Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Samling om Trondheim og Namsos

Nortura utreder om det er lønnsomt å utvide Nortura Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe, samt bygge om Namsos-fabrikken til et kyllingslakteri.


Samling om Trondheim og Namsos

Nortura utreder om det er lønnsomt å utvide Nortura Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe, samt bygge om Namsos-fabrikken til et kyllingslakteri.

En vurdering av dette scenarioet forutsetter at griseslaktinga i Steinkjer fortsetter som før, sier konserndirektør informasjon Nina Sundqvist i Nortura til Svin. Det er investert mye i dette anlegget allerede, og at det vil være naturlig å utnytte disse investeringene ved det alternativet som nå utredes.

En samling av storefe- og småfeslaktingen til Trondheim, samt ombygging til kylling i Namsos, kan altså være et alternativ til å bygge helt ny fabrikk i midt-Norge.

En slik løsning vil kreve oppgradering av Rudshøgda og Førde, samt fordeling av foredlingsaktivitet til andre fabrikker med kapasitet. Dette alternativet kan berøre 260 medarbeidere ved Fosen, Ålesund, Oppdal, Otta og eventuelt Namsos.

I mai forelå et kostnadsoverslag på 1, 4 mrd kr for å bygge en ny fabrikk inkludert et kyllingslakteri i Midt-Norge. Fabrikken skulle erstatte fabrikkene i Namsos, Trondheim, Fosen, Ålesund, Oppdal og Otta.

Før ny fabrikk i Midt-Norge skal realitetsbehandles, har styret bedt om en ny utredning som skal se på mulighetene for eventuelt å utvikle Nortura Trondheim til et råvaresenter for storfe og småfe i Midt-Norge. Utredningen skal inneholde et kostnadsoverslag, tegninger samt foreslå en løsning for lønnsom foredlingsproduksjon. Tilsvarende arbeid skal gjøres for å se på muligheten for å eventuelt utvikle Nortura Namsos til et kylling-slakteri. En foreløpig beregning for de to prosjektene er estimert til henholdsvis 350 og 110 mill kr. Konsernstyret understreker at å opprettholde en eller flere av dagens fabrikker fremdeles holdes åpent.

Trondheim-alternativet kan bety en årlig slakting av 65.000 storfe, og slakting/skjæring av 150.000 småfe. En satsing på Trondheim vil også kreve en oppgradering av fabrikkene i Førde og Rudshøgda, samt at deler av foredlingen overføres til andre foredelingsfabrikker i konsernet med ledig kapasitet. Dette alternativet kan direkte berøre 260 medarbeidere ved Fosen, Ålesund, Oppdal, Otta og eventuelt Namsos.

– Ja, vi bruker lang tid på prosessen med å finne en framtidig fabrikkstruktur. Vi ønsker et sterkt landbruk i Midt-Norge, god dyrevelferd og en effektiv og lønnsom kjøttindustri. Dette er uten tvil en belastning for den enkelte medarbeider. Men samtidig er det til alles beste at vi gjør et grundig forarbeid og har vurdert flere alternativer når styret skal konkludere i en så viktig sak, sier konserndirektør informasjon Nina Sundqvist.

Resultatet av utredningen skal inngå som en del av det samlede beslutningsgrunnlaget for fabrikkstruktur i Midt-Norge. Andelseierne i berørte områder vil bli invitert til informasjonsmøter før konsernstyret fatter endelig beslutning om framtidig slakteristruktur i Midt-Norge.