Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Robust lagsstruktur inn i framtida

 


Robust lagsstruktur inn i framtida

 

Som en konsekvens av ny strategiplan (2009 – 2014) er det behov for en modernisering av måten vi er organisert på. Norsvins styre satte derfor i mai i år ned en komité med følgende sammensetning: Willy Finnbakk (leder), Aud Jorun Landrø, Siv Bruheim og Wenche Helseth (sekr.)

Komitéen hadde som mål å videreutvikle en begeistret og nyskapende medlemsorganisasjon. De skulle vurdere hvordan vi skal klare å opprettholde gode fagmiljøer og engasjerte tillitsvalgte, der tillitsvalgte inkluderes enda sterkere i den næringspolitiske aktiviteten. Komiteen skulle også vurdere hensiktsmessig struktur og finansieringen av et engasjert tillitsapparatet.

«Begeistringskomiteens» arbeid og tanker har blitt diskutert både på fylkesledermøtet og regionmøtene i 2009. Oppsummering etter disse diskusjonene førte til at Norsvins styre ønsket en bred høring ute i lagsapparatet, med utgangspunkt i et notatet som stiller en del sentrale spørsmål. Målet med høringen vil være en grundig diskusjon på Norsvins årsmøte. Høringsfristen for lagsapparatet er satt til 20. januar.

I styremøtet per 11.november ga styret føringer om at det skulle sees nærmere på ny organisering ut fra at regionene skulle gis mer formelle funksjoner, med valgte styrer med konkrete arbeidsoppgaver. Alle fylkene skulle være representert i et regionstyre, bestående av bl.a. valgte fylkesledere fra alle aktive fylker. Fylkesledere skulle fortsatt ha kontaktnett og ansvar for aktiviteter i eget fylke. I praksis ville dette føre til at fylkeslagene blir nedlagt der det eksisterer lokallag. Valg av regionstyrene og årsmøteutsendinger til Norsvins årsmøte burde skje på regionmøter eller andre måter som sikrer delaktighet. Tilbakeføring av midler til lagsapparatet burde skje via regionene. Det skal også sees på om regionstyrets arbeid kan godtgjøres fra sentralt hold, ut fra omforent nøkkel.

Den store utfordringen vil fortsatt være å skape lokalt engasjement og miljø, der alle svineprodusentene skal føle seg tilknyttet til et aktivt svinemiljø. Det forventes fortsatt nedgang i antall svineprodusenter, miljøer vil tynnes ut og det vil bli mer krevende å holde aktivitetsnivået oppe. Tabellen nedenfor viser eksisterende lagsstruktur, der mange fylker ikke lenger har lokallag. I tabellen ser vi også hvordan regionene er delt opp i dag. I en del områder er det medlemmer som ikke lenger har noe aktivitetstilbud. Vi har nå 51 lokallag, noe som er halvparten av hva vi hadde for fem år siden. Noen få av de eksisterende lokallagene har ingen aktiviteter.