Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt veterinærmedisinsk råd

Professor Wenche Kristin Farstad ble leder av det nye veterinærmedisinske rettsrådet for en ny femårsperiode fra 1. februar 2008.


Nytt veterinærmedisinsk råd

Professor Wenche Kristin Farstad ble leder av det nye veterinærmedisinske rettsrådet for en ny femårsperiode fra 1. februar 2008.

 

De nye medlemmene og personlige varamedlemmene har bred veterinærfaglig kompetanse. Fire av medlemmene og varamedlemmene har vitenskapelig kompetanse, og to medlemmer og varamedlemmer har erfaring fra klinisk praksis. De sistnevnte er oppnevnt etter forslag fra Den norske veterinærforening, mens resten av utvalget er oppnevnt av landbruks- og matdepartementet. I tillegg har rådet ett juridisk medlem og varamedlem.

Rådet får følgende medlemmer; professor Wenche Kristin Farstad, leder, professor Ellen Bjerkås, nestleder, professor Nils Ivar Dolvik, førsteamanuensis Birgit Ranheim (ny), jurist og rådgiver Hilde Lombnæs (ny), vterinær Anne Elisabeth Aaby og veterinær Ketil Løland Jacobsen.

I henhold til dyrehelsepersonelloven skal det veterinærmedisinske rettsrådet være rådgiver for veterinærmyndighetene i disiplinærsaker, saker om forsvarlig virksomhet, saker av veterinærmedisinsk art, og dyrevernspørsmål. Rådet skal stå til disposisjon for rettsapparatet, og det kan gjøre undersøkelser for forsikringsselskaper og andre i saker om forsikring av dyr, dyrehelsepersonells ansvar, handelstvister og andre saker av veterinærmedisinsk eller dyrevelferdsmessig art.