Publisert: 23.02.2021 Oppdatert: 23.02.2021

Stikkord:

Økonomisk trygghet for framtida

Vi har lagt bak oss noen krevende år med dårlig økonomi og et negativt søkelys på dyrevelferd i norsk svineproduksjon. Tida er nå inne for å stake ut kursen for svinenæringas framtid.  


En kurs som må bygge på de muligheter som nasjonale og globale trender og målsettinger gir rom for. Trender og målsettinger som i enda større grad en tidligere bygger opp om behov for nytenkning og nye krav for å realisere en nasjonal og global bærekraftig matproduksjon. Regjeringas klimaplan 2021 – 2030 er et viktig premiss i framtidig utvikling av norsk svineproduksjon. En utvikling og målsettinger som bygger videre på norsk svineproduksjons utvikling de siste 20 årene. Det gir norsk svineproduksjon en unik posisjon for videreutvikling.

Jordbruksforhandlingene 2021 er året der det blir viktig å legge til rette for rammebetingelser som skal ta svinenæringa inn i de neste 10 årene. Langsiktig finansiell kraft må på plass for å sikre nyrekruttering til å dekke framtidig behov for norskprodusert svinekjøtt, utvikle produksjonssystemer for å realisere nye krav til dyrevelferd og dyrehelse, samt bidra til realisering av landbrukets og samfunnets klima- og bærekraftmål. Bærekraftmålet må blant annet bestå av å redusere CO2-utslipp med økt selvforsyning basert på norske råvarer, basert på FNs bærekraftmål om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, mattrygghet, bedre ­ernæring og fremme bærekraftig nasjonal matproduksjon. 

Norske svineprodusenter har tatt og tar et stort samfunnsansvar med å bygge videre på og utvikle vår unike dyrehelse som bidrag til enda mindre bruk av ­antibiotika, og redusert risiko for utvikling av antibiotikaresistens. Effektivitets­utviklingen har bidratt til økt bruk av norske råvarer som fôr til grisen med ­mindre behov for import. Dette vil bli videreført med økt satsing på biobasert verdiskaping og grønn konkurransekraft.

For å realisere morgendagens utvikling er tida nå inne for å gi svinebonden økonomisk trygghet og økonomisk handlingsrom gjennom årets jordbruksoppgjør. Det må skje gjennom å øke målprisen for å kunne gi en økonomisk inntjening samt realisere et stort etterslep på vedlikehold og økte kostnader. Tida er også inne for å etablere et statlig-privat samarbeid om prosjekt Friskere gris med SPF. Dette er svært viktig for å fortsette styrkingen av bærekraft- og klimaprosjektet som vil gå over 10 år med en årlig bevilgning på kr 20 mill. Dette er også i tråd med Norges Bondelags ønske om finansiering av klimatiltak jamfør realisering av regjeringens klimaplan.

I tillegg til å sikre økonomisk handlingsrom gjennom jordbruksoppgjøret er det viktig at Norsvin sikrer økonomisk inntjening fra det internasjonale genetikkmarkedet til finansiering av presisjonsavl og genetisk forskning. Et arbeid som ifølge NHOs rapport «Biobasert verdiskaping-framtidsperspektiver» bidrar til økt grønn konkurransekraft tilsvarende 35 prosent av brutto verdiskapingseffekt på totalt 40 milliarder. Norsvin henter i dag inn ca. kr 50 millioner årlig fra sin internasjonale virksomhet til finansiering av dette området.