Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Perspektiv

Til tider kan det være ­formålstjenlig å se inn i den berømte glasskula når en skal stake ut kursen for framtida. Store deler av norsk landbruk og for så vidt også norsk næringsliv står overfor store endringer de neste 10 årene.  


Olav Eik-Nes, adm. direktør Norsvin

Oljealderen er på hell, og nye utfordringer og muligheter innen bærekraft og klima står i kø. Bioøkonomi vil få en sentral plass i denne utviklingen. Utviklingen vil også komme til å berøre norsk svineproduksjon. Da gjelder det å være godt forberedt på hva som kan komme til å skje i forhold til viktige rammebetingelser og andre utviklingstrekk for vår næring. 

Styret i Norsvin her derfor vedtatt å sette i gang en prosess der norsk svineproduksjon om 10 år er tema. Sentralt i dette arbeidet er å utvikle ei framtidsnæring som gjør det mulig og interessant for nye generasjoner å gå inn i og ta del i denne viktige matproduserende næringa. I dette arbeidet vil det være viktig å ta utgangspunkt i næringa sin utvikling de siste 10 årene. Hva viser utviklingen og hvilke av rammebetingelsene har vært sentrale i utviklingen? Hva vil bestå, og hvilke trekk tror en vil komme under press? Hvilken samfunnsutvikling har vi vært gjennom disse årene som også vil få betydning i de neste 10 årene? Hva forventer samfunnet av vår matproduserende næring og som del av en bærekraftig utvikling?

Dette er på ingen måte en uttømmende beskrivelse av forhold som det blir viktig å ta en diskusjon og vurdering av. Men det kan sette i gang tankene om hva som kan bli en forventet utvikling framover i forhold til de siste 10 årene. Hvem kommer til å sette dagsorden for vår næring? Hvem kommer til å bestemme hva som skal ligge på forbrukerens mattallerken, og hvem kommer til å definere hva som er god dyrevelferd? Og til slutt, klarer vi å beholde svinenæringa som del av den norske landbrukspolitikken? Og hvor sterkt vil vår norske svinenæring bli påvirket av globale utviklingstrekk?

Jeg skal ikke forskuttere hverken svar eller antakelser i forhold til alle disse spørsmålene. Men jeg tror vi må konstatere at tempo i endringer og omstillinger vil bli mye større framover enn hva det har vært de 10 siste årene.

Samtidig er min analyse at de siste 10-årenes utvikling har satt norsk svineproduksjon i en sterk og kraftfull posisjon til å møte framtida og omstillingen på en god måte. Forhold som effektivitetsutvikling på lik linje med verdensledende ­svinekjøttproduserende land, dyrehelse og dyrevelferd i verdenstoppen, lavt ­forbruk av antibiotika og en verdensledende svinepopulasjon i fõreffektivitet vil bidra til det. Samtidig er norsk svinenæring den næringa som over tid har klart å levere på høy sjølforsyningsgrad av svinekjøtt og bruk av norske fôrråvarer. Men alt dette er forhold som er sårbare, og som kan gå tapt om vi ikke foredler og utvikler dem videre. 

 Det blir derfor et spennende og viktig arbeid som Norsvins styre nå starter. ­Hensikten er å bidra til å forme norsk svineproduksjon slik at den er best mulig forberedt til å møte framtida.