Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye EU-medlemmer ga økt handel


Nye EU-medlemmer ga økt handel

 

Europakommisjonen publiserte tidligere i år en evaluering av de økonomiske effektene av EU-utvidelsen. Kommisjonen har nå lagt frem tall for handel med landbruksprodukter fram til og med 2005.

Og den ble doblet de siste fem årene fram til de ti nye medlemslandenes inntreden i EU i 2004. Gjennom 2004 økte handelen med 30 prosent. Handelen har økt begge veier. Dette har gitt betydelige økte eksportinntekter for de nye medlemslandene. I perioden 1999 til 2004 økte andelen bearbeidede landbruksprodukter av handelen fra 19 prosent til 21 prosent. Økningen i handelen med bearbeidede landbruksprodukter har fortsatt etter 2004, og reflekterer strukturendringene i næringsmiddelindustrien i de nye medlemslandene. Utenlandske investeringer bidrar også til denne utviklingen.

Landbrukets andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) reduseres i hele EU. Reduksjonen er størst i de nye medlemslandene. I 1988 var jordbrukets andel av BNP 3,2 prosent i de 10 søkerlandene. I 2005 var andelen nede på 2,2 prosent.