Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt om merking og registrering av husdyr

Hensikten med øremerker og registreringer i Husdyrregisteret er å vite hvor dyr er i dag, og hvor de har vært tidligere.


Nytt om merking og registrering av husdyr

Hensikten med øremerker og registreringer i Husdyrregisteret er å vite hvor dyr er i dag, og hvor de har vært tidligere.

 

Dette er avgjørende for å vite hvor det kan være risiko for smitte ved et eventuelt sykdomsutbrudd. Denne artikkelen vil gi nærmere informasjon om regelverket rundt øremerker og Husdyrregisteret.

 

MERKING

Storfe, småfe, svin, lama og oppdrettshjort skal være merket på en slik måte at det til en hver tid er mulig å identifisere dyret og spore dyret tilbake til den besetningen der det ble født. Storfe skal ha et merke i hvert øre og øvrige husdyr skal ha minst et merke. Øremerkene skal være av en type som er godkjent av myndighetene. Nyfødte dyr skal merkes innen gitt tidsfrist.

Hvis et dyr mister et øremerke, eller merket er blitt uleselig, må merket straks erstattes med et nytt. Det nye merket skal preges med samme opplysninger som det opprinnelige merket. I tillegg skal det preges med en E som viser at det er et erstatningsmerke. Fram til erstatningsmerket kan skaffes, kan storfe merkes med et reservemerke, preget med R, der individnummeret føres på med permanent merkepenn.

 

REGISTRERING PÅ GÅRDEN

Hver produsent skal ha en dyreholdjournal som gir en oversikt over hvilke husdyr som er på gården til en hver tid og bestemte opplysninger om hvert dyr. Spesielt er det krav til opplysninger om dyr som er kjøpt inn til eller solgt ut av besetningen. Slike opplysninger skal oppbevares i minst 10 år. Medlemmer i husdyrkontrollene vil langt på vei ha oppfylt kravene til registrering på gården gjennom dokumentasjonen disse ordningene gir. I løpet av 2004 vil det bli mulig å skrive ut en godkjent dyreholdjournal fra Husdyrregisteret, forutsatt at dyreeier innrapporterer riktig til registeret.

 

INNRAPPORTERING TIL HUSDYRREGISTERET

Husdyrregisteret er først og fremst et hjelpemiddel i forbindelse med beredskap mot og bekjempelse av smittsomme husdyrsykdommer. Etableringen av Husdyrregisteret har også sin bakgrunn i forpliktelser Norge har i henhold til EØS-avtalen.

Hovedhensikten for storfe og svin er å ha oversikt over forflytninger. For storfe er det i tillegg viktig å ha en oversikt over i hvilken besetning dyr er og har vært. Opplysninger om storfe er på individnivå, mens svin er på besetningsnivå. Det er viktig at for eksempel merking av nyfødte dyr og forflytninger (som kjøp, salg eller slakting av dyr) blir innrapportert til Husdyrregisteret innen 7 dager. Grunnen til den korte fristen er å sikre en rask og nøyaktig rekonstruksjon av dyrs forflytninger ved mulig sykdomsutbrudd. Fra januar 2004 ble Husdyrregisteret og Merkeregisteret overtatt av det nye Mattilsynet, og har fått ny adresse: http://husdyrregisteret.mattilsynet.no.

Norge har, i likhet med de fleste andre land, innført en ordning med minstekrav til merking og registrering av husdyr. Ordningen innebærer krav til hvordan husdyr skal merkes, hvilke opplysninger om dyrene som skal finnes hos den enkelte produsent, og hvilke opplysninger som skal rapporteres inn til et sentralt register. Bestemmelsene om denne ordningen finnes i forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr.