Publisert: 19.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Positive tilbakemeldinger på fødselsfôr

Optimal fôring i tida rett før og etter grising påvirker resultatene i fødeavdelingen positivt. Dette krever litt ekstra av den som steller purkene, men det kan betale seg godt.


Positive tilbakemeldinger på fødselsfôr

Optimal fôring i tida rett før og etter grising påvirker resultatene i fødeavdelingen positivt. Dette krever litt ekstra av den som steller purkene, men det kan betale seg godt.

Med redusert spedgrisdødelighet og høyere avvenningsvekter som resultat, kan det bli god timebetaling for den ekstra innsatsen.

 

Mye skjer rundt fødsel

Det er mye som skjer i omgivelsene til purka og med selve dyret i perioden omkring fødsel. Purkene flyttes fysisk fra en avdeling til en annen, ofte fra oppstalling i grupper til individuell oppstalling. Fôret endres gjerne fra et drektighetsfôr til et laktasjonsfôr. Jur og fostre utvikles hurtig, samtidig som purkenes stoffskifte endres. Råmelksproduksjonen foregår, fødselen starter og grisunger fødes. Rangordenen ved spenene etableres innen noen timer og melkeproduksjonen er i gang 1-2 døgn etter fødselen. Eventuell kullutjevning forstyrrer roen blant grisungene og tilveksten kan settes litt tilbake. Melkeytelsen øker deretter for hver dag som går og dieperioden er godt i gang.

 

Hovedfokus ved fødsel

Purka starter forberedelse til fødsel omlag en måned før ny grising. Hovedfokus i denne perioden er: //     Sikre god jurutvikling og optimal kvalitet på råmelka //    Tilføre fostrene optimalt med næring før grising

 

Sikre god råmelk

I perioden før fødsel skal jurene klargjøres og råmelksproduksjonen settes i gang. Kvaliteten på råmelka kan påvirkes av fiber. Riktig fiber i fôret gir korte fettsyrer i baktarmen som igjen påvirker råmelksproduksjonen og råmelkskvaliteten i positiv retning. Dette vil øke inntaket av råmelk hos alle spedgrisene og dermed redusere dødeligheten.

 

Fiber er positivt

God tilgang på fiber før grising både gjennom kraftfôr og grovfôr kan i tillegg til å påvirke råmelka gi mindre forstoppelse og redusere lengden på fødselsforløpet. Dette gir i seg selv redusert spedgrisdødelighet samt øker fruktbarhet i neste drektighet. Fiber før grising er også positivt for fôropptaket i dieperioden.

 

Store og sterke foster

Den siste måneden før fødsel vokser fostrene mye i størrelse. Proteinbehovet i drektighetsperioden er generelt lågt, men på grunn av høg fostertilvekst på slutten øker behovet for protein mot grising. Det er derfor svært gunstig å tilføre purka økt mengde protein de to-tre siste ukene før grising. Dette gjelder særlig purker som får drektighetsfôr. Spesiallaget fødselsfôr Et spesiallaget kraftfôr beregnet til purker i perioden omkring fødsel kom på markedet på slutten av året 2013. Siden da har omkring 40 besetninger begynt å gi purkene sine Format Fødsel fra Felleskjøpet.

 

Format Fødsel

Dette er et spesiallaget overgangsfôr med fokus på fiber og næringsinnhold i perioden rundt fødsel. For å få full effekt av et slikt tilleggsfôr, bør det benyttes fra tre uker før grising til tre tilfem dager etter grising. Halvparten av den daglige fôrrasjonen skal byttes ut med fødselsfôret i den nevnte perioden. Dette kan gjøres ved at mengden Format Fødsel gis ved flere av måltidene sammen med det daglige fôret, eller ved at et måltid om dagen byttes ut med Format Fødsel. Sistnevnte metode er mest brukt, siden dette krever manuell fôring. På grunn av høyt innhold av fiber skal ikke et fødselsfôr brukes i våtfôringsanlegg.

Passer alle

Et fødselsfôr kan med fordel benyttes både i besetninger som bruker drektighetsfôr i drektighetsperioden og laktasjonsfôr i dieperioden og i besetninger som får det samme fôret i både die- og drektighetsperioden. Spesielt for sistnevnte gruppe som fôrer med kun ett fôr til alle purkene kan et fødselsfôr være av stor nytte.

Erfaringer

Resultatene har ikke latt vente på seg. Tilbakemeldinger om godt tilgjorte jur før grising, store robuste spedgriser samt høy råmelksproduksjon har vært gjennomgående tilbakemeldinger. For enkelte er det for tidlig å dra konklusjoner, da de nylig har startet utprøvningen. Enkelte besetninger melder om at spesielt ungpurkene vegrer seg litt i starten for å spise et slikt fødselsfôr. Smakeligheten er noe forskjellig fra øvrige fôr til purker på grunn av den strenge råvaresammensetningen i denne blandingen. I tilfeller med vegring, kan det være en fordel å gi litt annet fôr i tillegg slik at man får «lurt» dyrene i gang. Alt tyder på at når de lykkes med å få ungpurkene til å ta opp fôret så gir det gode resultater. Men andre besetninger melder om god appetitt på Format Fødsel hos alle purkene, så dette ser ut til å være besetningsavhengig.