Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Revisjonskritikk av Mattilsynet

I 39 saker som Riksrevisjonen har gjennomgått ble det gjennomsnittlig brukt sju år fra første inspeksjon til vedtaket om aktivitetsforbud.


Nr. 8 – 2019

 

Dette kommer fram i Riksrevisjonens rapport som ble lagt fram primo oktober. Rapporten, som har fått navnet «Revisjonsrapport om myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyre­velferdsloven i landbruket», kritiserer Mattilsynets evne til å stoppe alvorlige dyreledelser på et tidligere tidspunkt. Det brukes altfor lang tid før aktivitetsforbud legges ned, heter det blant annet i rapporten.

Målet med revisjonen har vært å ­vurdere i hvilken grad myndighetene gjennomfører et målrettet tilsyn for å redusere omfanget av alvorlige brudd på regelverket for dyrevelferd i landbruket. Stortinget ønsker at Norge skal være et foregangsland innen dyrehold og dyrevelferd, og at Mattilsynet skal prioritere oppfølging av saker på dyrevelferdsområdet.

Funnene i undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser til ansatte og ledere i Mattilsynet, samt en gjennomgang av saker hvor det er avdekket alvorlige brudd på dyrevelferden. Det er også gjort intervjuer med Landbruks- og matdepartementet, Mat­tilsynet sentralt og regionalt, Nortura og Norges Bondelag. I tillegg er det gjennomført analyser av dokumenter og registerdata. Det er likevel det «snilleste» av Riksrevisjonens fire kritikk­nivåer som brukes overfor Mattilsynet.

Kort oppsummert viser rapporten fra Riksrevisjonen at;
• Mattilsynet mangler gode verktøy og systemer for å sikre et risiko­basert tilsyn.
• Gjentatte alvorlige brudd har ikke blitt avdekket gjennom Mattilsynets oppfølging.
• Mattilsynet trapper ikke opp bruken av virkemidler nok for de alvorlige sakene med brudd på dyrevelferdsloven.
• Kronisk dårlig dyrehold får pågå for lenge. Det tar for lang tid for Mat­tilsynet legger ned aktivitetsforbud for dyrehold med alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.
• Det legges vekt på dyrevelferd, men Mattilsynet mangler funksjonalitet for å kunne drive effektiv kontroll og oppfølging.

 

480 hastevedtak og 45 alvorlige vanskjøtsler

I 2018 ble det vedtatt omlag 480 hastevedtak etter tilsyn, og det ble registrert alvorlig vanskjøtsel av dyr i 45 dyrehold.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene i regelverket for dyrevelferd er oppfylt. Det er dyreeierens ansvar å sørge for at dyreholdet er i samsvar med regelverket.

Ulike rapporter, deriblant rapporter fra Mattilsynet, har vist eksempler på grove brudd på loven.

I Mattilsynets overordnede strategi for perioden 2015 – 2020 slås det fast at Mattilsynet blant annet har som ambisjoner å

// lytte og kommunisere aktivt på Mattilsynets ansvarsområder.

// lage forståelige regler og gi god veiledning.

// bruke virkemidlene enhetlig og konsekvent.

Dyrevelferdsordlista:

Aktivitetsforbud (forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven § 33) er en av de strengeste reaksjonene
Mattilsynet kan ta i bruk overfor en dyreholder, og innebærer at Mattil­synet vedtar forbud mot aktiviteter som omfattes av loven. «Aktivitet» gjelder alle forhold som kan påvirke dyrs velferd. Hvilke aktiviteter det er aktuelt å nedlegge forbud mot, avhenger av den konkrete saken. Forbudet kan gjelde alle eller noen dyrearter og én eller flere aktiviteter, og det kan gis for en begrenset periode eller inntil videre.

Avvikling innebærer at dyreholderen avvikler dyreholdet helt eller delvis. Noen ganger vil dyreholderen selv avvikle dyreholdet innenfor en gitt frist, andre ganger avvikles det av ­Mattilsynet.

Delkassasjon vil si at deler av slaktet eller noe innmat (for eksempel lever) blir kassert i kjøttkontrollen.

Dyrevernnemndene er en del av ­Mattilsynet. Disse skal bistå i det lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker. Medlemmene i nemnda skal ha praktisk erfaring fra dyrehold, og kunnskap om og interesse for dyrevelferd.

Dyretragedie betegner alvorlig vanskjøtsel av dyr der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

Hastevedtak er vedtak uten forhåndsvarsel som Mattilsynet kan ta i bruk overfor en dyreholder som bryter regelverket, og når Mattilsynet finner avvik. Hastevedtak fattes hvis det er viktig å gjennomføre tiltak umiddelbart.

Kassasjon innebærer at kjøttet ikke er egnet til menneskemat, og ikke kan godkjennes av Mattilsynets kjøttkontroll.

Kronisk dårlig dyrehold er dyrehold som har fått vedtak fra Mattilsynet vedrørende mangler ved fôring, tilsyn og/eller stell flere ganger i løpet av en avgrenset tidsperiode (to-tre år).
I revisjonen er det lagt til grunn at et kronisk dårlig dyrehold også vil være et risikodyrehold (se egen forklaring) på grunn av sin historikk.

KSL er en forkortelse for «Kvalitetssystemet i landbruket», som er næringens felles kvalitetssystem for primærproduksjonen. KSL er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Kjøttkontroll er en systematisk kontroll av slaktedyr for å forebygge at dyr som kan bære smittsomme sykdommer blir godkjent som menneskemat.
I Norge utføres kjøttkontrollen av veterinærer og kjøttkontrollteknikere som er ansatt hos Mattilsynet og arbeider ved det enkelte slakteri.

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon i form av et nærmere fastsatt pengebeløp som den ansvarlige for en overtredelse pålegges å betale til statskassen. Mattilsynet kan ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i dyrevelferdsloven, eller av forskrifter og enkeltvedtak hjemlet i disse, ilegge den ansvarlige for overtredelsen et overtredelsesgebyr.

Risikodyrehold er dyrehold der Mat­tilsynet ut fra ulike kriterier, som f.eks. driftsform, historikk, slaktevekter, slaktefunn, regnskapstall eller bekymringsmeldinger mener det er større risiko enn vanlig for at dyr kan bli utsatt for dårlig dyrevelferd

Tilsynsbesøk er Mattilsynets benevnelse for inspeksjoner.

Tvangsmulkt er et virkemiddel som består i at Mattilsynet gir en engangsmulkt eller en løpende dagmulkt til en dyreholder som unnlater å etterkomme et enkeltvedtak innen den fastsatte fristen. Dersom dyreholderen retter feilen faller tvangsmulkten bort.