Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny ordning for helseovervåkning i avlsbesetninger


Ny ordning for helseovervåkning i avlsbesetninger

 

Inntil 1. januar 2008 har Mattilsynet (og før det Statens dyrehelsetilsyn ved distriktsveterinærene) hatt helseovervåkning i avlsbesetningene. Fire ganger i året hadde en offentlig veterinær klinisk gjennomgang i besetningene og fylte ut en helseattest. Sommeren 2006 sa imidlertid Mattilsynet opp avtalen om helseovervåkning i avlsbesetningene slik at næringen selv måtte etablere et system for helseovervåkning i disse besetningene.

Etter en tids diskusjon om formen på den nye helseovervåkningen kom man fram til at det beste ville være å bruke besetningens praktiserende veterinær. Tre ganger i året vil den praktiserende veterinær foreta en grundig klinisk gjennomgang i besetningen. I foredlingsbesetningene vil ett av disse besøkene forrtrinnsvis være sammen med slakteriets veterinærkonsulent og Norsvins avlskonsulent. Det er besetningseiers ansvar å sørge for at disse besøkene blir gjennomført.

 

En svært viktig oppgave

Helseovervåkning i avlsbesetningene er et svært viktig tiltak for å sikre god dyrehelse i den norske svinepopulasjonene. Disse besetningene står for over 95 % av livdyrsalget. I tillegg leverer foredlingsbesetningene testråner til Norsvins testingsstasjon Delta, og det er svært viktig at disse rånene ikke bringer med seg smittestoffer. Ekstra viktig er denne helseovervåkningen nå som Norsvin samler alle testrånene på én testingsstasjon.

En forutsetning for å kunne ha dette ansvaret er at veterinæren har gjennomgått et kurs. I løpet av ettervinteren har derfor Helsetjenesten for svin og Norsvin arrangert fire kurs for veterinærer. To kurs ble holdt på Gardermoen, et kurs i Stavanger og et i Trondheim. I alt 74 veterinærer deltok på disse kursene som ble gjennomført som et dagskurs.

 

Fokus på dyrehelse og avlsopplegg

På kurset ble det gitt en orientering om Norsvin og Norsvins avlsopplegg. Foredlingsbesetningene har en sentral oppgave her, men også formeringsbesetningene har en viktig oppgave da disse bidrar med produksjonsdata til Norsvins avlsdatabase. Således bidrar de med informasjon som brukes for å velge ut de beste rånene som skal blir seminråner.

Kurset tok videre for seg helse- og hygienereglementet, som alle avlsbesetningene er underlagt. Her er det spesifikke krav om smittebeskyttelse, forebyggende helsearbeid, retningslinjer for medisinbruk og det er beskrevet hvilke sykdommer avlsbesetningene skal være fri for, hvordan dette kontrolleres og hva som skjer dersom det oppstår mistanke om sykdom.

De veterinærene som praktiserer i avlsbesetninger må være spesielt oppmerksom på nye sykdommer. Et viktig innslag på kurset var derfor en orientering om de mest aktuelle smittsomme sykdommene, inkludert PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) og sykdommer vi ikke har i Norge, som PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) og svineinfluensa.

 

HelseWeb

Avlsbesetningene er omgitt at et stort hjelpeapparat, og det er mange aktører som har oppgaver i forhold til drifta av disse besetningene. Ledelsen i Helsetjenesten har ansvar for godkjenning av besetningene som livdyrselgende besetninger, helsetjenestens regionale konsulenter (som er knyttet til slakteriene) har spesielt ansvar for smittebeskyttelse, forebyggende helsearbeid og medisinbruk mens den praktiserende veterinær har ansvar for den dyrehelsemessige overvåkningen. I tillegg har Norsvins avlskonsulenter viktige oppgaver spesielt i foredlingsbesetningene. For å sikre at alle involverte aktørene får nødvendig informasjon har Norsvin, i samarbeid med Helsetjenesten for svin, utviklet et eget dataprogram kalt HelseWeb. Dette er et internettbasert program som praktiserende veterinær benytter ved utfylling av helseattester. Videre inneholder dette dataprogrammet en egen avviksmodul for å sikre at avvik som blir registrert blir fulgt opp. Produsentene har tilgang til opplysninger om egen besetning, og på kurset ble dette dataprogrammet gjennomgått.

 

Kostnadene bæres av næringen

Dette nye helseovervåkningssystemet er vedtatt i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin, hvor både Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norsvin sitter. Det er inngått avtale mellom de enkelte praktiserende veterinærene og Norsvin (for helseovervåkning i foredlingsbesetningene) og slakteriene (for helseovervåkning i formeringsbesetningene). Det er også disse organisasjonene som bærer kostnadene, slik at de praktiserende veterinærene sender regning til Norsvin eller slakteriet.

Helsetjenesten for svin dekket kostnadene til selve kurset, og deler av veterinærenes reisekostnader, slik at selve kurset var gratis for de veterinærene som deltok.

Dette er et prøveopplegg, og i løpet av vinteren 2008/2009 vil det bli gjennomført en evaluering av dette nye systemet.