Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny teknikk for kjønnssortering av sædceller

Ny teknologi fra Ovasort kan gjøre det mulig å produsere kjønnssortert sæd i stor skala fra mange dyrearter mer kostnadseffektivt enn før. Norsvin er med, og får tilgang til teknologien om den blir suksessfull.


Ny teknikk for kjønnssortering av sædceller

Ny teknologi fra Ovasort kan gjøre det mulig å produsere kjønnssortert sæd i stor skala fra mange dyrearter mer kostnadseffektivt enn før. Norsvin er med, og får tilgang til teknologien om den blir suksessfull.

 

I husdyrproduksjonen er det av ulike årsaker ønske om å produsere dyr med av et spesielt kjønn. Kjønnssortert storfesæd har vært kommersielt tilgjengelig i over fem år. Den metoden er imidlertid kostbar og tidkrevende, og kan ikke brukes på rånesæd. Takket være ny teknologi som er under utvikling av Ovasort kan det være mulig å produsere kjønnssortert sæd fra mange dyrearter mye mer kostnadseffektivt i storskalaproduksjon. Norsvin er med og finansierer dette arbeidet, og får derfor tilgang til teknologien om prosjektet lykkes.

Ovasort Ltd, et lite bioteknologifirma som er lokalisert ved Cardiff universitetssykehus i Wales, er i ferd med å utvikle en ny og billig metode for å kjønnssortere sædceller basert på forskjeller i sædcellenes overflateproteiner i stedet for forskjeller i sædcellenes kromosominnhold.

I Europa (som i Norge) blir de fleste purkene inseminert. Kjønnssortert sæd gjør det mulig å produsere en større andel enten hanngriser eller hunngriser. I denne sammenhengen er målet å minske andelen hanngriser for å redusere problemet med rånesmak på svinekjøtt. Kastrering av hanngriser er omstridt, og det er ventet større fokus på denne problematikken også i mange andre europeiske land.

En løsning for å påvirke kjønnsfordelingen er å sortere sædcellene ved hjelp av et flow-cytometer og cellesorterer. Dette er en meget kostbar metode, og kan ikke benyttes på rånesæd fordi sorteringen går for sakte. Med dagens teknologi vil det ta ca ett døgn å produsere én sæddose, noe som gjør det umulig å bruke metoden under praktiske forhold.

 

Ny teknikk

Sædceller som inneholder X-kromosomet gir hunngriser, mens sædceller som inneholder Y-kromosomet gir hanngriser. Ovasort har oppdaget at det er visse proteiner som kun er tilstede på sædceller som inneholder X-kromosomet. Ovasorts arbeid, som bygger på en patent utviklet av en av Ovasorts eiere, baserer seg på prinsippet om at ved å tilsette antistoffer (molekyler som binder proteiner) til usortert sæd, vil de sædcellene som har det spesielle proteinet på overflaten klumpe seg sammen (agglutinere). Deretter kan man filtrere sæden, og de sædcellene som inneholder X-kromosomet vil ligge igjen på filteret. De sædcellene som ikke har agglutinert (og som inneholder Y-kromosomet) vil passere filteret. Dersom man ønsker sædceller som inneholder Xkromosomet kan man oppløse de agglutinerte sædcellene igjen. På denne måten kan man lage kjønnssortert sæd med en økt andel sædceller som inneholder enten X- eller Y-kromosomet.

Ovasorts metode er atskillig billigere enn å sortere med flow-cytometer, fordi man ikke behøver å sortere hver enkelt celle.

 

Verdensomfattende lisens

Dansk Svineproduksjon (tidl. Danske Slagterier) har fått rettighetene til å benytte Ovasorts teknologi på verdensbasis for kjønnssortering av rånesæd. Denne lisensen kan igjen oppdeles i underlisenser for eksempel til ulike avlsselskaper. På den måten kan svineprodusenter kjøpe kjønnssortert sæd som er basert på Ovasorts teknologi fra råner også tilhørende andre avlsselskaper.

 

Norsvin er med

På våren 2006 ble Norsvin kontaktet av Dansk Svineproduksjon med spørsmål om å delta i dette prosjektet. Konseptet og teknologien var såpass interessant at Norsvin sa ja umiddelbart. Noe av grunnen til det er samarbeidet mellom Ovasort og avdeling for medisinsk biokjemi og immunologi ved Universitetet i Cardiff. Denne avdelingen ligger langt framme i forskningen på området proteomikk (læren om proteiner) og bioinformatikk, og har meget sofistikert utstyr blant annet for å kunne identifisere og sekvensere proteiner.

Prosjektet ble startet sommeren 2006, og Norsvin har vært med å delfinansiere den delen av prosjektet som går på å identifisere overflateproteiner som kan skille sædceller som inneholder X- kromosomet fra sædceller som inneholder Y-kromosomet. Som gjenytelse har Norsvin tilgang til bruk av teknologien og et eventuelt ferdig produkt på sitt avlsmateriale uten å behøve å betale royalty. Dersom prosjektet lykkes er det planlagt et feltforsøk med kjønnssortert sæd allerede i løpet av høsten 2008.

For Norsvin er dette et meget spennende prosjekt, sett i lys av kastreringsforbudet fra 1/1-2009, som Stortinget vedtok i 2002. Norsvin har søkt Norges Forskningsråd og Fondsmidler over jordbruksavtalen (Hanngrisprosjektet) om støtte til dette prosjektet. Spesielt går det på implementering av metoden, utviklingskostnader og utgifter forbundet med verifisering (feltforsøk). I alt har Norsvin fått bevilget 1,675 millioner kroner til prosjektet.

 

Ovasort Ltd:

Produkt:Teknologi for kjønnssortering av sædceller.

Bruksområde:Primært svine- og storfeavl, men også andre husdyrarter. Det er også et potensiale innen eksotiske dyr og ville dyr i fangenskap (dyreparker og lignende).

 

Artikkelen er basert på en artikkel i bladet «Advances, The Journal for Science, Engineering and Technology in Wales», utgitt våren 2007.