Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samordning av KSL og Godt Norsk

Bedre samordning av Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og merkeordningen Godt Norsk skal nå vurderes for å få et helhetlig kvalitetssystem som omfatter hele verdikjeden i norsk matproduksjon. Det kan blant annet resultere i forslag om å slå sammen Matmerk og KSL-sekretariatet.


Samordning av KSL og Godt Norsk

Bedre samordning av Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og merkeordningen Godt Norsk skal nå vurderes for å få et helhetlig kvalitetssystem som omfatter hele verdikjeden i norsk matproduksjon. Det kan blant annet resultere i forslag om å slå sammen Matmerk og KSL-sekretariatet.

 

I jordbruksoppgjøret for 2005 ble det besluttet å sette ned ei gruppe som skal vurdere alle sider ved en nærmere samordning av KSL og Godt Norsk. Landbruks- og matdepartementet har invitert ressurspersoner fra en rekke fagmiljøer til å vurdere hvordan KSL og Godt Norsk kan dra veksler på hverandre. Målet er et helhetlig kvalitetssystem for hele verdikjeden i norsk matproduksjon. I gruppen vil bøndenes fagorganisasjoner være representert, KSLs sekretariat, KSLs styre, Matmerk, Matmerks styre og Mattilsynet. Ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal lede gruppen.

 

SKAL GI ANBEFALINGER

I forslaget til mandat for gruppen heter det blant annet at den skal gi anbefalinger om hvordan et helhetlig kvalitetssystem bør utformes. Medlemmene skal også drøfte om Matmerk og KSL-sekretariatet bør slås sammen. Da vil økonomiske og administrative forhold stå sentralt i diskusjonen. Gruppen skal vurdere om en tettere samordning mellom et kvalitetssikringssystem og kompetansehevende tiltak i landbruket vil gi effekt.

Det legges til grunn for arbeidet at Matmerks oppgaver med merkeordninger som Beskyttede betegnelser og Spesialitet skal videreføres.

 

VERDIEN AV NORSK MAT

Administrerende direktør Randi Kvissel Haugen i Matmerk mener arbeidet med en samordning av KSL og Godt Norsk er viktig for å løfte fram verdien av norsk mat.

– Styret i Matmerk tok allerede i fjor initiativ til en nærmere gjennomgang av merkeordingen Godt Norsk, da også med tanke på mulighetene for å sikre ordningen et mer helhetlig grunnlag. Vi er fornøyd med at dette arbeidet nå kommer i gang. I en framtidig konkurransesituasjon vil norske matprodusenter ha behov for et system som kan synliggjøre norsk råvarebruk og produksjon, og som kan hjelpe forbrukerne å finne norske matprodukter. Men en slik ordning må både bygge på et felles grunnlag og ha nødvendig oppslutning fra produsentene, sier Randi Kvissel Haugen.