Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny og felles strategi for norsk svinehelse

Nytt med denne planen er at hele næringen nå står bak en felles plan for helse og velferd hos norske griser. Den nye strategiplanen går lenger enn tidligere, og samler og forplikter hele næringen gjennom Nortura, KLF og Norsvin.

 


Ny og felles strategi for norsk svinehelse

Nytt med denne planen er at hele næringen nå står bak en felles plan for helse og velferd hos norske griser. Den nye strategiplanen går lenger enn tidligere, og samler og forplikter hele næringen gjennom Nortura, KLF og Norsvin.

 

Den nye helse- og velferdsstrategien har en sterk faglig forankring. Tidligere har vi hatt en langtidsplan for Helsetjenesten for svin, og en egen handlingsplan for dyrevelferd hos gris. Siste versjon for begge disse langtidsplanene var 2006 – 2010. Nå er innholdet i de gamle planene samlet og videreutviklet til én ny felles strategi.

 

Fokusområder

Planen består av tre fokusområder; dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. At dyrehelse er viktig er nok innlysende for de fleste, og at helse og velferd henger nøye sammen er nok også de fleste inneforstått med. Men også mattrygghet er nært knyttet opp til helse da dette blant annet handler om medisinrester i kjøtt og sykdommer som overføres mellom folk og dyr (zoonoser). Siden områdene henger så nøye sammen har det vært viktig å få samlet dem i en felles plan.

 

Dyrehelse

Sykdomskontroll og -bekjempelse står i sentrum av dette fokusområdet. Det inkluderer både å hindre at nye sykdommer etablerer seg i Norges svinepopulasjon, og å redusere forekomsten av sykdommer som vi allerede har. Smittsom hjertesekk- og brysthinnebetennelse, nysesyke og svinedysenteri er noen av sykdommene det rettes søkelys mot. Smittebeskyttelse er et annet viktig punkt. Mangler i smittebeskyttelsen øker risikoen for å få nye smittestoffer inn i besetningen. Mer intensiv produksjon og nye samarbeidsformer gjør at konsekvensene av slik smitte blir mer alvorlig enn tidligere. Det er derfor en klar målsetning at alle svinebesetninger skal ha godkjent smittebeskyttelse. Forflyttning av dyr mellom besetninger er viet et eget kapittel, da innkjøp av smittede dyr utgjør den største risikoen for smittespredning mellom besetninger. Da er det viktig å sikre at all forflyttning av dyr mellom besetninger skjer i kontrollerte former, med minimal smitterisiko og fra helsegodkjente besetninger.

 

Dyrevelferd

Bogsår, halebiting og spedgristap er områder som vi har jobbet aktivt med i mange år. Dette arbeidet vil vi følge opp og intensivere. Men like viktig som arbeidet med de spesifikke velferdsproblemene, er holdningsskapende arbeid. Kunnskap om bakgrunn for regelverket er viktig for å bygge gode holdninger. Næringen må hele tiden være bevisst på og ta aktivt del i holdningsskapende arbeid. Næringen skal også bidra til å forebygge og avdekke dyretragedier og skjøtselssvikt.

 

Mattrygghet

Det er et klart mål at produkter av norsk gris ikke skal inneholde skadelige stoffer av noe slag, verken tilsetningsstoffer, toksiner, legemidler og resistente bakterier. Korrekt bruk og rapportering av legemidler er en forutsetning, og næringen vil være en pådriver for dette, blant annet gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid. Informasjon og råd om smittebeskyttelse er også viktig for å hindre overføring av smittestoffer som kan gi sykdom hos mennesker (zoonoser).

 

Mer informasjon

En kortversjon av planen blir sendt ut med dette nummeret av Svin. Planen i sin helhet finner du på Animalias nettsider www.animalia.no/strategisvinehelse2011-2015

 

Prosessen

Arbeidet med ny strategi begynte allerede i 2009. I september ble det avholdt et “kick-off-møte”, hvor representanter for Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Svenska Djurhälsovården, Dansk Svineproduktion, praktiserende veterinærer og svineprodusenter ble invitert til å komme med innspill til prosessen, og ikke minst til hva som skulle være våre satsingsområder i den nye planen. I den videre prosessen har Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin vært styringsgruppe, mens Helsetjenestens arbeidsutvalg, som er et faglig råd, har utgjort prosjektgruppa. Både helsetjenestens konsulentkorps og tilgrensende aktører har fått mulighet til å komme med innspill underveis. Strategiplanen ble lagt fram for Samarbeidsrådet i mai 2010 og etter en høringsrunde i organisasjonene behandlet og godkjent i styrene hos Nortura, KLF og Norsvin.