Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny fortynningsvæske og lenger holdbarhet – hva nå?

Hva vet vi egentlig nå om den nye sædfortynningsvæska X-cell? Våre verste skrekkscenarioer når det gjaldt resultatene slo heldigvis ikke til. Tvert imot; det ser meget lovende ut.


Ny fortynningsvæske og lenger holdbarhet – hva nå?

Hva vet vi egentlig nå om den nye sædfortynningsvæska X-cell? Våre verste skrekkscenarioer når det gjaldt resultatene slo heldigvis ikke til. Tvert imot; det ser meget lovende ut.

 

Vi venter nå spent på å se hvor gode resultater den nye fortynningsvæska gir også med ferskere sæd.

 

DETTE ER GJORT

I alt 763 purker i 13 besetninger ble enkelteller dobbeltinseminert med dagens fortynningsvæske (kode 2 og 3). Forsøkssæden ble fortynnet i en ny type fortynningsvæske (X-cell) og lagret i opptil fire dager før bruk på 794 purker i de samme besetningene (kode 4 og 5).

De foreløpige resultatene ved påsketider tydet på såpass små forskjeller at forsøket ble utvidet. Fra mai og ut november sammenlignes resultatene nå etter inseminasjon med sæddoser fortynnet i vanlig eller ny fortynningsvæske og brukt inntil 2 dager etter uttak. Slik kan vi få en pekepinn på resultatene av den nye fortynningsvæsken til sæd brukt på et tidligere stadium. I denne fasen av feltforsøket foreligger det ikke resultater ennå, men ca 320 purker er inseminert med enten forsøkssæd eller kontrollsæd til nå.

Det er til dels betydelige forskjeller mellom besetningene, og for noen få av besetningene har forsøkssæden gitt lavere fruktbarhetsresultat. Andre har derimot heldigvis fått forholdsvis flere grisunger etter forsøkssæden enn etter kontrollsæden. I figurene til høyre, som bygger på rådata, vises fordelingen av grisingsprosent og kullstørrelse for de to sædtypene for hver besetning.

 

LOVER GODT

Etter statistiske korreksjoner for forskjeller mellom besetninger, alder/ kullnummer på purkene og inseminasjonsmåned kunne det ikke påvises noen effekt av fortynningsvæske/lagringstid verken når det gjaldt grisingsprosent eller kullstørrelse. En kan derfor si at statistisk sett ser det ut til å være like bra resultater med sæd fortynnet i ny væske og lagret i opptil 4 dager før bruk, som når dagens sæddoser lagres i opptil 2 dager før bruk. Det er tidligere vist at det ikke er nedgang i resultater fra kode 1 til kode 3-sæd med dagens fortynningsvæske.