Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

PMWS – Vaksinasjon erstatter utslakting

Næringen har besluttet at det ikke skal slaktes ut i besetninger som får diagnosen PMWS. Vaksinasjon er et viktig element for å begrense skadevirkningene av sykdommen.


PMWS – Vaksinasjon erstatter utslakting

Næringen har besluttet at det ikke skal slaktes ut i besetninger som får diagnosen PMWS. Vaksinasjon er et viktig element for å begrense skadevirkningene av sykdommen.

Helsetjenesten for svin har i samarbeid med Nortura, KLF og Norsvin, laget anbefalinger for de som har fått påvist PMWS. PMWS ble første gang påvist i 2003 i Norge. Lidelsen er satt i sammenheng med porcint circovirus type 2 (PCV2), og arter seg ved nedsatt allmenntilstand, generell utrivelighet, avmagring, anemi, pustebesvær, diaré og økt dødelighet hos griser i alderen 5-16 uker. Næringen har nå vedtatt en ny strategi for besetninger som får påvist PMWS. Utslakting er ikke lenger noe som gjøres, men det er ulike retningslinjer som bør følges.

 

Diagnose og påvisning

Diagnosen PMWS skal baseres på internasjonalt anerkjente kriterier når det gjelder klinikk, patologi inkludert histologi og viruspåvisning. Økt antall smågriser med nedsatt almenntilstand og rask avmagring 3-6 uker etter avvenning eller etter innsett i slaktegrisavdeling, eller økt dødelighet i samme periode.

 

Ved mistanke skal minst tre griser obduseres, og minst én av dem skal ha forandringer typiske for PMWS. Typiske forandringer er forstørrede lymfeknuter, forandringer i milt, lever og lunge. Økt mengde PCV2-virus skal være påvist i lymfeknuter, milt, lever eller lunge.

 

Tiltak ved sykdom

Diagnosen PMWS gir ikke offentlige pålegg av restriksjoner. Klinisk gjennomgang og observasjoner er grunnlag for en friskmelding. Gjennomgangen skal gjennomføres av besetningens veterinær i samråd med helsetjenesteveterinær ved tilhørende slakteri. Produsenten skal i samarbeid med besetningens veterinær og slakteriets helsetjenesteveterinær gjennomføre forbyggende tiltak som kan bidra til å redusere utbredelse av PMWS i besetningen.

 

Det siste året har det kommet to ulike vaksiner mot PCV2 på markedet, en purkevaksine og en smågrisvaksine. Ved utbrudd av PMWS anbefales det nå at man går i gang å vaksinere smågrisen samtidig som de drektige purkene vaksineres (to ganger på samme tidspunkt som det vaksineres mot kolidiaré). Når de første kullene etter vaksinerte purker blir født vil det da trolig ikke være nødvendig å vaksinere smågrisene, da disse vil ha fått antistoffer fra purkas råmelk. Vaksinasjonsopplegg og beslutning om opphør av vaksinasjon må gjøres i tett samarbeid med praktiserende veterinær.

 

Friksmelding av rammet besetning

Eier skal dokumentere en pulje, eller minimum 6 uker, der dødelighet og tilvekst i smågrisperioden er på samme nivå som før utbruddet. Smågrisrom skal være tømt, vasket, desinfisert, opptørket og stått tomt i minst fem dager. Slaktegrisavdelingen skal være tømt, vasket, desinfisert, opptørket og ha stått tom i minst fem dager.

 

Opplysningsplikt og rådgivning når besetningen har PMWS

Når PMWS er påvist i en besetning, skal besetningseier informere slakteriets helsetjenesteansvarlig og kjøpere av livdyr (smågriser/avlsdyr) siste tre måneder. Helsetjenesteansvarlig ved slakteriet skal informere slakteriets rådgivningstjeneste og livdyransvarlig i bedriften. Livdyransvarlig skal varsle aktuelle dyretransportører.

 

Besetningseier skal i samarbeid med besetningens veterinær og slakteriets helsetjenesteveterinær gjennomføre forebyggende tiltak i besetningen og avgjøre hvordan en skal forholde seg ved eventuelt salg av griser og eventuell vaksinering av besetningen.

 

Smittebeskyttelse/omsetning av dyr

Reglene for smittebeskyttelse ved persontrafikk og inn-/utlasting av dyr skal være i samsvar med regelverk for Helsegrisgodkjenning. Bare frisk smågris skal omsettes, fortrinnsvis til én mottaker som skal tømme husdyrrommene etter endt framfôring (alt inn/alt ut). Dersom det av plasshensyn må omsettes smågris som har symptomer på PMWS, skal dette skje til en besetning som tømmes, vaskes og desinfiseres før nytt innsett.

 

Smågris fra PMWS positiv besetning skal transporteres atskilt fra annen smågris, så sant de ikke skal til samme slaktegrisbesetning. Ved samtransport skal smågris fra PMWS-besetning lastes sist. Slaktegris fra en PMWS-besetning lastes sist. Transportmiddel brukt til å transportere griser fra PMWS-besetning skal vaskes og desinfiseres før ny transport.

 

Fakta/PMWS Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome

 

• Sjukdom som rammer avvennings- og slaktegris.

 • Typiske symptomer er: nedsatt allmenntilstand, generell utrivelighet, avmagring, anemi, pustebesvær, diaré og økt dødelighet hos griser i alderen 5 – 16 uker

• Tilstedeværelsen av Porcine Circovirus type 2 (PCV2), kombinert med intensive og stressende driftsforhold er disponerende for sjukdomsutbrudd.

 • Det er ingen spesifikk behandling for sykdommen, og fordi den skyldes et virus har antibiotika ingen effekt.

• PMWS ble først beskrevet på begynnelsen i 1990-tallet, og regnes i dag som utbredt over store deler av verden. • I Norge er sjukdommen per november 2008 diagnostisert i sju besetninger.