Publisert: 03.05.2023 Oppdatert: 03.05.2023

Stikkord:

Årsmøtet i Norsvin 2023

Norsvin er godt rustet for framtida

Norsvins styreleder Per Inge Egeland sa at Norsvin er godt ­rustet for framtida, og at økonomien i norsk svineproduksjon er god. Til tross for dette, uttrykte Egeland bekymring for at det investeres lite i nybygg og oppgradering av bygg og utstyr. 


Svin nr. 4 – 2023

 

 

Leder startet sin tale med å snakke om hvilke konsekvenser krigen i Ukraina har hatt for Norsvin og norske svineprodusenter. Norsvins eksportvirksomhet har blitt preget av krigen og har medført et svakere økonomisk resultat enn forventet for selskapet i 2022.

– Strømprisene og det generelle kostnadsnivået steg formidabelt. Varestrømmen mellom Russland og resten av verden stoppet opp, og det ble satt søkelys på kornlagrene i Ukraina, sa Egeland.

Videre kom styrelederen inn på at klimaendringene ble tydeligere, med flom i noen deler av verden og tørke i andre. Dette trusselbildet henger fortsatt tungt over oss.

Godt år
Egeland fortsatte med å omtale 2022 som et av de beste åra for mange svineprodusenter økonomisk sett, selv med store kostnadsøkninger mot slutten av året. Planlagt gjennomsnittlig engrospris ble justert opp tre ganger, og grensen for strømstøtten ble hevet. Egeland rettet en takk til Norges Bondelag og Norsvin for at de sørget for å få denne ordningen på plass. og for at lønnsomhetskalkylene ble holdt oppdatert. 

Styreleder uttrykte videre i sin tale bekymring for at det, til tross for et historisk godt år økonomisk sett, investeres lite i nybygg og oppgradering av bygg og utstyr. Han pekte på flere mulige årsaker til dette. Blant annet høye priser, økonomisk krevende oppgraderinger av hus og utstyr, at nye generasjoner velger bort svineproduksjon og uvisshet om kommende regelverk. 

HMS-utfordringer
Han pekte videre på HMS-utfordringer for bonden. Adferden til slaktegrisen, som mange svineprodusenter opplever er utfordrende, gjør at mange kvier seg for å gå inn i bingen.

– Rekruttering for framtida er avgjørende, og da er adferdsegenskapene på grisen viktig. Dette har resultert i enda skarpere søkelys på grisens adferd, og det gjøres tiltak som på sikt kan føre til at denne egenskapen kan tas inn i avlsmålet, sa Egeland. 

Videre gjorde styreleder rede for vedtaket styret har gjort om å gå inn for et forbud mot fiksering av purker i fødebingen. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av spørreundersøkelser i lagsappratet og blant medlemmer. Han beskrev et utvidet søkelys på dyrevelferd som et av de viktigste temaene innenfor norsk svineproduksjon de siste seks årene, og at det har vært en stor og positiv utvikling når det gjelder dyrevelferd i norske grisehus. 

En vei å gå
Tilsynsrapporten som ble lagt fram i januar 2023 viste ifølge Egeland at det fortsatt er en vei å gå, særlig når det gjelder behandling av syke og skadde dyr. 

– Dyrevelferdsprogrammet ble innført som følge av den første tilsynsrunden. Det har blitt lagt ned et stort arbeid i forbindelse med høringen på Dyrevernsmeldinga som skal være ferdig neste år, sa han.

Egeland poengterte at det er viktig at tiltakene i dyrevernsmeldinga er forskningsbasert og faglig forankret, og at bonden selv ikke må belastes økonomisk for de tiltakene man blir pålagt.

Egeland kom videre inn på framtidas genteknologi og at styret i Norsvin sammen med Geno, Graminor og AquaGen, har vedtatt en GMO-­policy hvor det ønskes en oppmykning av dagens regelverk. 

– Dette er viktig for de norske genteknologiselskapenes konkurransekraft. Genredigering er ikke det samme som GMO, men handler om å lese, skrive og redigere i dyrets DNA. Det handler om helse, miljø og bærekraft. Genredigering bli et viktig tema i norsk landbruk framover og det er viktig at alle medlemmene setter seg inn i hva dette innebærer, sa han.

Grisens klimaavtrykk
Styrelederen snakket om landbrukets klimaavtale med staten. Det har ifølge Egeland blitt gjort godt arbeid med å dokumentere grisens klima­avtrykk, og den norske grisen kommer svært godt ut. 

– Det kommer snart et krav i loven om at næringene må ha en positiv bærekraftsutvikling og mindre klimagassutslipp. Her er klimakalkulatoren et svært viktig verktøy. Ta derfor i bruk klimakalkulatoren og bidra til det viktige arbeidet for å dokumentere norsk gris som en bærekraftig matvare i framtida, sa Egeland.

Egeland tok opp innstramminger i konsesjonsregelverket som ble innført fra 2020. 

– Det er svinprodusenter som nå argumenterer for en ny runde om dette. Særlig på grunn av at det kan ligge an til en underdekning av svinekjøtt, forklarte han.

Han viste til at med den effektivitetsveksten næringa har i dag vil underdekningen bli marginal, og Norsvin vil stå fast på vedtaket som allerede er gjort i denne saken.

Nye Delta
Avslutningsvis snakket styrelederen om den nye Delta råneteststasjonen som skal stå klar i juni 2024. 

– Den vil gjøre Norsvin godt rustet for framtida som avlsselskap og norske svineprodusenter vil få tilgang til et dyr som oppfyller samfunnets krav om helse, dyrevelferd og bærekraft og samtidig gi en god produksjonsøkonomi, sa Egeland.