Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Seminpris og kostnader

1. januar 2008 økte Norsvin seminprisen med 10 kroner per dose. Seminprisen utgjør en liten andel av de totale kostnadene for svinebonden, men kostnadsøkningen er like fullt en reell utgift. Kan du gjøre noe for å redusere seminkostnadene?


Seminpris og kostnader

1. januar 2008 økte Norsvin seminprisen med 10 kroner per dose. Seminprisen utgjør en liten andel av de totale kostnadene for svinebonden, men kostnadsøkningen er like fullt en reell utgift. Kan du gjøre noe for å redusere seminkostnadene?

 

Hvorfor prisoppgang?

Norsvin besluttet å øke sædprisen med 10 kroner fra nyttår 2008. Årsaken var ønsket om en fortsatt offensiv satsning på avlsarbeidet. Årlig bruker Norsvin om lag 25 % av omsetningen på forskning og utvikling, totalt rundt 25 millioner kroner. Dette er mye penger, og kan bare forsvares så lenge effektivitetsøkningen for næringa overstiger kostnadene ved avlsarbeidet. Så langt må dette sies å være vel anvendte penger, som øker effektiviteten og lønnsomheten for svineprodusentene. En mer kjøttfull gris og flere avvente grisunger per kull er blant de viktigste endringene. For Norsvin Landsvin har vi nå en årlig genetisk fremgang som øker verdien per slaktegris med godt over 30 kroner per år. Med i overkant av 1,4 millioner slaktegris i året bidrar Norsvins avlsarbeid til en årlig gevinst på mer enn 42 millioner kroner for næringa. Enkelt sagt kan vi si at vi får igjen nesten 1,7 kroner for hver krone investert i avlsarbeidet.

Gapet mellom kostnadsutviklingen og Norsvins viktigste inntektskilde, sædsalget, har økt jevnt og trutt og resulterte i et valg mellom to onder. Enten redusert satsning på avlsarbeid, eller en økning av seminprisen. Fordi en redusert satsning på avlsarbeidet på sikt ville gjøre den norske svineprodusenten mindre konkurransedyktig, valgte Norsvins styre å godkjenne en økning av seminprisen med 10 kroner per dose fra nyttår.

 

Dyrt i Norge?

Norsvin har som ambisjon å komme ned på et internasjonalt prisnivå på sædprisen. Dette skal blant annet skje gjennom økt inntjening fra det internasjonale markedet. Vi er på god vei og en sæddose ville, med dagens satsning på avlsarbeidet, kostet 21 kroner mer dersom vi ikke hadde inntektene fra det internasjonale markedet. Vi mener potensialet fremdeles er stort for økt inntjening fra det internasjonale markedet, og at dette i fremtiden vil komme både sædprisen og satsningen på avlsarbeidet til gode. Men vi må samtidig ha realistiske forventninger og erkjenne at det tar tid å øke markedsandelene i tøffe markeder som USA og Øst-Europa.

Det er mest naturlig å sammenligne sædprisen mellom de nordiske landene. Men samtidig er det en utfordrende sammenligning ettersom finansieringen av avlsarbeidet gjøres på ulike måter fra land til land. I Norge finansieres avlsarbeidet hovedsakelig gjennom seminprisen, i tillegg til midler fra omsetningsrådet, og inntjening fra det internasjonale markedet. I Sverige og Danmark derimot, finansieres avlsarbeidet i stor grad gjennom kjøttprisen. Ser vi derfor kun på seminprisen ser vi at de norske priseneer noe høyere enn i Sverige og Danmark, men det er vanskelig å konkludere med at avlsarbeidet koster norske svineprodusenter noe mer enn våre nordiske naboer.

 

Kjøpsatferd og kostnader

Så hvilke muligheter har du som svineprodusent til å redusere kostnadene til semin? Det er kun to måter å redusere disse kostnadene på. Den første er enklest å forklare; nemlig forhåndsbestilling. Dersom du forhåndsbestiller sæden, dvs. legger inn bestillingen dagen før du skal ha sæddosen, innen klokken 10:00, reduseres prisen med 10 kroner. Bare her kan du spare inn hele prisoppgangen som trådte i kraft fra nyttår. Du er kanskje flink til å forhåndsbestille ? Det er bra, men statistikken forteller oss at det fremdeles er et stort potensial for mange. I 2007 ble omtrent 50 % av dosene Norsvin sendte ut forhåndsbestilt. Det er mange grunner til at ikke alle doser kan forhåndsbestilles, men det er store variasjoner mellom kunder. Noen er oppe i nesten 100 % forhåndsbestilte ordre, mens andre nesten ikke forhåndsbestiller. Det viser at mange har store muligheter til å redusere kostnadene sine, ved å øke andelen forhåndsbestilte doser. Litt bedre planlegging og litt større kostnadsfokus kan trolig endre din andel forhåndsbestilt sæd og redusere kostnadene knyttet til seminprisen.

Den andre muligheten til å redusere kostnadene til semin har trolig et enda større potensial for de aller fleste. Nemlig å øke antall doser per ordre. Kostnadene til semin er nemlig mer enn sædprisen. Frakt og ekspedisjonsgebyr utgjør i mange tilfeller en stor andel av de totale utgiftene, og kan typisk utgjøre rundt 150 kroner per forsendelse. Dette vil selvsagt variere ut fra hvilken forsendelsesform du velger, men her har vi tatt utgangspunkt i vanlig postforsendelse. Utgiftene til frakt blir enda større dersom du velger post over natt eller ekspress.

Hvor mye frakt og ekspedisjonsgebyr utgjør per dose, avhenger av hvor mange doser du bestiller per ordre. For å illustrere dette tar vi utgangspunkt i prisen på smågrissæd. Denne ligger i dag på 69 kroner per dose, vel og merke dersom den ikke forhåndsbestilles. Dersom vi plukker ut de 50 største kundene til Norsvin, ser vi at også her er det store variasjoner. Antall doser per ordre varierer fra 8 stk til over 60 stk. Dersom vi antar at det er smågris/edelsæd som bestilles, og tar utgangspunkt i frakten nevnt over, blir prisforskjellen per dose for disse to kundene over 15 kroner. Altså langt mer enn prisoppgangen på semin. Tenker vi oss i tillegg at kunden som bestiller flest doser per ordre samtidig er flinkere til å forhåndsbestille, og det stemmer faktisk med virkeligheten, blir differansen på kostnadene knyttet til semin veldig store. Med flere hundre, i mange tilfeller snakk om flere tusen doser per år, blir det snart snakk om store summer. Og husk; dette er en differanse som går rett på bunnlinja. Penger spart her, er penger tjent!

Vi er klar over at driftsform har mye å si for hvilke muligheter man har for å samkjøre bestillinger og planlegge slik at man øker andelen forhåndsbestilte doser. Men vi håper at flest mulig skal bli bevisst de mulighetene man har for å redusere kostnadene og øke inntjeningen. Andelen forhåndsbestilt sæd har økt den siste tida, og vi håper den fortsetter å øke. Vi håper samtidig å se den samme utviklingen for antall doser per ordre, nemlig en økning som bidrar til reduserte kostnader for kundene våre.