Publisert: 01.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Redusert lønnsomhet for slaktegrisprodusentene på nyåret

Gilde Norsk Kjøtt har varslet at prisen på gris settes ned fra 2. januar. Siden august har det vært overskudd av gris, og reguleringslageret er nå ca 2000 tonn. De nye prisene på nyåret vil gi dårlig lønnsomhet i slaktegrisproduksjon i januar.


Redusert lønnsomhet for slaktegrisprodusentene på nyåret

Gilde Norsk Kjøtt har varslet at prisen på gris settes ned fra 2. januar. Siden august har det vært overskudd av gris, og reguleringslageret er nå ca 2000 tonn. De nye prisene på nyåret vil gi dårlig lønnsomhet i slaktegrisproduksjon i januar.

 

Prisnedgangen blir gjort for å stimulere til ekstra salg av svinekjøtt, og på den måten unngå overskudd.

 

MARKEDET

Så langt i år (uke 47) viser tallene en produksjon av svinekjøtt på nivå med fjorårets, mens salget har økt med 4 %. Reguleringslageret har økt ut over høsten og ligger nå på ca. 2000 tonn. Det er anslått en eksport på ca 900 tonn så langt i år.

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Det forutsettes i prognosen at det produseres fem prosent mer svinekjøtt enn i 2005. Bak denne volumveksten ligger én prosent flere slaktegriser og 76,1 kg i slaktevekt. Vektene man her har gått ut fra er 3,1 kg høyere enn i 2005. Det er gått ut fra en økning i antall bedekninger på 1 % for siste tertial 2005 og 2,5 % for 1. tertial 2006, samt 1 % flere slaktegriser per fødte kull. Hittil i år viser semintallene en nedgang på 2,7 %, mens siste tre måneder (aug-okt) har en økning på en halv prosent. Engrossalget er forutsatt å øke med to prosent i 2006. Bak økningen i salget ligger prisen kr 0,90 under dagens målpris. Det er verdt å merke seg at årets økning i salg er stipulert til 2,2 %, mens vi så langt har en økning på 4 %.

Med en eksportkvote på 3500 tonn vil det meste av overskuddet som er prognosert neste år være fjernet. Men for å øke salget, og dermed unngå overskudd, legges det opp til reduserte priser fra 2. januar.

 

PRISER

Gilde gir nå en tilleggsytelse på slakt på kr 1,05 per kg. Dette tillegget, samt puljetillegget kommer i tillegg til prisen på slakt som oppgis i tabellen. Smågrisprisen gikk ned med kr 20 14. november og nye 20 kr fra 21. november. Dermed er noteringsprisen kr 480 og det gis et pristillegg på kr 100 per gris. I tillegg til dette kommer puljetillegg, noroctillegg og kvalitetstillegg.

Fra 3. oktober økte svinekjøttprisen med 63 øre per kg. Dette skyldes i hovedsak en sesongmessig økning av engrosprisen, og noen øre endring av innmatverdien. Det ble en ny økning på 60 øre 17. oktober, slik at noteringsprisen da ble kr 19,10 per kg i klasse E for slakt opp til 77 kg. Med denne prisen ligger vi 16 øre under målpris i uke 46 og hittil i avtaleåret 93 øre under målpris.

Før jul får vi den vanlige nedtrappinga av priser og vekter. Den første endringen kom 5. desember. Totalt trappes prisen ned 1 kr før jul. I tillegg er det varslet prisnedgang 2. januar. Engrosprisen settes da ned med ca. 90 øre, mens omsetningsavgifta er forventet å bli redusert med 40 øre. Dette gir en nedgang i avregningsprisen på ca. 50 øre. Etter den varslede prisnedgangen vil vi ligge ca to kroner under målpris på svinekjøtt.

I grisebørsen har vi regnet med en økning i smågrisprisen i januar, da vi forventer en prisøkning på slakt som normalt fra påsketider. Det kan også bli økning i avregningsprisen hvis det blir ytterligere nedtrapping av omsetningsavgifta på nyåret. Siste overproduksjon krevde ca. 200 mill kroner til markedsregulering, og ved nyttår vil denne kostnaden være nedbetalt.

 

LØNNSOMHETEN

I følge våre beregninger vil vi i 2005 komme ut med et gjennomsnittlig dekningsbidrag i kombinert produksjon omtrent som i 2004. I smågris- og slaktegrisproduksjon vil vi få en liten økning i forhold til fjoråret. Smågris som ble innkjøpt før prisnedgangen i november vil gi et dekningsbidrag per slaktegris ned mot 100 kr i januar. Det nye året starter med et dekningsbidrag per årspurke på 7500– 8000 i smågrisproduksjon og ca. 12 000 i kombinert produksjon hvis våre beregninger slår til. En eventuell reduksjon i omsetningsavgifta ut over de 40 ørene vi har lagt inn i kalkylen, vil bedre resultatet i slaktegris- og kombinertproduksjon.

Endringene som er gjort i kalkylen, bl.a. med overgang til å regne med noroc, gjør at dekningsbidragene vi beregner fra 1/1 2005 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.