Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvins årsmelding 2007


Norsvins årsmelding 2007

 

STYRETS BERETNING

Ser vi tilbake på året som ligger bak oss kan det oppleves som om alle kurver har pekt oppover. For det meste er det positivt. Økt forbruk av svinekjøtt, bedret produsentøkonomi, avlsframgang for mange egenskaper kan nevnes blant oppturene. Det som skal kjennetegne svineprodusenten og Norsvin er en offensiv holdning til utfordringene. Det var også tilfellet i 2007.

Styret har i beretningsåret hatt følgende sammensetning; Kristin Ianssen – leder, Willy Finnbakk – nestleder, Anders Østby, Johan Arnt Dahlen, John Olav Husabø – Nortura (fram til november) og Kirsti Been Tofte – Nortura (fra november), Arild Tronhus og Wenche Helseth (ansatte representanter).

På årsmøtet ble Kristin Ianssen og Willy Finnbakk gjenvalgt til henholdsvis leder og nestleder for ett år. Willy Finnbakk og Johan Arnt Dahlen ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år. Egil Norheim ble gjenvalgt til ordfører.

 

Styrets arbeid

Styret har i løpet av året avholdt 12 styremøter, hvorav to telefonstyremøte. Det er behandlet totalt 79 saker.

 

AVL Viktige milepæler i 2007

· Byggingen av den nye råneteststasjonen på Bjørke har preget mye av 2007. Dette er en satsing i samarbeid med Nortura. Nortura eier bygget og delfinansierer datatomograf som en del av deres satsing på duroc. Nortura eier den norske duroc-populasjonen, og de ser derfor store muligheter med den nye testingsstasjon. Åpningen av test stasjonen som har fått navnet Norsvin Delta er satt til 11. mars 2008. Dette innebærer en sentralisering av dagens rånetest fra tre stasjoner til en, og en avvikling av dagens søskentest etter første halvår av 2008.

· Det ble besluttet å benytte datatomograf som ny teknikk på test stasjonen. Denne metoden forventes å bidra til stor framgang i avlsarbeidet. Siden en nå får fenotypedata direkte på seleksjonskandidatene istedenfor søsken, kan en forvente at framgangen for landsvin vil kunne øke med 15 %. Spesielt på egenskapen kjøttprosent kan en forvente stor framgang.

· Internasjonalt blir Norsvins genetikk stadig mer etterspurt. Norsvin genetikken er nå representert i totalt 8 millioner slaktegris verden over.

· God drifting av avlspyramiden og hele 4400 renrasekull av landsvin bidrar til en avlsframgang på godt over 30 kroner i 2007.

· Import av yorkshiresæd fra Sverige er i gang.

· En omfattende portefølje av prosjekter innen avl, bioteknologi og produktkvalitet bidrar til å sette Norsvin på kartet i internasjonal sammenheng.

· Prosjekt «rånesmak» har gjort mye banebrytende arbeid. Prosjektporteføljen som ble initiert av forslaget om kastreringsforbud viste høy internasjonal forskningshøyde. Norsvins arbeid ble blant annet beskrevet i tidsskriftet The Wall Street Journal i USA. Prosjektene viste at norsk forskning alene ikke kunne løse de utfordringene som et kastreringsforbud ville medføre, så forbudet ble utsatt på ubestemt tid.

· Nytt avlsmål ble innført i løpet av 2007. Det ble gjennomført en full revisjon og oppdatering av systemet.

· Økt nordisk samarbeid gjennom Quality Genetics, Finnpig og Avelspoolen. Flere felles prosjekter og en omfattende felles handlingsplan er iverksatt.

· Spenekvalitet har vært et tema som en har ønsket å ha større fokus på. I løpet av 2007 ble det avholdt internasjonal temadag. Dette har resultert i et nytt prosjekt fra 2008.

Beinkvalitet ble satt på agendaen etter innspill fra spesielt våre internasjonale kunder. Egenskapen understilthet ble inkludert i avlsmålet.

 

Genetiske og fenotypiske endringer

Tabellen, «Genetisk og økonomiske endringer pr. slaktegris pr. år», viser genetisk og økonomiske endringer pr. slaktegris pr. år og %-endring (i forhold til sum økonomisk endring pr. år) for alle egenskapene i avlsmålet for landsvin og duroc. Resultatene er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig endring for de to siste årene, da endringene i avlsmålet siste året enda ikke har hatt innvirkning på de genetiske endringene i landsvin- og durocpopulasjonen. På grunn av endringer i avlsmålet og avlsverdiberegningene kan ikke endringene her sammenlignes med tilsvarende tabell i årsmeldingen for 2006.

 

SEMIN

I 2007 ble det totalt solgt 411.082 sæddoser. Dette var en nedgang på 1,4 % i forhold til året før. I 2007 ble det totalt sendt ut 456.671 doser innenlands, en nedgang fra foregående år på 1,2 %. Dette er alt som sendes ut til depoter, veterinærer, teknikere og eierinseminører. Dette gir et svinn på 10 %, noe som er det samme som året før.

 

FAG

Lanseringen av Ingris web har vært et av årets høydepunkt og ved utgangen av året er det ca. 500 Ingris webmedlemmer i Norge. Norsvinskolen har i løpet av året gjennomført fem tradisjonelle modulkurs, Cand.Pig kurs innen fôring, innredningsseminar, regionale dagskurs og byggekurs. Norsvinskolen hadde 260 deltagere i 2007.

Også dette året kunne Norsvin tilby svineprodusentene et nytt studiekurs til bruk i lokale studieringer. Årets kurs, «På helsa løs – studiehefte for friskere griser» har fokus på forebyggende helsearbeid og er utviklet i samarbeid med Helsetjenesten for svin.

 

MARKED

Norsvins markedsavdeling ble etablert i 2007 som en videreføring av Norsvin Support og tidligere nasjonalt markedsarbeid utført innen Avl og Semin avdelingen. Den nye avdelingen skal koordinere og utføre markedsarbeid i Norge og være bindeleddet mellom Norsvin Internationals kunder og datterselskaper og Norsvin. Dette innebærer å bidra med markedskunnskap om produktene fra utlandet og videreføre disse til Norsvins avlsog seminavdeling, samt forskning og utvikling. I tillegg skal avdelingen være en pådriver for utvikling av verktøy som muliggjør effektiv kommunikasjon av data og produktutvikling av Norsvins produkter globalt.

 

ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEIDMedlemmene

Antall medlemmer ved utgangen av året var 1.951 stk. I 2007 fikk Norsvin 47 nye medlemmer, mens 223 sluttet med gris og/eller meldte seg ut. Dette ga en samlet nedgang på 176 medlemmer fra året før.

 

PERSONALET

Norsvins ansatte har en gjennomsnittsalder på 42 år. Trivsel og arbeidsmiljø er fortsatt meget godt og turnover er svært lav. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført i 2007 viser at våre ansatte trives godt i Norsvin. Det er i 2007 påbegynt et arbeid med å utvikle ny personalpolicy, dette har som målsetting å bidra til en større nærhet mellom strategisk gjennomføring og personalarbeidet i praksis.

 

Kompetanse i høysetet

For å sikre kontinuitet i kompetanseutviklingen, inngår kartlegging av kompetansebehov og -beholdning som en del av medarbeidersamtaler og -undersøkelser. Norsvin har nå sju ansatte med dr. scientgrad, i tillegg er to ansatte i gang med doktorgradsarbeide.

 

Likestillingsarbeidet

Det arbeider 32 kvinner og 36 menn i Norsvin (hhv 47 % og 53 %). I Norsvins ledergruppe er 4 av 8 kvinner (50 %). I ledende stillinger med personalansvar er i dag 4 av 8 kvinner. I Norsvins styre er 3 av 7 kvinner (43 %).

 

SVIN

Det ble utgitt 10 numre av Svin i 2007, med til sammen 432 sider i A4-format, eller et gjennomsnittlig sidetall på 43,2 sider. Abonnementsprisene ble ikke økt i 2007, og det ble heller ikke annonseprisene. Svin gikk i sin 42. årgang i beretningsåret.

 

ØKONOMI

Årsregnskapet for 2007 viser et negativt driftsresultat på kr 905.262 i Norsvin. Årsunderskudd etter finansposter er på kr 454.311. Hovedårsaken til det negative resultatet er en veldig stor satsning innen kostnadskrevende FoUvirksomhet, i positiv retning trekker et fortsatt høyt seminsalg både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonens finansielle stilling anses som svært god. Egenkapitalen utgjør i 2007 42 % mot 42,3 % i 2006 av totalkapitalen. Fremmedkapitalen er i det vesentlige av kortsiktig karakter. Selskapet er i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i den ordinære forretningsvirksomheten. Selskapet har gode rutiner for innkreving av utestående fordringer og minimale tap på krav. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Årsunderskuddet på kr 454.311 belastes selskapets egenkapital.

Konsernregnskapet, som består av Norsvin, Norsvin International AS, Svenska Avelspoolen AB, Norsvin Lietuva UAB, Norsvin USA LLC og Norsvin Polska Sp.z o.o, viser et årsunderskudd på kr 7.711.736. Av dette belastes kr 4.457.752 fond i konsernet, mens kr 3.253.984 belastes minoritetsinteressene.