Publisert: 04.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Oppstart i Østfold, avtaler på plass i Vestfold

Både Østfold og Vestfold har nå trolig snart på plass biogassanlegg der også husdyrgjødsel er med som en del av løsningen. Anlegget i Østfold er straks i drift.


Oppstart i Østfold, avtaler på plass i Vestfold

Både Østfold og Vestfold har nå trolig snart på plass biogassanlegg der også husdyrgjødsel er med som en del av løsningen. Anlegget i Østfold er straks i drift.

Frevar sitt nye biogassanlegg i Fredrikstad starter etter planen i mai. I løpet av sommeren vil det trolig være full drift.

– Det som ikke er på plass er avtalene om bruk av husdyrgjødsel og biorest. Her tenker vi å få til avtaler svært lik de har i Vesar og Vestfold, sier Heidi Rassat, markedsansvarlig ved Frevar. Anlegget kan gå uavhengig av husdyrgjødsel. Men husdyrgjødsel vil være et pluss for anlegget. 

– Husdyrgjødsel vil trekkes inn så fort avtaler, lager og logistikkløsninger er på plass.  Vi jobber med dette nå, opplyser Rassat (se også artikkel i Svin 6/2012).

Vestfoldvedtak i juni?

I Vestfold og Vesar er nå det meste på plass for å få til et stort biogassanlegg der også husdyrgjødsel er med. Der er allerede skrevet avtaler med storfe- og svinebesetninger om mottak av 18 000 tonn husdyrgjødsel i året. Flere står også på venteliste. Det er foreløpig skrevet avtaler om spredning av 51000 tonn biorest. Dette er kontrakter med de samme bøndene, pluss også rene kornprodusenter. Anlegget vil produsere fra 70 000 til over 100 000 tonn biorest årlig slik at det vil skrives flere avtaler.

– Prosjektet i Vestfold har nå både sikret avsetning av gassen ved at den oppgraderes til biodrivstoff, og den har sikret avsetning av biorest til landbruket. Dermed er risiko i prosjektet begrenset til et minimum. Det gir igjen lave kapitalkostnader og en kan lettere både planlegge og bygge et riktig designet anlegg, forklarer bonde og rådgiver Ivar Sørby i Re Bioconsult. Det aller meste tyder derfor på at det nå blir biogass i Vestfold. Trolig faller de siste brikkene på plass på et møte med Vesars eiere (kommunene i Vestfold og Grenland) i juni. I så fall skjer byggestart tidlig i 2014, og oppstart i 2015. Anlegget blir liggende rett utenfor Tønsberg. Husdyrbønder det er skrevet avtaler med ligger innenfor en radius av 23 km fra anlegget, med snittlengde på ca. 15 km. Bioresten må fraktes noe lenger, eller i snitt ca 20 km.  

–        Vi har stor tro på at dette blir noe av. Avtaler er på plass. Anlegget ligger sentralt i et landbruksområde. Husdyrgjødsel skal erstatte prosessvann, og vi får en stor miljøgevinst, sier Andreas Gillund, daglig leder i Vesar til Svin.

      

Avtalene i Vestfold

Avtalene med husdyrgårdene i Vestfold er slik at behandlingstilskuddet på 15 kr (vedtatt i jordbruksavtalen) betales til Vesar. Hvis tilskuddet øker utover 15 kr skal også Vesar ha dette. Blir tilskuddet over 30 kroner fordeles overskytende med halvparten til bonde og halvparten til Vesar. De som leverer gjødsel har ingen kostnader utover at det eventuelt må bygges et mellomlager for gjødsel, og et tak over gjødselkummen der en nå trolig vil ha biorest.  

De som mottar biorest får en godtgjørelse på kr 50 pr tonn. Da får de biorest levert, men må selv dekke spredning og lagerkostnader. Det rimeligste når det gjelder biorestlager er å grave/bygge en lagune med duk og pumpe/tømmesystem. Slike laguner med kapasitet 2000 m3 kan bygges for under en halv million (inkl. tak som biorestlagre må ha) og opprusting av vei. Her kan flere gå sammen om en lagune.

Erfaringer fra lignende anlegg i Sverige viser at innhold i et tonn biorest vil ligge på ca. 3,2 kg N, 0,5 kg P og 1,3 kg K. Det vil si tre tonn biorest vil gi ca 10 kg N, 1,5 kg P og 4 kg K. Nå kan biorest skreddessys, eller en kan ta ut mer av fosforet fra gjødsla. Det kan være en fordel for husdyrgårder som sliter med høye fosfortall. I Vestfold vurderer en dette.

  

Ny løsning for biogasstransport?

Ved Teltek i Telemark skal en nå søke om et forskningsprosjekt til en løsning der biogass kan komprimeres og dermed transporteres fra stedet det produseres til oppgraderingsanlegg.

– Teknisk tror vi dette er mulig, men om det er økonomi i slik transport gjenstår å se, opplyser forsker Jon Hovland ved Teltek.

Hvis dette kan gjøres lønnsomt, og hvis anlegg av typen Sondre Skoglund prøver blir vanlige, da kan  eventuell overskuddsgass sendes til for eksempel Vesar for oppgradering til biodrivstoff. Biodrivstoff vil trolig være den mest lønnsomme anvendelsen av biogass. Biogass til elektrisitet vil ha svært begrenset lønnsomhet fordi strømprisen mest sannsynlig vil være lav i mange år framover. Et alternativ til komprimert gass er selvsagt rørtransport. I Sverige bygges gårdsanlegg for biogass der gassen skal transporteres i rør til oppgraderingsanlegg. Dette kan også være aktuelt enkelte steder i Norge, for eksempel på Jæren.