Publisert: 04.04.2022 Oppdatert: 04.04.2022

Stikkord:

Råvarer og resepter i en utfordrende tid

Alle fôrprodusentene kjenner nå på kroppen at råvareprisene øker, at råvarer er vanskelig å få tak i,  og i enkelte tilfeller ikke tilgjengelig i det hele tatt. Vi skal tilbake til 2008 – 2009 for å se samme prisnivå på råvarer.


Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling

 

Den gangen gikk prisene ned igjen på grunn av finanskrisen. Dette ser ikke ut til å skje denne gangen, og det vil merkes på fôrprisen til husdyrprodusentene.

Hva driver denne prisoppgangen?
Det er mange sammenfallende hendelser som driver denne prisoppgangen Blant annet er det økt importbehov for korn denne sesongen knyttet til årets avling, avlingssvikt i andre deler av verden, økte energipriser, transportvansker og økte fraktpriser, samt at store leverandørland holder igjen råvarer til eget brukt. I tillegg legger Kina ned fabrikker for tilsetningsstoffer og holder igjen fosfor. Kina kjøper også inn mye mer soya til egen svineproduksjon enn tidligere, etter at de har bygd opp ny produksjonskapasitet etter det store utbruddet av Afrikansk svinepest.

Hva betyr dette for resepter og priser i 2022?
I skrivende stund mangler vi ikke spesifikke råvarer. Men vi må være forberedt på at det i årene framover oftere kan oppstå forsyningsutfordringer for enkelte ingredienser, at råvaretilgangen avhenger mer av både klima og den politiske situasjonen i verden, og at kvaliteten på råvarene ikke alltid er den vi ønsker oss. Da blir vår oppgave å finne så gode løsninger som mulig med de ingrediensene og tilsetningsstoffene vi har tilgjengelig.

Vi har svært høytproduserende dyr og har lenge vært vant til å optimalisere kraftfôret med hensyn til  kvalitet og pris. Vi opplever nå at vi ikke får tak i enkelte proteinråvarer med den kvaliteten vi etterspør, og må erstatte disse med råvarer med litt lavere kvalitet. Dette kan for eksempel gjelde varmebehandlingskrav til rapsprodukter. Dersom kvalitetskravene ikke oppfylles kan dette vise seg som litt redusert produksjonsresultat.

Lysin er en utfordring
For øyeblikket er det utfordrende å skaffe nok syntetisk lysin (L-lysin). Lysin er den første begrensende aminosyren for tilvekst hos gris, og bruken av den gjør det lettere å oppnå et balansert innhold av aminosyrer når vi bruker planteråvarer. Planteproteinråvarer har ofte lite av den amino­syren i proteinet i forhold til dyras behov. Aminosyren lysin finnes det mest av i f.eks. fiskemel og andre animalske råvarer. Av planteproteinene er soyamjøl en god kilde. Når denne aminosyren mangler i fri form, vil vi måtte øke innholdet av råprotein og proteinråvarer i blandingene. Dette er kostbart og heller ikke nyttig for dyra. Overskudd eller ubalanse i næringsstoffer betyr av dyrene må kvitte seg med det de ikke kan utnytte. I tillegg blir det mer utskilling av nitrogen i gjødsel med en slik fôring. 

 

I skrivende stund mangler vi ikke spesifikke råvarer. Men vi må være forberedt på at det det oftere kan bli en utfordring å få tak i enkelte ingredienser
i åra framover, skriver artikkelforfatteren.

 

 

Andre viktige råvarer som for tida er begrenset er enkelte vitaminer og mineraler. Mange av disse råvarene kommer fra Kina. Heldigvis har vi god sikkerhetsmargin i kravet til vitaminer i blandingene våre, slik at om vi disponerer riktig så kan vi klare oss med mindre enn det vi bruker i dag uten at vi forventer effekter på produksjonsresultatene. Da er det spesielt viktig å ha nok til purker og smågris foreldredyr og unge dyr, men, mens tilsetning til slaktegrisfôr kan reduseres noe. 

Fosfor og fett
Fosfor er viktig for dyras vekst og utvikling, er en del av beinstrukturen og inngår i mange prosesser i kroppen. Planteråvarer inneholder en god del fosfor i form at fytat, men denne formen er bortimot utilgjengelig for grisen. Dette kan gjøres tilgjengelig ved hjelp av enzymet fytase som spalter fytat. Vanligvis tilsettes noe monokalsiumfosfat for å sikre nok fosfor til dyra i tillegg til fytase. Mineralske fosforkilder er en begrenset ressurs i verden med viktige forekomster blant annet i Kina. Begrensninger i forekomsten og eksporten øker prisene. Vi arbeider mye med å utnytte fytasen og dermed plantefosforen best mulig slik at vi ikke må bruke så mye fosfater i fôret som tidligere. 

En av de største endringene med tanke på fôrpris nå på nyåret er stor økning i prisen på animalsk fett. Dette er den den viktigste fettkilden kraftfôr til gris. Fett tilsettes for å holde et jevnt energinivå selv om energien i kornråvarene er varierende. Økningen i energipriser på verdensmarkedet påvirker prisene på fett og oljer for oss i kraftfôrindustrien, og gir direkte utslag på kraftfôrprisen. 

Hva kan du gjøre selv som produsent?
I slaktegrisproduksjonen er det mulig å motvirke prisøkningene noe ved å endre fôringsstrategi. Forsøk viser at det er mulig å oppnå bedre dekningsbidrag ved fasefôring med en sterk blanding tidlig i og en svakere blanding mot slutten av slaktgrisperioden. Også i smågrisproduksjonen er det mulig å øke dekningsbidraget gjennom å fôre mer optimalt for de som ikke allerede har tatt i bruk fasefôring med egen drektighets- og dieblanding. 

Fremtiden
Alle utfordringene vi ser i råvaremarkedet understreker betydningen av videre arbeid for å finne og utnytte sirkulære råvarer og lokale ressurser. Dette arbeidet har stort fokus i næringa og fôrindustrien, og prisutviklingen og tilgang til råvarer vil være med å drive dette arbeidet enda mer framover.