Publisert: 04.05.2023 Oppdatert: 04.05.2023

Stikkord:

Økt dekningsbidrag i 2023 – for de fleste

Snittpris utbetalt på slakt økte med kr 2,50 per kg fra 1. til 2. halvår 2022, og det ser ut til å bli en ytterligere økning i av­regningsprisen på ca. kr 2,40 i ­1. halvår 2023.


Svin nr. 4 – 2023

 

 

Prisendringer
Nå er PGE (planlagt gjennomsnittlig engrospris) kr 45,00 og vi forventer at pris til bonden i 1. halvår 2023 blir ca. kr 35,50. Pulje-, kvantums- og kombitillegg kommer i tillegg til dette. PGE har økt med kr 9,50 fra 1. juli 2021 til 1. januar 2023. 

Prognosen forutsetter en smågrispris på kr 1160 videre framover. Vi forventer at fôrprisene vil ligge i snitt 23 – 29 øre per FEn høyere i 1. halvår 2023 enn i 2. halvår 2022, og ca. 80 øre over prisene i 1. halvår 2022

 

 

Endring av forutsetninger i kalkylene
Vi har endret en del forutsetninger i kalkylene med bakgrunn i Ingris-resultater for 2022. Vi ser også i 2022 en økning i antall avvente smågris per årspurke, samt redusert fôrforbruk både for smågris og slaktegris. Dette bidrar til et bedre økonomisk resultat. Vi regner nå med 28,9 solgte smågris per årspurke i smågrisproduksjon (+0,5 sammenlignet med 2022), og vi antar et fôrforbruk på 1,73 FEn per kg tilvekst hos smågris og 2,68 FEn per kg tilvekst i slaktegriskalkylen. 

Lønnsomhetsutvikling
Våre beregninger viser en økning i dekningsbidraget i 1. halvår 2023 i alle produksjonene unntatt for satellitter i purkering. Til tross for økt antall avvente og økt smågrispris beregner vi en nedgang i dekningsbidrag per kull på ca. 600 kr hos satellittene som følge av økt purkeleie fra 2023. 

Selv om dekningsbidraget i de øvrige produksjonene øker, så gir ikke dette nødvendigvis en økning i den totale lønnsomheten. Dekningsbidraget skal dekke blant annet strømkostnader, avskrivninger, vedlikehold og rentekrav. Her kan det være store forskjeller mellom produsenter. 

I våre kalkyler beregner vi avskrivninger ut fra forventet nybyggkostnad og 25 års avskrivningstid. I smågrisproduksjon beregner vi nå kr 9650 per årspurke i avskrivninger og rentekrav. Dvs. 1,4 MNOK per år for en produsent med 145 årspurker. Dette er beregnet ut fra nybyggkostnad 21 MNOK (uten livdyr), 25 års avskrivningstid og 5,2% rente. Svineprodusenter som har lavere huskostnader vil sitte igjen med mer av dekningsbidraget på bunnlinja.

Hvis vi ser utviklingen over 1,5 år, dvs. fra 2. halvår 2021 (før det ble en betydelig økning i strøm-, fôr og rentekostnader) og til prognosen for 1. halvår 2023 får vi følgende endringer i kombinert produksjon:

Som tidligere nevnt har PGE økt med kr 9,50 i løpet av 1,5 år, mens prisen til bonden altså har økt med ca. kr 6,60 i samme periode. Våre beregninger viser samtidig en kostnadsøkning for bonden på kr 7,10, når vi inkluderer både variable kostnader, faste kostnader og rentekrav. Dette betyr en netto nedgang i lønnsomheten på ca. 50 øre per kg i løpet av 1,5 år. Vi har da forutsatt en effektivitetsøkning i våre kalkyler i tråd med utviklingen vi ser i Ingris.

 

Vekter og pris på slakt er omregnet til dagens slakteprosent (68). Smågrisprisene er omregnet til basisvekt 25 kg
* Noteringspris 3 måneder tidligere.
** Pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder.
*** April 2012: prisøkning 1,5 kr som følge av endring i smågrispris og kombitillegg.
**** Januar 2016: prisøkning 40 kr på smågris som følge av redusert kvantumstillegg. Pris på slakt er heller ikke sammenlignbar med tidligere, siden prisoppbyggingen er endret (justert noteringspris pga redusert kvantumstillegg).
***** Skifte fra Format Vekst 110 til Vekst 120 i kalkylen.
Puljetillegg, kvantumstillegg, vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen.
Puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer også i tillegg til prisen som oppgis i tabellen.
Alle tilleggene inngår i beregningen av dekningsbidrag.
Eventuell etterbetaling på smågris/slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.