Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

Nye teknologier i moderne svineavl

På AgTech konferansen 2020 innledet direktørene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge med å si at forskning og utvikling basert på bioteknologi og nanoteknologi vil komme til å prege framtida i arbeidet med å skape en bærekraftig bioøkonomi.


I tillegg vil forbrukerne stille større krav til dokumentasjon og sporing for å sikre mattrygghet. Statsråd Bollestad innledet med å vise til betydningen av vår gode dyre- og plantehelse, og sa at det var viktig med kunnskaps- og teknologisk utvikling for å kunne utvikle den videre for å sikre god mattrygghet. Dette er alle uttalelser som bygger opp under Norsvin sine vedtatte strategier og satsingsområder.

Nye teknologier og kompetanse vil åpne for helt nye muligheter innen moderne svineavl. Den teknologiske og kunnskapsproduksjonen skjer nå i større fart enn noen gang tidligere. Teknologier som åpner for å kunne ta inn nye egenskapsområder og øke framgangen på eksisterende egenskaper. Dette skjer gjennom mer presisjon i registreringene og økt genetisk presisjon.

Konkret vil jeg nevne tre viktige teknologi- og kunnskapsområder som vil prege den moderne svineavlen framover. Den ene er bruk av embryoteknologi. Det pågår nå ett omfattende forskning og utviklingsprosjekt i Norsvin innen dette området i samarbeid med NMBU, Search-miljøet i Sandnes og Stavanger Universitetssykehus. Search er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes i et unikt samarbeid som skal bidra til å redde ­menneskeliv og bedre dyrehelse. Så langt kan en vise til gode resultater som gir optimisme for framtida og teknologiens muligheter. Norsvin ligger nå i front i denne utviklingen, og du kan lese mer om dette prosjektet i dette bladet. Implementering av embryoteknologi i svineavlen vil effektivisere avlsarbeidet, øke den genetiske presisjonen og gi økt avlsframgang. I tillegg til betydningen for avlsarbeidet vil embryoteknologien få enda større betydning ved eksport av genetikk over landegrenser. Biosikkerheten vil økes betydelig ved å redusere risikoen for overføring av virus og bakteriesykdommer som kan skje ved salg av livdyr. I tillegg vil det ha et betydelig klima og miljøeffekt.

Den andre teknologien jeg vil trekke fram er CT-teknologi og kunnskap om bildebehandling. Kombinasjonen bildeteknologi og maskinlæring/kunstig intelligens for å håndtere store datamengder vil gi store kvantesprang i utviklingen. I dag jobber vi blant annet med skjelettegenskaper og kjøtt- og slaktekvalitetsegenskaper. Norsvin og Topigs Norsvin er de eneste avlsselskapene som har tatt denne teknologien i bruk.

Det tredje teknologiområdet som vil få stor betydning for utvikling av moderne svineavl er kamerateknologi, også denne teknologien i kombinasjon med maskinlæring og kunstig intelligens. Norsvin bruker denne teknologien i et atferdsprosjekt der målet er å avdekke genetiske faktorer som påvirker ugunstig atferd som halebiting og lignende.

For de nevnte teknologiene er nøkkelen til suksess at vi klarer å utvikle et tett tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer som blant annet humanmedisin og ingeniørfaget. Så langt kan vi se at vi har lykkes med dette samarbeidet, men jeg er overbevist at dette er bare starten på de mulighetene det tverrfaglige samarbeidet vil gi for utvikling av moderne svineavl. Jeg er derfor svært fornøyd med at det gode samarbeidet som er etablert allerede har gitt så gode resultater.