Publisert: 25.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Pene tall for Norsvin

Norsvins konsernregnskap for 2003 viser et overskudd på vel tre millioner kroner.


Pene tall for Norsvin

Norsvins konsernregnskap for 2003 viser et overskudd på vel tre millioner kroner.

 

Konsernregnskapets formål er å presentere selskapene som én økonomisk enhet, og består av morselskapet Norsvin og datterselskapene Norsvin International AS og Lietnorsvinas UAB. I tillegg inngår resultatandeler fra Norsvin JSR, Svenska Avelspoolen AB, Norsvin USA AS og Finnor Asia.

Som det framgår av figuren (se Svin nr. 3 2004) er det overskuddet i Norsvin som forårsaker det gode konsernresultatet. Dette skyldes vesentlig økt seminsalg. Totalt er det i 2003 solgt 383.000 doser innenlands, noe som er en økning på 7 % fra 2002.

I kombinasjon med stadig større andel eierinseminasjon, gir dette en merinntekt på ca. 3 millioner i forhold til budsjett for 2003. Inkludert i Norsvin sitt overskudd er royaltyinntekter på 4 millioner kroner fra Norsvin International AS. Omsetningen i Norsvin øker stadig og er nå på nærmere 100 millioner, på konsernnivå omsetter vi for ytterligere 10 millioner. I tillegg til økt seminsalg, forklares dette med økt ekstern finansiering av vår FoU-satsning samt større overføringer fra Norsvin International AS. På kostnadssida merker vi oss i første rekke den økte aktiviteten innen FoU.

På tross av et positivt driftsresultat på 1,9 millioner kroner, presenterer Norsvin International AS i 2003 et underskudd etter skatt på ca. 370.000, inkludert en negativ resultatandel fra Lietnorsvinas UAB på kr. 20.000 som ikke er med i konsernregnskapet. Årsaken til dette er i første rekke tre forhold. En million kroner er avsatt for å dekke andel av underskudd i Norsvin USA AS. Vårt engasjement i Australia er avsluttet og medførte et bokført tap på knappe 400.000 kroner. I tillegg framkommer det en beregnet skattekostnad på en halv million.

Norsvin International AS har langsiktige engasjement i Sverige, Finland, Litauen, Island, USA, Thailand og New Zealand. Royalty fra disse markedene utgjør nå 57 % av omsetningen. Det har i 2003 også vært eksportert genetikk til Estland, Sveits, Malaysia, Ungarn og Den Dominikanske Republikk.

Lietnorsvinas UAB har i 2003 hatt en meget positiv markedsutvikling. Selskapet er ved årsskiftet nest størst på seminmarkedet i Litauen med en markedsandel på 39,5 %, og størst på livdyromsetning i landet. Det er i løpet av året eksportert genetikk til Hvite- Russland og Latvia. Virksomheten har vært preget av omfattende renoveringsarbeid, og årsregnskapet er belastet med 600.000 kroner i avskrivninger.

For fullstendig konsernregnskap med noter, se årsmeldingen på våre hjemmesider www.norsvin.no eller kontakt oss på telefon 62 51 01 00.