Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk fôrforbruk og tilvekst på topp

Ingen i verden kan måle seg med den norske slaktegrisens effektivitet. Den er friskest samtidig med at den både vokser raskest og spiser minst. I tillegg mjølker de norske purkene best.


Norsk fôrforbruk og tilvekst på topp

Ingen i verden kan måle seg med den norske slaktegrisens effektivitet. Den er friskest samtidig med at den både vokser raskest og spiser minst. I tillegg mjølker de norske purkene best.

Gjennom Interpig samles det inn nøkkeltall fra alle de viktigste svineproduserende landene i verden. Norsvin er ikke medlem av Interpig, og de norske tallene er derfor ikke med i deres sammenligning. Vi har her valgt å se på Interpigs resultater opp mot Ingris. Alle tallene er fra 2015. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette er råtall som i en del tilfeller ikke vil være direkte sammenlignbare.

Danskene i særklasse, men -Dersom vi utelukkende ser på kullstørrelse, finner vi at danskene er i egen divisjon. De får nå snaut 16 levendefødte per kull, og avvenner hele 13,8. Dette gjør de uten å ha økt antall spener på purkene, da de helt systematisk benytter ammemødre. Følger vi smågrisen videre, ser vi at danskene avvenner på 30 dager og at avvenningsvekta da er kun på 6,8 kg. Tallene fra Norge og Ingris viser at vi avvenner tre dager senere, og at smågrisene da veier hele 4,8 kg mere i snitt.

Kullstørrelsen og avvenningsvekta gir også utslag i større dødelighet fram mot slakting. Hos danskene dør 6,8 prosent av grisene mellom avvenning og slakting, mens i Norge dør kun 3,7 prosent.

Verdens mest fôreffektive grisInternasjonale sammenligninger bruker kg fôr per kg tilvekst som effektivitetsmål når de sammenligner fôreffektiviteten. Dette er omregnede tall ut fra de ulike lands energiberegningssystem. Den norske effektivitetskontrollen Ingris viste at vi i Norge i 2015 hadde et gjennomsnittlig fôrforbruk på 2,72 FE/kg tilvekst i slaktegrisperioden. Med 1,08 FE per kg fôr tilsvarer dette 2,2 kg fôr per kg tilvekst. Ingris viser videre 1,81 FE/kg tilvekst i smågrisperioden. Benyttes 1,15 FE per kg fôr til smågrisen, har vi i bruk 1,57 kg fôr per kg tilvekst i smågrisperioden. I løpet av perioden fra avvenning til slakt er det da i snitt forbrukt 2,33 kg fôr per kg tilvekst. Ser vi i tabell 1 og sammenligner oss med andre land, ser en at dette er svært gode resultater. Danskene som er nest best bruker 2,43 kg fôr per kg tilvekst.