Publisert: 01.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Robust lagsstruktur – høring

 


Robust lagsstruktur - høring

 

Norsvins styre har nå gjennomgått svarene fra høringen sendt til Norsvins lagsapparat. 11 fylkeslag og 10 lokallag har besvart. Tilbakemeldingene viser gode opplevelser i forhold til Norsvins engasjement og betydning. Alle ser viktigheten av at vi har gode lokale aktiviteter, men det er stort sprik i synet på hvordan dette løses på beste måten. Når det gjelder de viktigste sakene framover, er det stor enighet om avl, svinefag og næringspolitikk.

Lokallagenes nytte av fylkeslagene varier mye, alt avhengig av hvordan de har fordelt oppgavene seg i mellom og ikke minst fylkeslagenes engasjement.

Det kom inn en god del konstruktive tilbakemeldinger som skal sikre kort avstand mellom medlemmene og ledelsen i Norsvin.

Når det gjelder en evt. etablering av regionstyrer var det svært store forskjeller i tilbakemeldingene. Noen fylkeslag var sterkt imot, mens andre syntes dette ville være en naturlig utvikling.

Styret var godt fornøyd med engasjementet som høringen ga. Det viktigste med hele prosessen har vært at tillitsvalgte ble tvunget til å tenke gjennom hvordan vi best kan møte framtida, og innse nødvendigheten av mer samarbeid. Styret ønsket ikke overgang til regionstyrer, men at Norsvin fortsatt fokuserer på regionalt samarbeid og videreutvikler samarbeid på tvers av eksisterende lagsstruktur. Norsvins medlemsregister bør revitaliseres for å sikre bedre og mer framtidsrettet informasjonsflyt.

 

Ny landbruksmelding

Regjeringen jobber med en ny landbruksmelding, og har som mål at denne skal diskuteres og vedtas i Stortinget i 2011. Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil ha et utkast klart allerede i vår, og landbruket må handle raskt for å få påvirkning på dette utkastet.Det er ønskelig at denne stortingsmeldinga skal få reell politisk og praktisk betydning flere år framover. Det må derfor skje en brei debatt i egne rekker rundt viktige landbrukspolitiske spørsmål. Norsvins styre ønsker å starte påvirkningsarbeidet umiddelbart, og har satt ned et utvalg bestående av Kristin Ianssen, Willy Finnbakk og Asbjørn Schjerve, med hovedansvar for det videre arbeid i saken. Landbruksmeldinga vil også være tema for årsmøtets gruppearbeide. Sentrale punkter for Norsvin vil være: Kostnadsreduserende tiltak Hvordan ser norsk svineproduksjon ut om 10 – 20 år? Hvor vil vi/hva tror vi? Produserer vi det vi trenger om 10 år?

Norsvins årsmøte

Norsvins årsmøte finner sted på Hamar, 22. – 23. mars 2010. Årsmøtet vil bli presentert for et konsernregnskap med store negative tall, etter at selskapet i USA har hatt et svært problematisk år. Selve Norsvin (morselskapet) kan vise til et positivt resultat, men første etter en del ekstraordinære tiltak.

Alt tyder på at årsmøtet vil bestemme at Norsvin skal gjøres om til et samvirkeselskap (SA), gjeldende fra 1/1-2010. Dette innebærer at medlemmene i Norsvin går over til å bli reelle eiere av selskapet. Styret foreslår et symbolsk, men differensiert andelsinnskudd på kr 2000 for andelseiere med purker, og kr 1000 for andre.

Norsvins valgkomite foreslår gjenvalg av Kristin Ianssen som styreleder i Norsvin. Komiteen foreslår at Aud Jorun Landrø, Sør-Trøndelag, skal erstatte Siv Bruheim, fra Sogn- og Fjordane, som styremedlem. I forbindelse med at Norsvin går over til å bli et SA, er det foreslått at styret skal ha fem eiervalgte representanter. Vedtas forslaget, er det banet vei for at Geir Heggheim, dagens styreleder i Norsvin Rogaland, også kommer inn i styret. Harald Bøhnsdahlen, Akershus, er foreslått som første vara til styret.