Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Pluss for Norsvin, men minus for konsernet

Norsvins konsernregnskap for 2005 viser et underskudd på drøyt 300.000 kroner.


Pluss for Norsvin, men minus for konsernet

Norsvins konsernregnskap for 2005 viser et underskudd på drøyt 300.000 kroner.

 

Konsernregnskapets formål er å presentere selskapene som èn økonomisk enhet, og består av morselskapet Norsvin og datterselskapene Norsvin International AS, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA AS og Norsvin USA LLC. I tillegg inngår resultatandeler fra Svenska Avelspoolen AB.

Figuren under viser Norsvins selskapsstruktur med døtre og tilknyttede selskaper. Selskapene merket med blå bakgrunn inngår i konsernregnskapet, mens selskapene med brun bakgrunn er inkludert i form av resultatandeler i Norsvin International AS eller gjennom fakturerte FoU-tjenester/oppdrag.

Som det framgår av figuren er det et overskudd på knappe 1,4 millioner i Norsvin. Budsjettert årsresultat var et underskudd på 300.000, forbedringen skyldes i all vesentlig grad økte salgsinntekter, bevisst kostnadskontroll samt lavere finanskostnader enn budsjettert. Inkludert i Norsvin sitt overskudd er royalty- inntekter på 5,2 millioner kroner fra Norsvin International AS. Omsetningen i Norsvin øker stadig og er nå på nærmere 105 millioner, på konsernnivå omsetter vi for ytterligere 20 millioner. I tillegg til økt seminsalg, forklares dette med mer ekstern finansiering av vår FoU-satsning og økte oppdragsmidler. På kostnadssida merker vi oss i første rekke den økte aktiviteten innen FoU samt noe økte kostnader ved rånetesten.

Norsvin International AS viser i 2005 et årsresultat på – 791.116 kroner. Driftsresultatet viser et underskudd på 200.000 etter overføring av royalty til Norsvin på 5,2 millioner (i 2004 ble det overført 5,084 millioner). Det dårlige resultatet forklares i første rekke med reduserte inntekter fra Sverige i 2005. Selskapet har ved utgangen av 2005 en egenkapitalandel på 59,6%. Soliditeten i selskapet er svært god etter at det i 2005 ble gjennomført en rettet emisjon mot Felleskjøpet Øst Vest. Eiernes krav til avkastning på investert kapital (15%) er ikke oppfylt.

Norsvin Lietuva UAB (tidligere Lietnorsvinas) presenterer i 2005 sitt beste resultat så langt. Resultatet forklares med positiv markedsutvikling på produktområdene semin, livdyr (råner og purker) og slaktegris. Etter emisjonen mot FKØV i 2005 eier Norsvin International AS 98 % av Norsvin Lietuva UAB.

I forhold til konsernregnskap for 2004 inkluderer årets konsernregnskap to nye selskaper. Norsvin USA AS er et heleid, norskregistrert datterselskap av Norsvin International AS. Selskapet har per 31. desember 2005 70% eierandel av Norsvin USA LLC. Norsvin USA LLC fikk i 2005 et underskudd på USD 206.459, noe som er bedre enn budsjettert for året. På tross av et underskudd for året, er vår tro på USA-satsningen nå sterkere enn noensinne på basis av signaler fra eksisterende og potensielle kunder. For fullstendig konsernregnskap med noter se årsmeldingen på våre hjemmesider www.norsvin.no eller kontakt oss på telefon 62 51 01 00.