Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norturas rolle i livdyromsetningen

Nortura SA har ansvar for formeringsbesetninger over hele landet. Besetningene skal produsere livdyr av best mulig kvalitet gjennom god dyrevelferd, riktig fokus i avlsarbeidet og godt helsearbeid.


Norturas rolle i livdyromsetningen

Nortura SA har ansvar for formeringsbesetninger over hele landet. Besetningene skal produsere livdyr av best mulig kvalitet gjennom god dyrevelferd, riktig fokus i avlsarbeidet og godt helsearbeid.

Bente Borgen formeringsbesetningsansvarlig Nortura SA Fra 2014 formaliserer Nortura SA kravene til sine formeringsbesetninger. Besetningene står ansvarlig for egen produksjon og økonomi, men statusen som formeringsbesetning bortfaller dersom retningslinjene ikke overholdes. I tillegg til kravene som alltid har ligget i trekantavtalen inngår produksjonsresultater og gjennomsnittlig avlsverdi i besetningene. Alt dette for å sikre at kjøperne får det beste utgangspunktet for produksjonen sin.

Prissystem livpurker

Nortura SA fastsetter livdyrprisen ut fra avregningspris, smågrispris og Norsvins dekningsbidragskalkyler. Det er tatt utgangspunkt i en besetning på 35 årspurker med gjennomsnittlige produksjonsresultater fra Ingris’ årsstatistikk. Lav besetningsstørrelse ligger til grunn for å kunne opprettholde formeringsbesetninger i områder med lavere etterspørsel. Figur ** Prisoppbygging drektige purker pr 14.11.13 Ukestillegget på ubedekte purker beregnes ut fra prisdifferanse mellom småpurker og ungpurker. Ukestillegget på drektige purker beregnes i hovedsak ut fra alternativ bingebruk. Hvor mange slaktegris kan fôres fram på samme areal som salgspurkene opptar? Drektige dyr som blir stående hos selger tar kapasitet for nye rekrutteringsdyr, tar bingeplass, samtidig som transport langt ut i drektigheten medfører større belastning for dyret.

Garanti ved kjøp av livdyr

Dersom man kjøper livdyr via Norturas livdyrformidling skal man få dyr av god kvalitet. Salgsbesetningene legger tid og ressurser i å tilrettelegge for dette, både ved å dokumentere, avklare forventninger og selektere riktig. Livdyrkontorene har ansvar for å avregne, fakturere, håndtere reklamasjoner og bistå ved bestillinger. Nytt av året er at Nortura SA innfører et sett tilleggskrav til formeringsbesetningene rundt kvalitet på eget arbeid og salgsdyr. Dette er først og fremst for å sikre gode dyr ut i markedet, slik at slaktegrisen i butikken blir slik forbrukeren ønsker å ha den. Kvalitetsgarantien vil ikke dekke inn verdien av tapt produksjon, men dekker purkas egenverdi. De til en hver tid gjeldende retningslinjene ligger på medlem.nortura.no/gris.

Erfaringer

Nortura SA omsetter ca. 27 000 rekrutteringspurker årlig. Cirka 90 prosent av disse omsettes via faste avtaler. Det omsettes flest småpurker og ungpurker, men etterspørsel etter drektige purker har steget jevnt og trutt. Årsak er for eksempel gjentakende problemer med egen rekruttering, garanti for drektighet ved innkjøp og behov for supplering i små puljer. Det er vanskelig å få fastavtale på drektige da salgsbesetningene ikke alltid har kapasitet til dette. Suppleringsdyr kan finnes, men ved store bestillinger blir det ofte dyr fra flere besetninger. Å sikre seg et tilstrekkelig antall rekrutteringsdyr fra starten av er derfor den sikreste vei til fulle puljer. Bevisst forhold til egen rekrutteringsstrategi og god samhandling mellom kjøper og selger er avgjørende for et godt resultat. Ved innkjøpsrekruttering trenger begge parter trenger forutsigbarhet, og dialog er eneste vei til det målet. Nortura SA bistår med å koble kjøper og selger, avregner og fakturerer, transporterer og ved reklamasjoner. Ved egenrekruttering er det de med stor interesse for avl og eksteriør, god systematikk, nok tilgjengelig tid i fjøset og motivasjon som lykkes. Å tro at egenrekruttering er enklere, billigere og mer sikkert kan være rett, men det kommer helt an på hvordan det enkelte fjøs driftes. Begge rekrutteringsformer har fordeler og ulemper. Salgsvilkår og kvalitetsgaranti, avlsverdi eller produksjonsresultater vil aldri kunne forbedre et dårlig livdyr. Vær i forkant og vær bevisst!