Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Penger i slaktegris?

Overproduksjonen har ført til en forventet diskusjon rundt lønnsomheten for slaktegrisprodusentene. Taper du penger, eller går produksjonen fortsatt med overskudd? Svaret er ikke så enkelt som man kanskje tror.


Penger i slaktegris?

Overproduksjonen har ført til en forventet diskusjon rundt lønnsomheten for slaktegrisprodusentene. Taper du penger, eller går produksjonen fortsatt med overskudd? Svaret er ikke så enkelt som man kanskje tror.

 

Norsvin overvåker lønnsomheten for slaktegrisproduksjonen. Dette gjøres med utgangspunkt i løpende smågrispris, gjennomsnittsvekter og utbetalingspris. Samtidig innhentes kraftfôrpriser fra kraftfôrindustrien og gjennomsnittsresultater (fôrforbruk, dødelighet med mer) fra de som er med i In-Gris. Dette gir Norsvins «normale» dekningsbidrag. Innenfor hvert år er det selvsagt store svingninger. For avtaleåret 2006/2007 forventes et dekningsbidrag på 142 kroner per slaktegris under de forutsetningene Norsvin har gått ut fra. Her er dyretallsstøtta tatt med.

 

NEGATIVT ARBEIDSVEDERLAG?

Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader (vedlikehold, strøm, forsikring med mer – i Norsvins kalkyler satt til kr 46 per slaktegris), og ikke minst avskrivninger og rente på grisehuset. Arbeidsvederlaget er det beløpet svineprodusenten sitter igjen med til å dekke eget arbeid og evt. leid hjelp. Det er store variasjoner også når det gjelder faste kostnader. Noen synes dette er uinteressant, da driftsbygningen allerede eksisterer, og verdiforringelsen og rentekravet på huset er noe man ikke har noe forhold til. Fra et driftsøkonomisk ståsted må man imidlertid tenke på denne måten. I tabell 1 har vi sett på hvordan de faste kostnadene varierer etter bygningskostnadene. Vi har gått ut fra kostnadene per slaktegrisplass, regnet med 3,1 innsett per år, 20 års avskrivning og 5 prosent rente.

I Norsvins normalkalkyle har vi lagt inn at et nybygg opp til konsesjonsgrensa (2100 slaktegris trenger 680 plasser) for rein slaktegrisproduksjon koster 4,6 millioner kroner, eller kr 6800 per slaktegrisplass. Ut fra Norsvins normalkalkyle vil faste kostnader og rente alene stikke av gårde med 205 kroner per slaktegris. Med lavere byggekostnader, eller eldre driftsbygninger, blir dette tallet selvsagt langt lavere. Når Norsvins normalkalkyler viser et dekningsbidrag på 142 kroner per slaktegris, og de faste kostnadene stikker av gårde med 205 kroner, blir sluttresultatet et negativt arbeidsvederlag på hele 63 kroner per slaktegris.

 

MULIG Å TJENE PENGER?

Fôrforbruk, fôrpris og bygningskostnadene er nøkkelord. Det er svært store forskjeller blant svineprodusentene når det gjelder disse områdene.

Vi vet også at fôrprisen varierer en god del. En må imidlertid vær oppmerksom på at lav fôrpris ikke er ensbetydende med god økonomi. Mange av svineprodusentene har tilgang til alternative fôrmidler av god kvalitet. Vanligvis gir dette langt lavere fôrpris, men kan i noen tilfeller kreve dyrere bygningsløsninger. Klarer en å få fôrprisen ned, og samtidig opprettholde fôrkvaliteten, gir dette stort utslag på dekningsbidraget. 

Slaktegrisprodusenter som bygger i dag må satse på å bli bedre enn normtallene. Min lek med tall illustrerer mulighetene. Dersom du klarer å komme ned på 2,5 Feg per kg tilvekst med vanlig kraftfôr, vil dekningsbidraget ditt bli på 182 kroner. Benytter du imidlertid et kvalitetsfôr som koster 2 kroner per Feg, vil du med det samme fôrforbruket sett, sitte igjen med 284 kroner per slaktegris i dekningsbidrag. Bygger du for 6000 kroner per slaktegrisplass, trengs 191 kroner til de faste kostnadene og rentekrav (tabell 1). Som arbeidsvederlag sitter du da igjen med 93 kroner per slaktegris. Dersom produksjonen er på 2100 slaktegris blir samlet arbeidsvederlag snaut 200.000 kroner.

Det understrekes at vurderingene i Norsvins kalkyler bygger på gjennomsnittstall. Vi ser at en del slaktegrisprodusenter også klarer å ta ut en høyere utbetalingspris ved en bevisst utslaktingsstrategi, altså en kombinasjonen av maksimale puljetillegg og riktige slaktevekter.

 

KONKLUSJON

Når det gjelder ren slaktegrisproduksjon, gir Norsvins normalkalkyler for øyeblikket ingen netto for svineprodusenten. Morgendagens produsenter må prestere bedre enn dagens gjennomsnitt. Selv med dagens svinekjøttpriser finner vi slaktegrisprodusenter som tjener penger.

Tabell 1         Faste kostnader per slaktegris avhengig av huskostnader

 

Kr per slaktegrisplass

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Avskrivning + rente

48

73

97

121

145

169

194

Andre faste kostnader

46

46

46

46

46

46

46

Faste kostnader + rente

94

119

143

167

191

215

240