Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rapport slakter kjøttreguleringen

Både bøndene, forbrukerne og samfunnet taper på dagens markedsreguleringsordning for kjøtt. Den åpner for konkurransevridning mellom markedsregulator Gilde og frittstående aktører, hevder Econ Analyse.


Rapport slakter kjøttreguleringen

Både bøndene, forbrukerne og samfunnet taper på dagens markedsreguleringsordning for kjøtt. Den åpner for konkurransevridning mellom markedsregulator Gilde og frittstående aktører, hevder Econ Analyse.

 

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Kjøttbransjens Landsforbund (KLF), levner ikke dagens system for regulering av kjøttmarkedet særlig livskraft. Den slaktes. I konklusjonen heter det blant annet;

Dagens ordning åpner for konkurransevridning mellom markedsregulator Gilde og frittstående aktører på flere måter. Åpningene følger av at markedsreguleringen gir Gilde mulighet til å få dekket kostnader til regulering som en kommersiell aktør i markedet uansett ville ha. Markedsregulatorinformasjonen kan utnyttes til å tilpasse seg kommersielt i markedet. Råvaretilgangen kan utnyttes som følge av markedsreguleringsansvaret, og Gilde kan utnytte avsetningskanaler som frittstående aktører ikke har.

Econ skriver at «frittstående slakterier får også for mye kjøtt i slike overproduksjonsperioder. Grunnen er at de frittstående aktørene i praksis ikke har anledning til å «takke nei» til leveranser fra sine leverandører. Frittstående slakterier tilbyr derfor faste mottaksordninger for å konkurrere om leveranser fra kjøttprodusentene».

Det heter videre at enhver kommersiell aktør vil ha interesse av å lagre produkter i perioder. Deler av Gildes kostnader til nedfrysing og lagring kan derfor ses på som en del av de private kostnadene Gilde har som aktør på slakterileddet, og ikke som en ekstrakostnad som blir påført gjennom markedsregulatorrollen. At Gilde får dekket alle sine kostnader ved mottaksplikten, kan derfor sees på som en netto subsidiering av Gildes produksjon av helt slakt. Dette er etter vår vurdering konkurransevridene, skriver Econ.

Selskapet mener at subsidieringen skjer i form av sparte kostnader, noe som isolert sett øker Gildes overskudd.

Rapporten konkluderer derfor med at både bønder og forbrukere samlet sett hadde kommet bedre ut om den delen av omsetningsavgiften som skal kompensere Gilde for reguleringslagring, heller hadde blitt beholdt av bøndene selv.

Bare en opphevelse av hele markedsreguleringen vil etter selskapets mening tette åpningene for konkurransevridning.