Publisert: 15.06.2021 Oppdatert: 15.06.2021

Stikkord:

Økte priser og høyere vekter ga løft

Sammenlikner vi 1. halvår i 2021 med 2. halvår i 2020, ser vi en økning i deknings­bidragene på 6-16 prosent i svineproduksjonene. ­Prosentvis er økningen størst for smågris- og kombinertprodusentene.


 

Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

 

De økte sine dekningsbidrag i perioden med henholdsvis 14 og 16 prosent. Økningen er minst hos slaktegrisprodusentene og satellittene med henholdsvis 6 og 8 prosent. Slaktegrisprodusentene hadde imidlertid den største økningen av alle fra 2019 til 2020.

Priser
Som nevnt i forrige Grisebørs var snitt utbetalingsprisen i 2020 kr 25,67 per kg, og dette var kr 1,90 høyere enn i 2019. Dette er pris uten puljetillegg, kvantumstillegg og kombitillegg. Etter siste prisøkningen på 20 øre per kg i april-21 ligger snitt utbetalingspris nå i mai på ca. 27,30 kr (med snitt kjøttprosent 60,6). Dette er ca. 60 øre under noteringsprisen i klasse S (kjøttprosent 60). At snittprisen ligger så mye under prisen i klasse S, kan tyde på at mange produsenter fortsatt har en del å hente på mindre variasjon i kjøttprosent og slaktevekt. Prisen faller med 80 øre per kg når slaktevekta går over 95 kg, og nye 80 øre per kg over 97 kg. Det er altså svært viktig for lønnsomheten å unngå slaktevekter over 95 kg. Prisen på slaktet reduseres med ca. 50 kr hvis slaktevekta øker fra 95 til 96 kg, og i tillegg har du en ekstra fôrkostnad på 15-20 kr.  Kjøttprosent under 60 gir lavere pris per kg (40 øre nedgang i pris per kg kjøtt pr prosentenhet ned til 55 i kjøttprosent, videre 60 øre nedgang per kg), mens det er mindre å hente når kjøttprosenten er over 60 (20 øre tillegg per prosentpoeng opp til 65, deretter utflating). 

Økningene
I forrige Grisebørs var ikke det økte kombitillegget fra 80 til 110 kr per gris fra årsskiftet medregnet, dette er inkludert nå.

Noteringsprisen på smågris økte med ca. 80 kr i snitt fra 2019 til 2020. Videre økte smågrisprisen med 10 kr både 4. og 11. januar 2021, og etter en økning på 20 kr i april er noteringsprisen nå 880 kr. Vi har antatt uendrede priser på smågris og slakt fram til sommeren. Pristillegget på 10 kr per smågris som Nortura gir fra 5. april til smågrisprodusentene er inkludert i deknings­bidrag-beregningen vår.

Prisøkningen på fôr hittil i 2021 har vært mindre enn vi tidligere har fryktet, og prisene i mai er omtrent på samme nivå som for ett år siden, bortsett fra for Format Drektig som har en økning på 6 øre per FEn. Hvis vi sammenligner fôrprisene i inneværende jordbruksavtaleår med avtaleåret 2019/20, ser vi en økning på 3-9 øre per FEn for de ulike fôrtypene som inngår i våre kalkyler, med størst økning for Format Drektig.

I satellittproduksjon er det faste tillegget for purkeleie satt til kr 2308 fra 1. januar 2021, når produksjonen er 28,1 solgte smågriser per årspurke. Dette gir ei purkeleie på 5166 kr ved smågrispris på 880 kr. 

Effektivitetsøkning gir bedre tall
Forutsetningene i kalkylene er opp­datert med Ingris-resultater for 2020 med virkning fra januar 2021 og bidrar til bedre beregnet lønnsomhet blant annet gjennom flere solgte griser per purke. Vi antar nå 28,4 beregna avvente smågris per årspurke, 13,0 avvente smågris per kull, og 2,18 kull per årspurke. Ingris-statistikken for 2020 viser redusert dødelighet både i dietida, i smågrisperioden og slaktegrisperioden, noe som bidrar til flere solgte per årspurke en tidligere. Vi regner med 28,1 solgte smågriser per årspurke i smågrisproduksjon (+0,7) og 27,6 solgte slaktegriser per purke i kombinertproduksjon (+0,8). I kombinertproduksjon antar vi et fôrforbruk på 2,70 FEn per kg tilvekst ved slaktevekt på 85 kg. I ren slaktegrisproduksjon regner vi 2,74 FEn per kg tilvekst. Dette er tilnærmet uendret fra året før. Ved endret slaktevekt på +/- 1 kg antar vi et endret gjennomsnittlig fôrforbruk per kg tilvekst i slaktegrisperioden på +/- 0,01 FEn for slaktegrisperioden.

I perioden fra avvenning til 31,8 kg regner vi med et fôrforbruk på 1,79 FEn per kg tilvekst, en forbedring på 0,03. Vi har lagt dette litt over snittet i Ingris, siden det er svært få besetninger som bidrar med data fra smågrisperioden, og vi antar at disse besetningene kan ha noe bedre resultater enn øvrige besetninger.  

Lønnsomheten
Hvis vi sammenligner 1. halvår i 2021 med 2. halvår i 2020, ser vi en økning i dekningsbidragene på 6-16 prosent i de ulike produksjonene. Det er prosentvis størst økning for smågris- og kombinertprodusentene med henholdsvis 14 og 16 prosent økt dekningsbidrag. Økningen er minst hos slaktegrisprodusentene og satellittene med henholdsvis 6 og 8 prosent, men slaktegrisprodusentene hadde som sagt den største økningen av alle fra 2019 til 2020.  

Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader (avskrivninger mm), rentekrav og vederlag til arbeid. Når det gjelder den totale lønnsomheten i ­svineproduksjon, så vet vi at byggekostnadene har økt kraftig de siste årene, og det kreves svært gode produksjonsresultater dersom det skal være lønnsomhet i å investere i svineproduksjon i dag. Det gjelder for alle produksjonene. Det er også viktig å ha med seg at den økte ytelsen med flere smågris per årspurke, krever mer plass både i smågris- og kombinertproduksjon dersom man skal opprettholde purketallet og få full effekt av effektivitetsøkningen. Det er signaler nå om at byggekostnadene øker mer enn noen gang før.  

Endringer fra 1. juli
Når dette skrives, er ikke jordbruksoppgjøret vedtatt i Stortinget. Men slik det ligger an er det grunn til å tro at statens tilbud med innføring av volummodellen blir resultatet. Vi forventer ut fra dette en engrosprisøkning på kr 1,50 fra 1. juli, i tråd med Norturas innspill til forhandlingene, og om lag likt med økningen for ett år siden. Videre forventer vi at fôrprisene vil øke 2,6 øre per kg som foreslått i statens tilbud. Dette vil bety netto ca. 1,40 kr pr kg svinekjøtt til dekning av øvrig kostnadsvekst og økt inntekt. Hvis vi antar at den økte kjøttprisen fordeles likt per time på smågris- og slaktegrisprodusent, vil dette innebære en prisøkning på smågris på ca. 70 – 75 kr. Når vi tar hensyn til prisøkningen på kraftfôr gir dette en nettoeffekt på ca. 50 kr per slaktegris, og ca. 2000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, til dekning av øvrig kostnadsvekst, kapitalkostnader og økt arbeidsvederlag.  

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen har vært endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). Pris på slakt som oppgis i tabellen inkluderer noroctillegget fram til juni 2019 da dette ble avviklet. Tillegg for å delta i Norturas Griseløft er ikke inkludert i våre kalkyler. Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, og inngår i DB-beregningene.

Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.

 

Tabeller finner du i fagbladet Svin.