Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Økning på 0,2 beregna avvente

Årsmeldinga for In-Gris for 2005 er nå ferdig, og resultatene viser en økning på 0,2 beregna avvente sammenlignet med tallene for 2004. Antall kull per årspurke har også økt fra 2,14 til 2,15.


Økning på 0,2 beregna avvente

Årsmeldinga for In-Gris for 2005 er nå ferdig, og resultatene viser en økning på 0,2 beregna avvente sammenlignet med tallene for 2004. Antall kull per årspurke har også økt fra 2,14 til 2,15.

 

I årsstatistikken for 2005 er det gjort et par endringer fra tidligere år. Samarbeidsrådet for In-Gris vedtok i fjor at landstallene for 2005 skulle være basert på vektede tall, altså at resultatet i en stor besetning teller mer enn resultatet i en liten besetning. De seinere årene har det vært presentert vektede tall i årsmeldinga, men dette har ikke vært brukt som hovedtallene for landet. Flere andre land med tilsvarende offentliggjøring av landsdekkende produksjonstall bruker også vektede tall.

I tillegg er duroc-besetningene fjerna fra landsmiddelet. Per i dag er det 11 besetninger med duroc, og siden antall besetninger med data for hele året har gått ned, utgjør duroc-besetningene en større andel. Vi ønsker at landsmiddelet skal uttrykke produksjonen til de hvite rasene, og har derfor fjerna duroc-besetningene fra disse beregningene. De framgår fremdeles som ei egen gruppe i en del statistikker.

 

LANDSRESULTATER

Antall beregna avvente per årspurke økte fra 22,5 til 22,7 fra 2004 til 2005. Denne økningen skyldes i hovedsak en økning i antall avvente per kull fra 10,5 til 10,6, samt en økning i antall kull per årspurke fra 2,14 til 2,15. Antall levendefødte per kull viser også en økning; fra 12,3 til 12,4. Økningen i antall levendefødte ser ikke ut til å gi noen økning i antall dødfødte, slik vi har sett i enkelte andre land.

Korrigert omløpsprosent (som også tar hensyn til purker som meldes ut med utårsak «omløp» eller «ikke drektig») viser en positiv nedgang fra 14 til 13 %. Ordinær grisingsprosent viser en økning fra 78 til 79 %, men korrigert grisingsprosent (som også tar med purker som selges drektige) ligger stabilt på 80 %. Gjennomsnitt for den beste fjerdedelen ligger på 25,8 beregna avvente, på 55 årspurker. De avvenner 11,5 grisunger per kull, og har 2,23 kull per årspurke. Grisingsprosenten ligger på 85 %.

 

FORSKJELLER MELLOM LANDSDELER

Fire fylker har et gjennomsnitt på over 23,0 beregna avvente. Dette er Rogaland (inkl. Vest-Agder), Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland. Dette er gode resultater, og spesielt Rogaland er imponerende med så godt resultat i 116 besetninger!

Det indre Østlandet, med Hedmark, Oppland og Buskerud er også et godt område, med henholdsvis 22,3, 22,0 og 22,6 beregna avvente per årspurke.

Gilde Vest og Fatland deler førsteplassen når besetningene deles inn etter slakteriorganisasjon, med 23,2 beregna avvente hos begge slakteriene.

 

RESULTATER INNDELT ETTER BESETNINGSSTØRRELSE

Fordeling av antall besetninger etter besetningsstørrelse har forandret seg merkbart de siste årene. Sammenlignet med 2004 har det blitt to ekstra besetninger i gruppa med flere enn 100 årspurker, en nedgang på 12 besetninger i gruppa med 61–100 årspurker, og en betydelig nedgang i antall besetninger i de to gruppene med færrest årspurker; henholdsvis 70 besetninger i gruppa med 31–60 årspurker, og 59 besetninger i den minste gruppa med færre enn 30 årspurker. Etter hvert som antall besetninger reduseres, utgjør avlsbesetningene en stadig større andel av totalen, og det påvirker resultatene. Det er ønskelig at antall besetninger skal holdes på et høyt nok nivå til at tallene gir et godt bilde av norsk svineproduksjon og kapasiteten til LY-purka.

Resultatene øker med økende besetningsstørrelse. Både beregna avvente per årspurke, kull per årspurke, omløpsprosent og grisingsprosent viser klare forbedringer når besetningsstørrelsen øker. Antall levendefødte og avvente har ikke i den grad sammenheng med besetningsstørrelsen.