Publisert: 09.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overgang til SA

 


Overgang til SA

 

Siste årsmøte i Norsvin ønsket at styret skulle tilrettelegge for at Norsvin skulle endres fra forening til samvirkeforetak (SA), og at dette skulle avgjøres på neste årsmøte. Det ble nedsatt en vedtektskomite, med styremedlem Vidar Julien som leder, som nå har sitt forslag klart. Norsvins styre behandlet forslaget til nye vedtekter i styremøte 11. desember, før forslaget blir sendt ut på høring med 20. januar som svarfrist. Svarene fra lagsapparatet vil så legges til grunn for styrets endelige forslag som skal behandles i årsmøtet 22. – 23. mars.

Per i dag har ikke Norsvin noen formelle eiere, selv om Norsvin hele tiden har oppført seg som det. Både i forhold til datterselskaper og en evt. situasjon der Norsvin skulle ønske å oppløses, ville situasjonen ha blitt svært vanskelig.

SMÅ ENDRINGERDen nye samvirkeloven, gjeldende fra 1/1-2008, lovregulerer sammenslutninger som har til hensikt å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Det betinger at medlemmene deltar i virksomheten som kunder eller leverandører. I dag har Norsvin ca 2000 medlemmer, der ikke alle er direkte kunder av Norsvin. Vi tror likevel det er stor mulighet for å få akseptert at alle som benytter seg av Norsvins tjenester kan bli medlemmer eller eiere.

FRA MEDLEM TIL EIER?Vedtektskomitéen har fulgt opp diskusjonen i forrige årsmøte og lagt opp til at vi skal forlate medlemsbegrepet og erstatte dette med eier. Dette for å bevisstgjøre eiernes forhold til Norsvin. Dette vil imidlertid kreve at det skytes inn andelskapital. Det er ønskelig at andelskapitalen ikke blir så stor at den ekskluderer medlemmer. Med så få eiere vil sannsynligvis andelskapitalen ikke kunne få noen vesentlig finansiell betydning. Årsmøtet vil kunne kreve at overskudd avsettes på medlemskapskonti, og verdiene ved en eventuell oppløsning vil fordeles ut fra hvor mye du har kjøpt varer og tjenester for i de siste fem årene