Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Optimal alder for ammepurker til 1–2 dager gamle grisunger


Optimal alder for ammepurker til 1–2 dager gamle grisunger

 

Landsudvalget for svin undersøkte hvor godt ungpurker var egna som ammepurker sammenlignet med eldre purker (2.–5. kull). Dette ble målt som tid til aksept av ammegrisene, dødelighet og avvenningsvekt. 30 purker og 316 grisunger inngikk i forsøket, 10 som 1-trinns og 20 som 2-trinns ammepurker (se tabell for beskrivelse av 1- og 2-trinns ammepurker).

I Danmark er det lov å avvenne grisunger 21 dager gamle.

Det var ikke statistisk sikker forskjell på avvenningsvekt og dødelighet i de to gruppene. Forsøket var satt opp slik at det kunne avdekke en forskjell i avvenningsvekt på 400 g mellom de to gruppene med 80 % sikkerhet. Det var en tendens til at 2.–5.-kullspurkene aksepterte ammegrisene tidligere enn ungpurkene. Førstekullspurker brukte om lag 30 minutter lengre tid før første diegivning.

Det gikk 50–90 min fra ammepurkas egne grisunger ble tatt ifra til ammekullet ble lagt til. For hvert minutt som gikk uten at purka hadde grisunger, var det tendens til at det gikk to minutter kortere tid til første diegivning, målt fra ammekullet ble lagt til.

Purkenes tap av ryggspekk var sterkt påvirka av om det var 1- eller 2-trinns ammepurke. Både ungpurker og 2.–5.- kullspurker tapte ca 1 mm ryggspekk når de var 2-trinns ammepurke. Som 1-trinns ammepurke ble ryggspekket lite påvirka. Hos ei purke som gjennomfører en normal dieperiode forventes et tap på 2–4 mm.

 

1-trinns ammepurke *

3 uker gammelt

kull avvennes

fra purke nr. 1

 

Et kull nyfødte grisunger flyttes til purke nr. 1

2-trinns ammepurke **

3 uker gammelt

kull avvennes

purke nr. 1

2–7 dager gammelt kull flyttes fra purke nr. 2 til nr. 1

Et kull nyfødte grisunger flyttes til purke nr. 2

 

* Ei 1-trinns ammepurke går rett fra å ha 3 uker gamle grisunger til å få nyfødte. Her blir det et misforhold mellom purkas mjølkeytelse og grisungenes behov. Dessuten er purka vant til at grisungene initierer diinga, mens de nyfødte grisungene er vant til at purka kaller dem til seg.

 

** Purke nr. 2, som får sine egne 2 – 7 dager gamle grisunger flytta til purke nr. 1 blir ei 2-trinns ammepurke for det nyfødte kullet hun får flyttet til seg. På denne måten blir det hele veien bedre overensstemmelse mellom grisungenes behov og purkenes mjølkeytelse. Alle purkene får omtrent normal lengde på dieperioden.