Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny lov om dyrevelferd


Ny lov om dyrevelferd

 

Det har tatt sin tid, men på forsommeren i år ble utkast til ny lov om dyrevelferd, som skal erstatte dagens lov fra 1974, sendt ut på høring. En arbeidsgruppe, der bl.a. Mattilsynet har deltatt, har utarbeidet forslag til ny lov om dyrevelferd. Forslaget er nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

– De berørte parter har tre måneder til å komme med kommentarer til høringsutkastet. Når høringsuttalelsene foreligger, vil det endelige lovforslaget bli utformet. Regjeringen tar sikte på å fremme dette for Stortinget i løpet av høsten, sier avdelingsdirektør Eva H. Ellingsen Grendstad i landbruks- og matdepartementet.

Det er ventet at det i den nye loven blant annet blir foreslått at Mattilsynet og forvaltningen vil få større fullmakter når det gjelder å frata folk retten til å ha dyr ved misbruk i forhold til dyrevelferdslovgivningen.