Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Oppgrader smittebeskyttelsen mot svineinfluensa!

Nå er smittebeskyttelse mot svineinfluensa viktigere enn noen gang!


Oppgrader smittebeskyttelsen mot svineinfluensa!

Nå er smittebeskyttelse mot svineinfluensa viktigere enn noen gang!

 I Svin nummer 4 skrev vi om svineinfluensa, og om den nye pandemien som spres blant mennesker overalt i verden.Siden norsk gris er fri for influensa oppfordret vi alle til å oppgradere smittebeskyttelsen i egen besetning, og å værepå vakt overfor mistenkelige symptomer. De siste måneders utvikling har vist at dette var helt på sin plass.

 

Smitter lett til gris

 

Influensapandemien forårsaket av det nye virus Influensa A H1N1, såkalt svineinfluensavirus, fortsetter å spre seg blant mennesker i verden og har ennå ikke nådd toppen. Også i Norge er nå mange mennesker smittet, og det er omtrent like stor risiko for å bli smittet her i landet som det før var å reise utenlands. Av den grunn fant vi det rett å endre noe på våre smittebeskyttelsesanbefalinger, for å få retningslinjer det var mulig å etterleve (se ramme).Det har i sommer vist seg at det nye influensaviruset smitter tilsynelatende relativt lett fra menneske til gris. Det ernå konstatert smitte i fem svinebesetninger ute i verden; i Canada (2), Argentina (2) og Australia (1). Smittekildene ermest sannsynlig mennesker som har arbeidet i grisehusene. Symptomene i alle besetningene har vært milde; det vil si et mindre antall gris som blir syke samtidig, med hoste, nysing og neseflodd. Det har ikke vært rapportert om dødsfall, og grisene kommer seg igjen etter få dager.

 

Ikke inn før etter sju dager

 

I tillegg til at vi nå har fått klare holdepunkter for at virus kan smitte fra menneske til gris, har vi fått svar på flerepodingsforsøk utført på gris. Samtlige undersøkelser viser at når griser smittes vil virus relativt lett og raskt spres tilandre griser som igjen smitter videre til nye griser. Det betyr at det nye influensa A H1N1 virus som sirkulerer blant mennesker nå, er i stand til å etablere seg i svinepopulasjonen og begynne å sirkulere der.For oss her i landet betyr sommerens utvikling at vi må ta de største forholdsregler for å unngå at grisene smittes med influensavirus! Det absolutt viktigste forebyggende tiltak er at mennesker som har hatt influensa eller influensaliknende symptomer siste syv dager ikke må gå i grisehus! Det gjelder røkter så vel som rådgivere, veterinærer og andre.

 

Detaljert beredskapsplan

 

Mattilsynet vil om kort tid ha ferdig en faglig beredskapsplan med detaljerte beskrivelser av hvordan et eventuelt sykdomsutbrudd i en norsk besetning vil bli håndtert. Heldigvis er det full enighet om målet om å holde den norske svinepopulasjonen fri for influensa. Det kan bety vedtak om utslakting av smittede besetninger. Men siden symptomene kan være vage, kan vi risikere at smitten er spredt utover i mange besetninger før den blir oppdaget, og alle forsøk på å begrense utbredelsen vil være mislykket. I så fall blir svineinfluensa en sykdom vi må leve med her i landet. Tidlig varsling ved mistanke er svært avgjørende hvis vi skal lykkes med en bekjempelsestrategi!La oss håpe dette blir en situasjon vi slipper å oppleve, ved at alle bidrar med å hindre at svineinfluensavirus smittertil norsk gris.

 

Beskytt grisene

 

• Minst mulig besøk i grisehuset.• Besøkende skal bruke besetningensovertrekksklær, støvler oghodeplagg, samt vaske og desinfiserehendene før de går inn i besetningen.• Personer som har, eller har hatt influensalignendesymptomer sistesju dager skal ikke inn i grisehus.Dette gjelder også besetningensegne folk.• Hvis det i en slik situasjon ikke ermulig å få andre til å stelle grisene,skal en bruke kirurgisk munnbindog engangshansker, og en bør haminst mulig direkte kontakt medgrisene. Munnbindet skal skiftesminst mellom hvert stell.• Hvis noen i nærmeste familie elleromgangskrets har influensa, skalen ved arbeid i grisehuset vaske ogdesinfisere hender og bruke kirurgiskmunnbind og engangshansker.