Publisert: 07.12.2020 Oppdatert: 08.01.2021

Stikkord:

Økte fôrpriser kan redusere dekningsbidragene

Det ble nødvendig lønnsomhetsvekst i alle produksjonene fra 1. juli. Det er slaktegrisprodusentene som har oppnådd størst økning både i 2019 og i 2020 ifølge våre kalkyler.


Målfrid Narum, fag- og seminsjef Norsvin

 

Pris på slakt og smågris
Utbetalt pris på slakt i 2. halvår 2020 er ca. 2 kroner høyere enn i 2. halvår 2019, ifølge statistikk fra Nortura ­Totalmarked. Dette er en følge av økt ­målpris og redusert omsetningsavgift. I tillegg oppnår mange nå også høyere puljetillegg. Noteringsprisen på smågris har økt med ca. 90 kr i samme periode. Dette gir en betydelig bedring av dekningsbidragene i alle produksjonene. Vi har antatt at omsetningsavgifta går ned med 40 øre per kg fra nyttår, og at det blir en smågrispris på 850 kr.

Fôrpriser
Format Vekst 110 har samme pris i november 2020 som for ett år siden, mens Format Laktasjon har økt med ca. 3 øre per FEn, og vi ser en økning på hele 9 – 10 øre for Format Drektig og Format Kvikk 160. Dessverre ser det ut til å bli en ytterligere prisvekst framover på alle fôrtyper som følge av økte internasjonale råvarepriser, slik at noe av prisveksten på smågris og slakt spises opp av kostnadsøkninger.

Nye kalkyleforutsetninger fra 1. juli
Som nevnt i forrige grisebørs har vi lagt inn en økning av variable kostnader til veterinær, medisin, og strø på ca. 1,3 prosent i kalkylene fra 01.07.2020. Vi har gjort en vurdering av puljetillegget i slaktegrisproduksjon, og regner fra 01.07 med 120 øre per kg mot tidligere 97 øre. I kombinertproduksjon er puljetillegget økt fra 60 til 75 øre per kg i vår kalkyle. Vi har også økt puljetillegget fra 65 til 70 kr per gris i smågrisproduksjon. For ­satellitter er puljetillegget uendret på 75 kr per gris. Det er fortsatt gjennomsnittsresultater fra Ingris 2019 som ­ligger til grunn for effektiviteten. For purkedelen bruker vi resultater fra bruksbesetningene. I smågrisproduksjonen har vi lagt oss litt over gjennomsnittet i Ingris når det gjelder ­fôrforbruk fra avvenning til 32 kg. Vi regner med 1,82 FEn per kg tilvekst. Fra 1. juli regner vi med omsetnings- og fraktkostnader på 20 kr per smågris både for smågriskjøper og -selger (i smågrisproduksjon med 90 årspurker). Tidligere regnet vi med henholdsvis 24 og 10 kr. Vi regner med 15 kr omsetningskostnad for satellitter.

 Vi regner nå med noe høyere fôrforbruk til rekruttering enn tidligere. Vi antar 414 FEn per årspurke til fôring av rekrutteringspurker, fra de kjøpes inn som småpurker og fram til de bedekkes. Det er da lagt til grunn at man ­kjøper inn 25 prosent flere enn antallet purker som griser. I drektighetstida regner vi med 879 FEn per årspurke og i dietida 558 FEn. Dette er noe lavere fôrforbruk enn vi regnet med tidligere i Norsvins kalkyle. Vi mottar gjerne erfaringstall på fôrforbruk til purker.

Lønnsomheten
Det ble en nødvendig lønnsomhetsvekst i alle produksjonene fra 1. juli. Det er slaktegrisprodusentene som har oppnådd størst økning både i 2019 og i 2020 ifølge våre kalkyler. Også i de andre produksjonene ser vi en betydelig og nødvendig lønnsomhetsvekst fra 2019 til 2020.

I 2. halvår 2020 beregner vi at dekningsbidraget per slaktegris blir 415 kr i gjennomsnitt. Best lønnsomhet beregnet vi for oktober måned med 460 kr per gris. I beregningen av dekningsbidrag i slaktegrisproduksjon har vi i tillegg til smågrispris og fôrkostnader andre variable kostnader som i sum utgjør 105 per gris. Dette er utgifter til forsikring, veterinær, medisin, strø, vann, og renter på variable kostnader.

I smågrisproduksjon viser vår beregning for 2. halvår 2020 et deknings­bidrag på 12 178 kr per årspurke, mens vi i kombinert beregner om lag det dobbelte, kr 24 400 per purke. Vi beregnet at satellittene i purkering oppnår kr 4005 per kull (35 purker per pulje). Det var dessverre en feil i forrige utgave av Grisebørsen, der vi kom til en del lavere dekningsbidrag for satellittene. Vi kunne forventet noe økning i lønnsomheten med redusert omsetningsavgift fra januar 2021, men dersom fôrprisene øker slik vi har antatt i vår prognose, vil dette redusere dekningsbidraget til omtrent samme nivå som vi har sett høsten 2020. Vi har i vår kalkyle forutsatt at man oppnår ei slaktevekt på 85 kg. Lønnsomheten i å øke slaktevektene er i stor grad avhengig av fôrkostnaden og hvor mye kjøttprosenten endres.

Vær oppmerksom på at prisene som oppgis i tabellen på smågris og slakt ikke er sammenlignbare over tid, siden prisoppbyggingen er endret. For smågris er det noteringsprisen som oppgis i tabellen. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget på smågris redusert, og noteringsprisen økte tilsvarende (40 kr). De aktuelle puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg til prisen i tabellen, og inngår i DB-beregningene. Fra januar 2016 ble kvantumstillegget redusert med cirka 60 øre per kg, og avregningsprisen ble økt tilsvarende.

 

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
*) Noteringspris 3 måneder tidligere
**) Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder
***) prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg
****) Prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg.
Pris på slakt er ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret
(justert avregningspris pga redusert kvantumstillegg).
Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.