Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Referanseverdi for daglig tilvekst

Daglig tilvekst er et nøkkeltall i smågris- og slaktegrisperioden. Den er forskjellig ved ulik alder og vekt, slik at periodevise tall for gjennomsnittlig tilvekst påvirkes av vekta på grisene ved innsett og avgang.


Referanseverdi for daglig tilvekst

Daglig tilvekst er et nøkkeltall i smågris- og slaktegrisperioden. Den er forskjellig ved ulik alder og vekt, slik at periodevise tall for gjennomsnittlig tilvekst påvirkes av vekta på grisene ved innsett og avgang.

 

For å gi et bedre grunnlag for vurdering av resultatet har produksjonsrapportene for slaktegris og smågris i In-Gris fått et nytt nøkkeltall ”Referanse daglig tilvekst”. I dette nøkkeltallet er den aktuelle tilveksten omregnet til et standard vektintervall som kan sammenlignes.

                                              

TILVEKSTEN ENDRES MED VEKTA

Grisenes potensiale for tilvekst endres med alder og vekt. En kurve over grisens tilvekst vil typisk være lav i starten, for deretter å stige kraftig og til slutt flate av igjen når grisen nærmer seg utvokst. En nyavvent grisunge kan kanskje vokse 200-300 gram om dagen, ved 25 kg er den daglige tilveksten i området 500-600 gram og ved 100 kg levende vekt er tilveksten ofte fra 1000 til 1200 gram per dag. Etter dette avtar tilveksten igjen. I praktisk svineproduksjon varierer avvenningsvekter, vekter på smågris ved salg og overførsel til slaktegrisavdeling både innen den enkelte besetning og mellom ulike besetninger.

Inntrykket er at mer fokus på fôring og stell av smågris, samt overgang til mer puljevis produksjon og levering har ført til at smågrisene er blitt tyngre ved innsett i slaktegrisperioden. Disse variasjonene og endringene i vekt påvirker derfor den gjennomsnittlige daglige tilveksten i perioden. Normalt regner en med at besetninger som selger eller overflytter smågriser ved 30 kg eller mer skal ha en høyere daglig tilvekst sammenlignet med de som leverer grisene ved 22-25 kg. Det samme forholdet gjør seg gjeldende i slaktegrisperioden dersom grisene som settes inn er tunge. Vektvariasjonen gjør det vanskeligere å direkte sammenligne og vurdere daglig tilvekst mellom perioder og besetninger.

 

UTLIGNING AV FORSKJELLER I INN- OG UTVEKT

For å få et bedre verktøy til å vurdere og sammenligne tilveksten, har danskene utviklet to nye nøkkeltall; referanse tilvekst 30-100 kg for slaktegris og 7-30 kg for smågris. I disse tallene har en forsøkt å utligne forskjeller i inn- og utvekt. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i en standard vekstkurve og ta hensyn til beregnet vekt ved inngang og avgang, og daglig tilvekst i perioden på p-rapporten.

Vi tenker oss et eksempel med slaktegris der vekta ved innsett er 32 kg. Levende vekt ved slakting er ca. 115 kg (78 kg slakta) og daglig tilvekst på 991 gram. Ved beregning av referanseverdien fra 30-100 kg forskyves resultatene på kurven fra vektintervallet 32-115 til standardintervallet 30-100 kg, slik at referanseverdien for tilvekst blir 977 gram. Dette utjevna resultatet for tilvekst kan sammenlignes fra periode til periode og mellom besetninger. På denne måten kan en se om det er reell endring i tilveksten, eller bare utslag av forskjeller i vektene på grisen når disse blir satt inn og levert.

 

PRODUKSJONSOMFANG:

For å få med det nye nøkkeltallet på P-rapporten for smågris eller slaktegris krysser du av for ”Referanse daglig tilvekst” på lista over nøkkeltall til høyre i bestillingsbildet for rapporten. På P-rapporten finner du nøkkeltallet under overskriften ”Produksjonsomfang”.