Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nyopprettet seleksjonsgruppe hos Norsvin

Optimal seleksjon av råner og purker i duroc- og landsvinpopulasjonen er viktig for å få en raskest mulig avlsmessig fremgang i kraft av det avlsmålet som til enhver tid gjelder.


Nyopprettet seleksjonsgruppe hos Norsvin

Optimal seleksjon av råner og purker i duroc- og landsvinpopulasjonen er viktig for å få en raskest mulig avlsmessig fremgang i kraft av det avlsmålet som til enhver tid gjelder.

Ei ny seleksjonsgruppe er derfor oppnevnt i år for å optimalisere råneutvelgelsen i det innenlandske og utenlandske markedet. I råneseleksjonen brukes avlsstyringsprogrammet Gencont ved inntak av råner til test til Norsvin Delta, seleksjon av råner for blodprøver (preseleksjon Hammerstad-karantenen), seleksjon av råner til Hammerstad-karantenen og seleksjon av eliteråner inn på tappelister. Dette programmet ble tatt i bruk i 2006. Det har forbedret innavlsstyringen ved at vi har tatt i bruk metodikk som sikrer maksimal avlsfremgang med en kontrollert innavlsøkning. Gencont krever at alle data til enhver tid er godt oppdatert.

Utfordringer ved seleksjonen

Gencont-programmet som brukes i råneseleksjonen, krever som sagt oppdaterte data fra avlsbesetningene og råneteststasjonen. Dette programmet er tro mot gjeldende avlsmål (total avlsverdi), og velger enten eller på alle steg i populasjonen. Norsvin/NI har de senere år en stor andel av sin genetikk i og datainnsamling fra utlandet (Sverige, Finland, Litauen, USA m.fl.). I disse markedene har man ofte noen andre krav enn hjemme i Norge. Krav til fenotypisk eksteriør og spenekvalitet er den viktigste fellesnevneren, men også spesifikke produksjonsegenskaper og slaktekvalitetsegenskaper gjør at vi må tenke nytt og få gode rutiner på plass.

Seleksjonsgruppas funksjon

Seleksjonsgruppa ble opprettet dette året for å sette fokus på optimal seleksjon av råner og purker både til det innenlandske og utenlandske markedet.

Sammensetning:

– Magnus Haandlykken (avlsleder), leder av gruppa- Helge Kristian Presterud (fjøsmester), gruppas representant fra seminrånefjøs- Lars Terje Bogevik (avlskonsulent), gruppas representant fra felttest (avlsbesetningene)- Oluf Maurud (driftsleder Delta), gruppas representant fra råneteststasjonen- Arve Sunde (leder en foredlingsbesetning), god erfaring med seleksjon og funksjonalitet.

Ressurspersoner:- Dan Olsen (forsker), vært ansvarlig for tilpasning av Gencont-programmet og med i utviklingen av det.- Bjarne Holm (markedssjef), ansvarlig for marked.- Darwin Tilstra, medarbeider i Norsvin USA med lang erfaring i praktisk svineproduksjon.

Formål:

– utføre råneseleksjonen (duroc/landsvin) så optimalt som mulig ved utvikling av Gencont (innenlandsmarkedet)- utføre råneseleksjonen (duroc/landsvin) så optimalt som mulig med tanke på funksjonalitet (eksteriør, spener, holdbarhet) både i innenlandsmarkedet og utenlandsmarkedet- utføre råneseleksjonen så optimalt som mulig med tanke på kundespesifikke markeder (få med råner inn til semin som er sterke for de egenskapene som etterspørres)- utføre purkeseleksjonen så optimalt som mulig ved faglig oppfølging og verktøy for avlsbesetningene- utvikle dagens eksteriørsystem (være bidragsytere med tanke på funksjonalitet og storprosjektet Robust gris)- komme med innspill til utvikling av avlsmål.

Møtes fire ganger årlig

Gruppa skal møtes fire ganger per år ( inkludert ressurspersoner) der en evaluerer de punktene som er nedfelt under formål.

I tillegg skal de faste medlemmene ha hyppigere møter for å kvalitetssikre seleksjonen til Hammerstadkarantenen. Dette skjer hver sjette uke.