Publisert: 11.12.2018 Oppdatert: 11.12.2018

Stikkord:

Smågrisprodusenter kan kjøpes ut

Purketallet skal kraftig ned

Purketallet i Norge skal ned med så mye som åtte-ni prosent av alle avlspurker. Inntil 64 millioner kroner av bøndenes egne penger kan nå brukes på å kjøpe ut inntil 4000 avlspurker. 


Det besluttet Omsetningsrådet 21. november. I praksis betyr dette at inntil cirka 10 000 tonn svinekjøtt etter hvert kan bli fjernet fra markedet. 

Det åpnes altså for påmelding fra mandag 10. desember klokka 10.00. Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2018, men siste tidspunkt for inngåelse av avtale er 1. mai 2019. Første fordeling av avtaler om utkjøp gjøres 1. februar 2019.

I de midlertidige retningslinjene, endret 26. november med virkning fra samme dato, står det at formålet med vedtaket er å oppnå følgende;
«Å redusere antall produksjonsdyr i svinenæringen og derigjennom bidra til balanse i svinekjøttmarkedet, samt å legge grunnlaget for et mer stabilt svinekjøttmarked framover». 

Markedsregulators ansvar
Det er altså markedsregulator Nortura som skal inngå avtaler med produsentene for å gjennomføre utkjøpsordningen. Pengene skal hentes fra omsetningsfondet, og avviklingstilskuddet utbetales til markedsregulator, som deretter viderefører tilskuddet til produsenter med avviklingsavtale. Tilskuddet utbetales ikke før tinglysningen er dokumentert.

Det er markedsregulators ansvar å sørge for å lage et informasjonsopplegg for hele bransjen slik at alle produsentene informeres om ordningen på samme tid.

Det kan ikke gis tilskudd til dyr som overstiger konsesjonsgrensen, eller innvilget konsesjon i henhold til lov 16.01.2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

Det er også et premiss for utbetaling at det er søkt om produksjonstilskudd for avlspurke per 01.10.208, eller på annen måte kan dokumentere svineproduksjon på samme gårds- og bruksnummer per 01.10.2018.

Så snart avtale er inngått forplikter produsenten seg til å melde inn purkene for slakt så snart som mulig. Purker som er kommet lenger enn 50 dager i drektighetsperioden, samt purker med smågriser som ikke er avvent, kan midlertidig unntas. Disse skal meldes inn til slakt umiddelbart etter avvenning.

Produsenten forplikter seg til helt å ha sluttet med svineproduksjon innen fem måneder fra underskriftsdato. Etter at avtale er inngått, skal det ikke omsettes purker av noen kategori som livdyr. 

 Eksempel på et av de større kullene som dagens moderne purke en sjelden gang setter til verden.  

Slik er vedtaket:

// Det gis tilskudd på kr. 16 000 per avlspurke.

// Tilskudd utbetales etter antall registrerte avlspurker på telledato 1. mars 2018. Det er en forutsetning at en har søkt produksjonstilskudd for gris 01.10.2018.

// Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste sju årene. Dette gjelder uansett om det foretas eierskifte/brukerskifte på gården. 

// Ektefelle/samboer kan heller ikke starte opp med svinehold de neste sju åra.

// Det må tinglyses heftelse på gårds- og bruksnummer slik at det ikke kan drives svine­produksjon på gården de neste sju åra.

// Satellitter kan kjøpes ut separat, eller hele purkeringer kan delta.

// Det kan ikke gis tilskudd til dyr som over­stiger konsesjonsgrensen eller innvilget konsesjon.

// Det er også et vilkår at produsenter som får avtale ikke kan ha eierinteresser i foretak som produserer svin de påfølgende sju åra.

Fordelingen skjer i regioner

Markedsregulator skal gjøre en fordeling av søkerne mellom produsenter som er tilsluttet Nortura og de uavhengige leverandørene, basert på historiske tall for slakteleveranser. Fordelingen skal også regionaliseres.

I praksis betyr dette at landet deles inn i ulike regioner. Regionene blir slik;
Region 1 blir Finnmark, Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agderfylkene og Telemark.

Region 2 blir Nordland og Trøndelag.

Region 3 blir Rogaland.

Region 4 blir Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. 

Hvis det blir forholdsvis mindre oppslutning fra produsentene enn det fordelingen tilsier, kan overskuddet fordeles på de andre regionene etter markedsregulators skjønn. Hvis markedsregulator får flere søknader om utkjøp av avlspurker enn rammen på 4000 avlspurker, skal prinsippet om først til mølla (tidspunkt for mottatt søknad) gjelde.

Reglene for purkeringer

I retningslinjene om utkjøpsordningen står det blant annet dette om purkeringer og satellittbesetninger; «Smågrisprodusenter som tilhører purkeringer kan delta i ordningen under forutsetning av at hele purkeringen deltar i ordningen. Kompensasjon er da for opptil 707 avlspurker, det vil si det antall av avlspurker som teoretisk sett kan befinne seg i en purkering, og ikke høyere enn antall purker i ringen til sammen per 01.03.2018. De nærmere betingelser for utkjøpet og kompensasjonen fordeles mellom nav og satellitt i privatrettslig avtale i henhold til gjeldende retningslinjer.»

Det står videre dette i retningslinjene; «Smågrisprodusenter som tilhører en purkering kan delta i ordningen. Satellitten kan produsere ut oppsigelsestiden i henhold til avtalen mellom satellitt og nav, begrenset oppad til ett år fra avtaleinngåelse med Nortura. Denne tidsbegrensningen går foran bestemmelsen i retningslinjen pkt. 3.2, kulepunkt 2. Navet kan tiltre ny satellitt forutsatt at denne produsenten er i smågris- eller kombinertproduksjon per 01.10.2018. Den nye satellitten kan tidligst starte opp som satellitt når den utgående satellitten har sendt tilbake den siste avlspurka til navet»