Publisert: 20.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye helsekrav til SPF-smågrissalg

For å sikre at merverdien ved kjøp av SPF-smågris er reell, er det nødvendig med jevnlig testing av om SPF-smågriser som selges fortsatt er fri for aktuelle mikrober.


Nye helsekrav til SPF-smågrissalg

For å sikre at merverdien ved kjøp av SPF-smågris er reell, er det nødvendig med jevnlig testing av om SPF-smågriser som selges fortsatt er fri for aktuelle mikrober.

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin har derfor vedtatt at det innføres krav om at SPF-smågrisselgende bruksbesetninger må dokumentere frihet for de aktuelle mikrobene. SPF står for Spesifikk Patogen Fri (Specific Pathogen Free). Dette innebærer at dyrene i en SPF-besetning skal være fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener). SPF-avlsbesetninger har helt siden oppstarten av SPF-systemet i Norge i 1997 hatt krav på seg til å dokumentere frihet for de aktuelle sjukdommene gjennom årlig testing etter et fastsatt prøvetakingsopplegg. SPF-smågrisselgende bruksbesetninger er besetninger som har startet opp gjennom innkjøp av avlsdyr fra en SPF-kjerne- eller formeringsbesetning. Når disse besetningene selger smågris, får de et SPF-tillegg som for tiden er på kr. 35. Dette tillegget gis fordi SPF-gris regnes å ha en merverdi for slaktegrisprodusenten i form av potensiale for høy tilvekst og lavt fôrforbruk. For å sikre at denne merverdien er reell, er det imidlertid nødvendig å teste jevnlig at besetningen fortsatt er fri for de aktuelle mikrobene.

 

Prøvetaking

Det er derfor vedtatt i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin at det innføres krav om at SPF-smågrisselgende bruksbesetninger må dokumentere frihet for de aktuelle mikrobene. Følgende prøvetakingsregime må gjennomføres annethvert år: // 20 blodprøver fra eldre slaktegriser/ungpurker skal analyseres for antistoffer mot Actinobacillus pleuropneumoniae (samletest type 1-12) // 20 nesesvaberprøver fra 4-10 uker gamle smågriser skal analyseres for toksinproduserende Pasteurella multocida // 20 kullsvaberprøver (fra endetarm) fra 2-6 måneder gamle griser skal analyseres for Brachyspira hyodysenteriae. Prøvene analyseres som samleprøver med prøver fra fem og fem griser. Prøvene skal fortrinnsvis tas fra griser med diaré eller løs avføring. Kostnadene forbundet med prøvetaking og analyser dekkes av besetningseier. Med dagens priser er kostnader for et sett med analyser beregnet til ca. 10 000 kr. Prøvetakingen utføres av privatpraktiserende veterinær eller slakteriets helsetjenesteveterinær. Det skal også gjennomføres en besetningsgjennomgang i SPF – smågrisselgende bruksbesetninger hvert år, (som for Helsegris). Denne utføres av praktiserende veterinær. Besetningseier har ansvaret for at både prøveuttak og besetningsgjennomgang blir gjennomført.

 

Transport

For å sikre at SPF-smågrisen har en reell merverdi for kjøper, er det viktig at dens helsestatus opprettholdes helt fram til slaktegrisprodusenten. Det er derfor utarbeidet spesielle anbefalinger for transport av SPF-gris. Henting av smågris for transport til SPF slaktegrisbesetning skal foregå med reingjort, tom og desinfisert bil. Dersom bilen bare brukes til transport av SPF gris, er det ingen krav til tomtid på bilen. Dersom bilen brukes til transport av storfe og/eller småfe, eller til transport av gris fra andre enn SPF-besetninger, bør bilen ikke ha vært i bruk de siste 24 timer før transport av SPF-smågris. Transportbilen bør altså ikke hente smågris fra to forskjellige smågrisprodusenter på samme turen, selv om grisene skal til samme slaktegrisbesetning. Derimot er det ok om det hentes smågris fra én produsent og at de leveres til to ulike slaktegrisbesetninger. SPF-smågris skal ikke transporteres sammen med andre dyreslag. Det enkelte slakteri kan stille krav til sine produsenter om at anbefalingene følges, og de kan også stille ytterligere krav. For mer informasjon om SPF-systemet og gjeldende regelverk vises det til www.animalia.no

Fakta om norsk SPF

Det norske SPF-systemet bygger på frihet fra følgende mikrober: – Actinobacillus pleuropneumoniae (lunge- og brysthinnebetennelse) – Mycoplasma hyopneumoniae (smittsom grisehoste) – toksinproduserende Pasteurella multocida (nysesjuke) – Brachyspira hyodysenteriae (svinedysenteri) – Sarcoptes scabei (skabb))