Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Resistens mot antibiotika

Det er i den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt problematikken antibiotikaresistente bakterier innen husdyrholdet i Europa.


Resistens mot antibiotika

Det er i den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt problematikken antibiotikaresistente bakterier innen husdyrholdet i Europa.

Det er utarbeidet en omfattende rapport som viser en urovekkende situasjon i mange land.

Når det gjelder vår situasjon i norsk svinekjøttproduksjon er vi heldigvis i en positiv særstilling i forhold til i mange andre land. Det er flere årsaker til det. For det første ble det med bakgrunn i initiativ fra næringen selv vedtatt å forby antibiotika i fôr til gris allerede på 1980-tallet. Videre ble det i 1995 etter initiativ fra næringen vedtatt en omfattende tiltaksplan med mål om å redusere antibiotika forbruket i norsk husdyrproduksjon med 25 prosent i løpet av fem år. Resultatet av denne tiltaksplanen var at en klarte å redusere forbruket med hele 40 prosent. Dette viser at næringen historisk har tatt ansvar på dette viktige området. Det gjør at vi i dag har en betydelig bedre situasjon en mange andre land.

Spørsmålet er hva skjer framover når vi nå står midt oppi problematikken etter at det ble påvist husdyrassosiert MRSA, såkalt LA-MRSA i noen få norske svinebesetninger. Det er ingen som tror at de tilfellene av LA-MRSA som er oppdaget i Norge skyldes overforbruk av antibiotika i norske svinebesetninger. Alt tyder på, noe Veterinærinstituttet klart har uttalt, at bakterien har blitt introdusert i norske besetninger med personer som har brakt bakterien med seg fra utlandet. Det vi kan slå fast er at en er avhengig av å ha et nært og godt samarbeid mellom næringen, myndighetene representert med Mattilsynet, LMD og Folkehelseinstituttet for å kunne håndtere LA-MRSA utfordringen både på kort og lang sikt. Det er i media blitt gitt inntrykk av at næringen har villet stoppet arbeidet med kartlegging av LA-MRSA. Det er helt feil. Svinenæringen, ved Norsvin og HT-svin, har fra dag én stilt opp med både faglige ressurser og støtte til Mattilsynet om at LA-MRSA skulle bekjempes. Det Norsvin etterlyste var en økonomisk kompensasjon for produksjonstap ut over det forsikringen dekker da undersøkelsen ble igangsatt, og hvor det lå helt klart i kortene at positive besetninger skulle saneres ved hjelp av nedslakting. Norsvin tror ikke det vil være mange positive besetninger, men vi har hele tiden ment at konsekvensene burde vært utredet før man iverksatte prøvetaking, uansett om undersøkelsen gjøres anonymt (slik det er blitt nå) eller om tiltak for å bekjempe bakterien iverksettes fortløpende. La det ikke være noen tvil om at Norsvin støtter et mål om en LA-MRSA fri svineproduksjon i Norge. På dette området støtter Norsvin det arbeidet Mattilsynet gjør. La det heller ikke være noen tvil om at dette arbeidet gjøres på vegne av folkehelsemyndighetene. Til slutt må vi ikke glemme at dette ikke er en sak man gjør én gang for å bli kvitt en brysom bakterie. Dette må følges opp nasjonalt med et årlig kontroll- og bekjempelsesprogram. Olav Eik-Nes administrerende direktør Norsvin