Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Økte råvarepriser krever fjerning av alle målpriser»

Dette er en av konklusjonene i en NILF-rapport som har sett på konsekvenser av en ny WTO-avtale for norsk landbruk i lys av økte internasjonale matvarepriser. Fjerning av målpriser for egg og svinekjøtt trekkes fram.


«Økte råvarepriser krever fjerning av alle målpriser»

Dette er en av konklusjonene i en NILF-rapport som har sett på konsekvenser av en ny WTO-avtale for norsk landbruk i lys av økte internasjonale matvarepriser. Fjerning av målpriser for egg og svinekjøtt trekkes fram.

 

Rapporten, som er skrevet av Klaus Mittenzwei i NILF, er lagd på oppdrag fra finansdepartementet. Rapporten tar altså utgangspunkt i forslaget som ble presentert av Stuart Falconer, formannen i WTOs jordbrukskomite, i slutten av juli 2007, og den er supplert med norske forutsetninger.

Den tar altså utgangspunkt i dette; hvis de internasjonale matvareprisene legger seg på et høyere nivå enn i perioden 2000 – 2005, så kan dette bety økt handlingsrom til å utforme nasjonal landbrukspolitikk. Siden de pågående WTO-forhandlingene dreier seg om å liberalisere matvarehandelen i verden ytterligere, så betyr dette at den negative effekten av tollreduksjoner til en viss grad motvirkes av at importprisene øker.

Svin siterer her noen av konklusjonene i NILF-rapporten til finansdepartementet; – «Økte verdensmarkedspriser alene kan bety at den totale støtten til norsk jordbruk kan reduseres uten at dette vil gå ut over bøndenes inntekter.»– «Med en ny WTO-avtale på plass vil det være et ytterligere innsparingspotensiale. » – «Økte verdensmarkedspriser kan gi høyere matvarepriser innenlands.» – «Den samlete samfunnsøkonomiske effekten av høyere konsumutgifter for matvarer og en reduksjon i støtten til norsk jordbruk vil trolig likevel være positiv.» – «En videreføring av viktige trender i dagens jordbrukspolitikk krever aktiv tilpasning i forhold til dagens WTOavtale. I referansebanene består denne tilpasningen i å fjerne målprisen for egg og svinekjøtt i tillegg til den allerede vedtatte fjerningen av målprisen for fjørfe.» – «Falconers siste forslag til ny WTOavtale fra juli 2007 ser ikke ut til å ha større effekter på aktivitetsnivået i norsk jordbruk enn hva vi ellers ville kunne forvente ved en videreføring av viktige trender i dagens jordbruk og jordbrukspolitikk.» – «Resonnementet forutsetter en fjerning av alle målpriser. Dette vil trolig være nødvendig for å kunne utnytte det økte handlingsrommet i form av høyere produsentpriser.»