Publisert: 03.07.2019 Oppdatert: 03.12.2019

Stikkord:

Nitrogen begrenser dansk husdyrgjødsling

Mens det er fosfornormen på 2,2 kg fosfor pr. daa som begrenser svenske bønders bruk av husdyrgjødsel, kan danske grisebønder bruke ca. 50 prosent mer fosfor per dekar.


Nr. 7 – 2019

Bildet: Det er som ­regel mengden nitrogen som begrenser husdyrgjødsling i Danmark. Og all spredning må skje med stripespreder eller nedfellingsteknikk.

Det er faktisk nitrogen som ofte begrenser gjødsling hos den danske bonden. Og gårder med beregnet utslipp på mer enn 3500 kg N totalt, må utarbeide en miljøplan.

Danmark har en fosfornorm som er klart mer liberal enn den svenske bønder har. Danske fjørfebønder kan for eksempel gjødsle over 4 kg P per daa (regler fram til i år). Storfebønder og de som bruker kunstgjødsel må nøye seg med maks 3,5 kg N per daa, mens grisebønder ender et sted midt mellom fjørfe og storfe. Samtidig kan en enten bruke standardtall eller gårdens egne tall for innhold i gjødsla. I tillegg må større husdyrgårder (mer utslipp til luft enn 3500 kg N) ha en egen miljøplan. Miljøplaner er i seg selv relativt kostbare å få utarbeidet.

Nitrogen begrenser
Det er faktisk nitrogen som oftest er begrensningen for de danske husdyrbøndene. Regler for nitrogengjødsling ble innført allerede for 20 år siden, og har vært revidert flere ganger. Også i Danmark har de et EU-krav om maks 17 kg N i gjødsling per daa (35 kg total-N). Det er et krav lignende det Landbruksdirektoratets forslag til ny gjødselforskrift i Norge har. Det vil si at kravet i Danmark gjelder på gårdsnivå. Har du vekster som trenger lite N-gjødsling, kan du flytte N-kvoten for dette arealet over til et annet areal. Men belgvekster teller ikke i N-kvoten. Samtidig er det flere variabler. All jord 

i Danmark er kartlagt, og hvis du for eksempel har leirjord får du høyere N-kvote enn standarden. Og de som har storfe kan få en økt standardkvote (23 kg N pr daa) til sin grovfôrproduksjon. Også produsenter av mathvete kan få høyere N-kvoter. Lignende tilleggsregler har vi så langt ikke sett i forslag til i norske gjødselforskrifter.

Gjødselregnskap og strengere P-norm
Med store avlinger av både gras og korn i nabolandet i sør blir det likevel ofte nitrogen som begrenser bruk av husdyrgjødsel. Nå blir gjødselforskriften i Danmark løpende revidert etter hvert som en har mer kunnskap og dokumentasjon. Allerede til neste år skjer det en innskjerping på fosforgjødsling. Kanskje vil framtidige revideringer gi mer liberale N-regler, mens P-normen trolig blir strengere.

– Alle gårder som produserer eller tar imot mer enn 1000 kg nitrogen i form av husdyrgjødsel må dessuten føre et gjødselregnskap, forteller Henrik Bang Jenssen, ekspert på miljø, klima og bæredyktighet i Danmark. Det betyr i praksis de aller fleste husdyrgårder. For øvrig har danskene kommet klart lenger i sin satsing på biogass enn nordmenn. I dag blir rundt 20 prosent av husdyrgjødsla brukt i biogass­produksjon.