Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny markedsordning – Norsvins syn

Norsvin ønsker at norsk svineproduksjon fortsatt skal være en viktig del av norsk landbrukspolitikk, og anbefaler at svinekjøttproduksjon, samtidig med de andre kjøttslagene, skal omfattes av den nye markedsordningen.


Ny markedsordning – Norsvins syn

Norsvin ønsker at norsk svineproduksjon fortsatt skal være en viktig del av norsk landbrukspolitikk, og anbefaler at svinekjøttproduksjon, samtidig med de andre kjøttslagene, skal omfattes av den nye markedsordningen.

En arbeidsgruppe foreslår vesentlige endringer i markedsordningene for kjøtt (storfe, sau/lam, gris) og egg. Gruppen har hatt deltakere fra avtalepartene og markedsaktører fra verdikjeden for disse sektorene. Gruppa foreslår at nåværende målprissystem for kjøtt og egg i jordbruksavtalen bør avvikles. Et stort flertall i gruppen anbefaler omlegging til en ny modell uten målpris, men med en øvre prisgrense som grunnlag for forvaltning av tollvernet. Som et viktig grunnlag for å gjennomføre målene for landbrukspolitikken, foreslås det å opprettholde Norturas markedsreguleringsansvar med mottaksplikt fra produsentene og forsyningsplikt overfor andre markedsaktører.

Det skisseres ulike alternativer fra arbeidsgruppa. Man står ovenfor spørsmål om man skal foreta kollektivt grep på alle kjøttslag og egg, eller om noen av produksjonene skal vente til neste gang AMS-støtten må reduseres. Neste spørsmål vil så være hvilket grep som skal tas, enten det såkalte «kyllinggrepet» eller en nykonstruert markedsordning. I forslaget til ny ordning vil man beholde dagens muligheter for å drive produksjonsregulering, markedsreguleringsmulighetene bli noe begrenset, mens prisen til bonde blir enda mer styrt av markedet. Nortura vil bli noteringsansvarlig og prisen skal i utgangspunktet settes på et nivå som gir balansert marked.

Norsvins styre har behandlet saken og er svært klare på at de ikke ønsket «kyllinggrepet» i svineproduksjonen. «Kyllinggrepet» innebærer i praksis at pris til bonde bestemmes ut fra diskusjon mellom industri og butikkjede, og at det er kontrakter mellom slakteri og produsent. Ved evt. overproduksjon er det opp til de ulike slakteriene å justere kontraktene, evt. kjøpe ut produksjon. Det vil bli svært vanskelig å heve prisene etter en overproduksjon. Ordningen har ikke mottaksplikt og svinenæringa vil raskt tape det meste av sin landbrukspolitiske betydning og tilhørighet.

Styret mente at alle kjøttslag og egg burde gå over til den nye markedsordningen samtidig. Dette vil være svært viktig for at svinekjøttproduksjonen fortsatt skal bli sett på som en viktig og integrert del av norsk landbrukspolitikk. Det kan også være strategisk riktig å foreta disse endringene nå, ut fra dagens politiske situasjon. Norsvins styre ga klart uttrykk for at det uansett blir svært viktig for svinenæringa å presse på for at utbetalingsprisen skal reguleres ut fra kostnadsutviklingen hos svineprodusentene og ut fra at markedet skal være i balanse, og ikke ut fra økonomi og diskusjon mellom kjedemakta og slakteindustri. Prisdannelsen bør skje i samarbeid med faglaga i landbruket. Vi må også være bevisst på at en ny markedsordning ikke skal føre til konkurransefordeler for noen av aktørene.