Publisert: 25.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økt effektivitet og mindre frafall

Har den sterke nedleggingstrenden stoppet opp? I fjor sluttet 3,2 prosent av landets svineprodusenter. Året før sluttet nemlig hele 8 prosent, og antall svineprodusenter er halvert i løpet av de siste ti årene.


Økt effektivitet og mindre frafall

Har den sterke nedleggingstrenden stoppet opp? I fjor sluttet 3,2 prosent av landets svineprodusenter. Året før sluttet nemlig hele 8 prosent, og antall svineprodusenter er halvert i løpet av de siste ti årene.

Purketallet har vært svært stabilt alle disse årene, og forteller både om en sterk strukturendring og en enestående effektivitetsøkning. Tall fra søknad om produksjonstilskudd per 1. januar 2009 viser altså fortsatt en nedgang i antall svinebønder, men ikke så stor som tidligere.

Vi har nå 1558 svineprodusenter med purker her i landet. I fjor sluttet 4,4 prosent av de som hadde purker. Antall avlspurker ble oppgitt til 57554. Gjennomsnittsbesetningen er nå på 36,9 avlspurker, noe som tilsvarer ca 48 årspurker.

Selv om strukturendringen går raskt, er det fortsatt kun 23 prosent som har konsesjon eller produserer opp til konsesjonsgrensa. Det er verdt å merke seg at ca halvparten av besetningene fortsatt har mindre enn 30 avlspurker.

2936 svineprodusenter

Ved nyttår hadde vi 1378 svineprodusenter med kun slaktegris, noe som er 1,7 % færre enn året før. I sum har vi nå 2936 svineprodusenter her i landet og frafallet i fjor, når vi tar med både smågris- og slaktegrisprodusenter, var på 3,2 %.

Den gjennomsnittlige slaktegrisbesetningen i 2008 leverte 598 gris. Blant slaktegrisbesetningene ser vi en sterk polarisering. 31 prosent av besetningene leverte over 700 slaktegris, og disse stod for hele 75 prosent av volumet.

14 prosent mer per purke

 I 2008 ble det produsert 121.000 tonn svinekjøtt her i landet. For 10 år siden, i 1999, ble det produsert 109.000 tonn. Purketallet var litt større i 1999. Korrigert for dette, har vi regnet ut at dagens avlspurke produserer 14 prosent mer svinekjøtt enn 1999-modellen.

Uten en forbruksøkning fra 23 til 27 kilo per person i samme periode, ville man ha måttet redusere purkebestanden med 10 prosent. Det er et landbrukspolitisk mål å være selvforsynt med svinekjøtt.