gi usikkerhet mht mattrygghet fordi den kan inneholde ukjente stoffer, vet vi at tilblanding ute hos produsent kan gi en veldig ujevn blanding i fôret.

Fôrfirmaer som skal blande et legemiddel inn i fôr til dyr (i dette tilfellet > 150 mg/kg sinkoksid) må ha tillatelse til dette fra Legemiddelverket, og tillatelsen som gis er for å produsere et spesifikt medisinfôr/-tilskuddsfôr for salg.

For derfor å ivareta de farmasøytiske og terapeutiske kvalitetskrav, samt imøtekomme norsk (og EØS-) lovgivning på området, har fôrbransjen i samarbeid med HT-svin arbeidet med å fremskaffe nye produkter av sinkoksid til det norske markedet. To produkter er som nevnt på plass, og blir i det etterfølgende presentert. Samtidig er det gledelig at har vi nå en praktisering av terapeutisk bruk av sinkoksid som er mer i tråd med praksis i våre naboland.