Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Purkeringer og marked

Etablering av purkeringer har selvsagt vært med på å øke produksjonen av svinekjøtt her i landet, men inseminasjonstallene fra Norsvin viser at det ikke er ringene alene som står bak markedsproblemene.


Purkeringer og marked

Etablering av purkeringer har selvsagt vært med på å øke produksjonen av svinekjøtt her i landet, men inseminasjonstallene fra Norsvin viser at det ikke er ringene alene som står bak markedsproblemene.

 

Markedssituasjonen har ført til sterk ordbruk mellom slakteriaktørene når det gjelder etablering av purkeringer. Fra Norsvins ståsted er denne ordbruken lite konstruktiv når en samlet svinenæring har behov for å se framover. Norsvin føler derfor et sterkt behov for å legge diskusjonen bak seg ved å komme fram med mest mulig fakta rundt betydning av purkeringene når det gjelder markedet.

 

11 % AV PRODUKSJONEN FOREGÅR I NAV

Norsvins seminstatistikk forteller hvordan produksjonen fra purkeringer har endret seg. Vi har i dag 13 purkeringer i Norge. 7 av disse ble etablert før 2004. I 2004 startet en ring opp, mens fire startet i 2005 og én i år. Hittil i år utgjør Norsvins salg av sæd til disse navene 11,3 % av samlet salg.

 

HVOR MYE AV ØKNINGEN SKYLDES PURKERINGENE?

Etter at konsesjonsgrensene ble hevet i 2003 har vi hatt en økning i sædsalget på 16,5 %. Av denne økningen stammer 38 % fra purkeringene. De fleste av satellittene har imidlertid også tidligere vært smågrisprodusenter, og et fåtall er helt nye produsenter. Hvor stor andel av økningen som stammer fra etablering av/utvidelser i purkeringer, vil det være umulig å svare helt eksakt på. Dersom vi antar at satellittene i snitt har fordoblet sin produksjon ved å organisere seg på denne måten, kommer altså ca 20% av økningen som følge av purkeringene.

 

HVOR HAR PRODUKSJONEN ØKT?

Etter at konsesjonsgrensa økte fikk vi en markant økning i produksjonen. Skal en analysere hva som har skjedd må en se på hele perioden etter heving av grensa. Norsvins semintall viser at økningen først kom hos vanlige besetninger, og at det har tatt litt tid før økningen har kommet i ringene. Det har vært en økning på vel 5000 avlspurker i perioden 1/1-2003 til 1/1-2006. Hele 46,8 % av denne økningen har kommet i Rogaland, uten at det i denne perioden ble etablert noen ny ring her. Det er også denne regionen som har høyest slaktevekter.

I samme periode er det etablert en ny ring i fylkene; Østfold, Akershus, Møre og Romsdal, Hedmark og Telemark. Selv med denne etableringa har ikke disse fylkene til sammen stått for mer enn 33 % av økningen, eller ca 1700 purker. Enten har mange sluttet med purker i disse områdene, eller så har disse satellittene hatt mange purker fra før. Det er ikke tvil om at etablering av purkeringer har vært med på å stabilisere produksjonen i disse fylkene.

Ser vi isolert på seminstatistikken hittil i år, fra 1/1-2006, ser vi at ekspansjonen forstetter i Rogaland, som har 37,5 % av landets økning så langt i år. Holder vi den nye purkeringen utenom, den som startet opp i år, finner vi fortsatt 26 % av landets økning i Rogaland.

Ser vi på økningen i seminsalg hittil i år for Akershus og Møre- og Romsdal, ser vi svært store tall. Dette skyldes at disse fylkene har hver sin ring som ble etablert høsten 2005, og således har få insemineringer i perioden det sammenlignes med fra året før. Disse to ringene har imidlertid med mange av purkene sine under «antall purker per 1/1-06», noe som viser at etableringen har vært med å stabilisere purketallet.